Centrum Transferu Technologii UG na liście rankingowej Programu Inkubator Innowacyjności 4.0

Projekt przygotowany we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (GUMed), liderem konsorcjum, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. i Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego (CTT UG) uzyskał dofinansowanie ze środków projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Kierownikiem projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego będzie dr Karol Śledzik – dyrektor Centrum Transferu Technologii.

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Inkubator

Zespół CTT UG przez cały okres realizacji projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 będzie prowadził działania w celu identyfikacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych wytworzonych na UG. Brokerzy Innowacji będą organizowali indywidualne spotkania z naukowcami, kierownikami projektów, twórcami zgłoszeń patentowych i patentów oraz pracownikami mającymi dorobek publikacyjny. W trakcie spotkań rozpoznawane będą kompetencje badawcze zespołów naukowych oraz pozostające w ich dyspozycji zasoby laboratoryjne.

Zidentyfikowane wyniki będą na bieżąco analizowane przez Zespół CTT UG pod kątem gotowości technologicznej, możliwości ochrony własności intelektualnej, praw własności do wyników oraz potencjału komercyjnego. Po wyłonieniu najbardziej rokujących wyników, przygotowane zostaną projekty komercjalizacji, obejmujące strategie komercjalizacji oraz zakres koniecznych do wykonania prac wraz z harmonogramem i kosztorysem. Następnie projekty będą przedstawiane do decyzji Dyrektora CTT UG przedstawione do oceny przez powołany do tego celu Komitet Inwestycyjny.

Zatwierdzone przez Komitet Inwestycyjny projekty będą realizowane przez Zespół CTT UG. W zależności od specyfiki projektów prace przedwdrożeniowe będą wykonywane samodzielnie przez zespół lub zlecane podmiotom zewnętrznym. Przewidziane działania wspierające projekty przedwdrożeniowe to przede wszystkim:

  • sfinansowanie dostępu do specjalistycznej bazy danych Global Data w obszarze „medical” oraz „pharma”, dzięki czemu zostanie wsparty proces przygotowywania specjalistycznych analiz potencjału rynkowego, wycen, analiz zdolności patentowej;
  • realizacja zgłoszeń patentowych we współpracy z Rzecznikiem Patentowym; 
  • opracowywanie ofert technologicznych pozycjonowanych na stronie www CTT UG;
  • finansowanie delegacji i spotkań z przedstawicielami otoczenia gospodarczego, prezentacji na targach branżowych;
  • zakup materiałów, surowców, odczynników, budowa prototypów, oraz finansowanie procesów certyfikacyjnych oraz badań podnoszących TRL danych rozwiązań.

Wnioskowana wartość projektu dla konsorcjum to ponad 2.1 mln zł, w tym dla UG blisko 950 tys. zł.

Biuro Rzecznika Prasowego