Zdobądź grant i rozwijaj badania naukowe! Trwa nabór w programach UGrants

Trwa nabór w programie małych grantów UGrants i w programie staży zagranicznych dla młodych naukowców UG. Programy umożliwiają m.in. dofinansowanie badań wstępnych, publikacji w prestiżowych czasopismach oraz realizację staży podoktorskich w najlepszych instytucjach naukowych na świecie.

- Konkursy mają na celu wsparcie badań prowadzonych przez młodych naukowców i nauczycieli akademickich z różnym stażem. Dotychczasowe edycje pokazały, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju programy. Pozwalają one bowiem na większą aktywność naukową, pomagają w organizacji wyjazdu naukowego, a także nawiązaniu i rozwijaniu współpracy - mówi Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski. 

Program małych grantów UGrants realizowany jest w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Uniwersytecie Gdańskim. W ramach programu ustanowiono cztery konkursy dedykowane doktorantom i nauczycielom akademickim w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania badań wstępnych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację. 16 października 2023 zostały ogłoszony nabór w 2 konkursach: UGrants-start i UGrants-advanced - to już 4. edycja tych konkursów.

UGrants-start to konkurs na wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz młodych naukowców w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach naukowych. Laureat otrzyma grant w wysokości nie wyższej niż 15 000 zł (możliwe jest zwiększenie dofinansowania do kwoty 20 000 zł: w przypadku wpisywania się badań w Cele Zrównoważonego Rozwoju - 3000 zł i z tytułu zaangażowania studenta - 2000 zł). Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki.

UGrants-advanced to konkurs na wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania grantów europejskich, w tym grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz w publikowaniu w najbardziej prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzyma grant w wysokości nie wyższej niż 30 000 zł. Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest złożenie aplikacji grantowej w ramach programu europejskiego oraz przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki za min 140 pkt.

W dotychczasowych 3 edycjach przyznano dofinansowanie niemal 180 projektów w ramach konkursu UGrants-start i 15 w ramach UGrants-advanced.

Link do strony: https://ug.edu.pl/nauka/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/program-malych-grantow-ugrants

16 października został również otwarty nabór w programie staży zagranicznych dla młodych naukowców UG - jest to program umożliwiający młodym naukowcom zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim zdobycie doświadczenia badawczego poprzez realizację staży podoktorskich w najlepszych instytucjach naukowych na świecie, wymienionych w aktualnej edycji Global Ranking of Academic Subjects (ranking szanghajski) dla dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych i THE World University Ranking by subject dla dziedziny nauk humanistycznych.

Laureat otrzymuje środki finansowe na koszty podróży i pobytu na  wyjazd stażowy trwający 90 dni.

W dotychczasowych 2 edycjach środki finansowe otrzymało 9 młodych naukowców.

Link do strony: https://ug.edu.pl/nauka/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/program-stazy-zagranicznych-dla-mlodych-naukowcow-ug

AK, oprac. MNG/UG