Program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG

 

Logo staży zagranicznych UG - małe

Program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG  umożliwia młodym naukowcom zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim zdobycie doświadczenia badawczego poprzez realizacje staży podoktorskich w najlepszych instytucjach naukowych na świecie.

 

Lista laureatów zakwalifikowanych do Programu

(w kolejności alfabetycznej)

III edycja, 2024 rok

 

Imię i nazwisko Wydział  Dyscyplina naukowa Ośrodek naukowy
dr inż. Beata Bajorowicz Wydział Chemii nauki chemiczne Ghent University
dr Klaudia Godlewska Wydział Chemii nauki chemiczne Technische Universitat Dresden
dr Mateusz Kosmol Wydział Prawa i Administracji nauki prawne The University of Edinburgh
dr inż. Natalia Majewska Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki nauki fizyczne Kyoto University

 

 

Kto może złożyć wniosek?

W konkursie może wziąć udział nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Gdańskim w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub badawczych, który:

 1. posiada stopień doktora nadany w okresie do 7 lat przed dniem wystąpienia z wnioskiem o udział w Programie, oraz
 2. uzyskał zaproszenie do odbycia stażu naukowego w jednym z ośrodków akademickich wymienionych w aktualnej edycji Global Ranking of Academic Subjects (ranking szanghajski dla dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych i THE World University Ranking by subject (World University Rankings by Subject | Times Higher Education) dla dziedziny nauk humanistycznych.

Jednocześnie informujemy, że listy rankingowe zostaną sporządzone odrębnie dla każdej z dziedzin.

 

Rodzaje kosztów podlegające dofinansowaniu

Laureat konkursu na realizację stażu utrzymuje środki na pokrycie kosztów:

 • podróży do miejsca odbywania stażu i z powrotem wraz z kosztami ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW  i ewentualnej legalizacji pobytu – w formie ryczałtu w wysokości uzależnionej od odległości w linii prostej miejsca odbywania stażu od Gdańska:
Odległość (w km) w linii prostej między Gdańskiem a celem podróży Całkowita kwota na jedną osobę
poniżej 500 1 600,00 PLN
500 - 999 3 400,00 PLN
1 000 - 2 999 4 800,00 PLN
3 000 - 5 999 6 200,00 PLN
6 000 - 7 999 7 600,00 PLN
powyżej 8 000 10 000,00 PLN
 • pobytu – w formie ryczałtu w wysokości 800,00 PLN za każdy dzień pobytu;

Od kwot wypłaconych ryczałtów zostaną potrącone i odprowadzone należne składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Szczegółowe informacje dot. kosztów znajdują się w regulaminie programu.

 

Nabór wniosków

Nabór zakończony.

 

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek składa się w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) na adres e-mail wnioskiIDUB@ug.edu.pl lub w wersji papierowej w Biurze Nauki.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na końcu strony.

 

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej IDUB oraz przekazane wnioskodawcy w formie pisemnej - dopuszcza się przekazanie decyzji w formie elektronicznej.

 

Regulamin programu

Zasady programu zostały ustanowione Zarządzeniem Rektora.

 

BIURO NAUKI

 

Agata Krawczykowska

pokój 401, tel.: 58 523-31-87

Agata Głombiowska

pokój 510, tel. 58 523-31-71

Sylwia Heltman

pokój 510, tel. 58 523-31-88

 

programyIDUB@ug.edu.pl

WNIOSKI: wnioskiIDUB@ug.edu.pl

 

Laureaci

I edycja - Lista laureatów zakwalifikowanych do Programu staży zagranicznych dla młodych naukowców UG w 2022r.

II edycja - Lista laureatów zakwalifikowanych do Programu staży zagranicznych dla młodych naukowców UG w 2023r.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wnioskowaniem o uzyskanie dofinansowania w ramach programów Inicjatywy Doskonałości  Uczelnia Badawcza (IDUB) i ich realizacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji celów przedstawionych w pkt. 3. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie jak również przystąpienia i samej realizacji programów związanych z realizacją założeń IDUB – Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia badawcza.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku niedofinansowania wniosków dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami określonymi w przepisach archiwalnych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 2. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Załącznik Rozmiar
Sprawozdanie (wersja polska) 29.14 KB
Report (English version) 29.46 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Listopad 2021 - 15:44; osoba wprowadzająca: Agata Krawczykowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8. Styczeń 2024 - 10:10; osoba wprowadzająca: Agata Krawczykowska