Prof. Adriana Zaleska-Medynska laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Na zdjęciu prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego została Laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „naukowiec przyszłości” za realizację trzech projektów naukowych. To prestiżowa nagroda w środowisku biznesowym i naukowym, która jest wyrazem docenienia autorów innowacji.

Kapituła konkursu nagrodziła prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego za realizację trzech projektów: „Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych”, „Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej” oraz „Przestrzennie zorientowane struktury typu TiO2/MxOotrzymywane metodą elektrochemiczną”.

Głównym celem projektu „Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych” było opracowanie nowej grupy materiałów bazujących na kropkach kwantowych (materiałach półprzewodnikowych o rozmiarach poniżej 10 nm, wykazujących podwyższoną aktywność w reakcjach degradacji zanieczyszczeń w fazie wodnej i gazowej oraz w procesach konwersji energii słonecznej do energii wiązań chemicznych 9np. generowanie wodoru w procesie fotorozkładu wody).

W przypadku projektu „Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej” (projekt finansowany przez WFOŚiGW w Gdańsku) głównym osiągnięciem było opracowanie metody wytwarzania warstw porowatych fotokatalitycznych w skali ułamkowo-technicznej, a także budowa prototypowego urządzenia do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza zawierającego moduł odpylania, ozonowania, fotokatalityczny oraz soprcji na węglu aktywnym (o wydajności 50 dm3/h) wspólnie z firma PHU Dytrych z Łodzi. Testy przeprowadzone na terenie gminy Szemud oraz w oczyszczalni ścieków w Chojnicach wykazy skutecznie usuwanie amoniaku, siarkowodoru oraz lotnych związków organicznych.

Celem projektu „Przestrzennie zorientowane struktury typu TiO2/MxOy otrzymywane metoda elektrochemiczna” było opracowanie metody otrzymywania zorientowanych nanostruktur typu TiO2/MxOy z wykorzystaniem metody elektrochemicznej, wykazujących nowe właściwości optyczne i fotokatalityczne oraz wyjaśnienie wpływu składu stopu tytanu (stopy tytanu ze złotem, srebrem, miedzią, etc.) na morfologię i wybrane właściwości powierzchniowe przestrzennie zorientowanych nanostruktur typu TiO2/MxOy. Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie metody otrzymywania cienkich filmów fotokatalitycznych w postaci nanorurek wieloskładnikowych, które wykazują wysoka aktywność w procesie degradacji zanieczyszczeń organicznych oraz mikroorganizmów pod wpływem promieniowania z zakresu widzialnego. Takie powierzchnie mogą być w prosty sposób wykorzystane do usuwania zanieczyszczeń z fazy wodnej lub gazowej z wykorzystaniem diod LED jako źródła promieniowania w fotoreaktorach przepływowych. Ponadto badania te pozwoliły na lepsze zrozumienie mechanizmu wzrostu takich nanostruktur a także korelację ich aktywności fotokatalitycznej z zawartością, chemicznych charakterem oraz stopniem dystrybucji tlenku pochodzącego od domieszki w matrycy TiO2.

Czytaj również: Prof. Magdalena Gabig-Cimińska z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju, które wyróżnia innowatorów i inwestorów, osoby i organizacje, których sposób działania wpływa na rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Jest to prestiżowa nagroda w środowisku biznesowym i naukowym.

Więcej na str. Forum Inteligentnego Rozwoju

Uroczyste wręczenie tegorocznych nagród odbędzie się pod koniec listopada podczas 5. Forum Inteligentnego Rozwoju.

Załączniki
Biuro Rzecznika Prasowego