Program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG

Program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG

 

Logo staży zagranicznych UG - małe

Program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG  umożliwia młodym naukowcom zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim zdobycie doświadczenia badawczego poprzez realizacje staży podoktorskich w najlepszych instytucjach naukowych na świecie.

 

Kto może złożyć wniosek?

W konkursie może wziąć udział nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Gdańskim w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych lub badawczych, który:

1) posiada stopień doktora nadany w okresie do 7 lat przed dniem wystąpienia z wnioskiem o udział w Programie, oraz

2) uzyskał zaproszenie do odbycia stażu naukowego w jednym z ośrodków akademickich wymienionych w aktualnej edycji Global Ranking of Academic Subjects (ranking szanghajski)

W związku z nieuwzględnieniem dziedziny nauk humanistycznych w Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), ograniczenie miejsca odbycia stażu do ośrodka akademickiego ujętego w tym rankingu nie będzie (dla tej dziedziny) obowiązywało.

Na potrzeby obecnie otwartego konkursu w miejsce GRAS, dla dziedziny nauk humanistycznych będzie miał zastosowanie THE World University Ranking by subject (World University Rankings by Subject | Times Higher Education).

Jednocześnie informujemy, iż listy rankingowe zostaną sporządzone odrębnie dla każdej z dziedzin.

Rodzaje kosztów podlegające dofinansowaniu

Laureat konkursu na realizację stażu utrzymuje środki na pokrycie kosztów:

 • podróży do miejsca odbywania stażu i z powrotem wraz z kosztami ubezpieczenia  i ewentualnej legalizacji pobytu – w formie ryczałtu w wysokości uzależnionej od odległości w linii prostej miejsca odbywania stażu od Gdańska:
Odległość (w km) w linii prostej między Gdańskiem a celem podróży Całkowita kwota na jedną osobę
poniżej 500 1 300,00 PLN
500 - 999 3 400,00 PLN
1 000 - 2 999 4 800,00 PLN
3 000 - 5 999 6 200,00 PLN
powyżej 6 000 7 600,00 PLN
 • pobytu – w formie ryczałtu w wysokości 600,00 PLN za każdy dzień pobytu;

Od kwot wypłaconych ryczałtów zostaną potrącone i odprowadzone należne składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Szczegółowe informacje dot. kosztów znajdują się w regulaminie programu

 

Nabór wniosków

Rozpoczęcie naboru wniosków: 05 listopada 2021

Ostateczny termin złożenia wniosków: 06 grudnia2021, godz. 12:00

 

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek składa się w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) lub w wersji papierowej w Sekcji Programów Doskonałości Naukowej w Biurze Nauki, pokój R511-512, e-mail: wnioskiIDUB@ug.edu.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na końcu strony.

 

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej IDUB oraz przekazane wnioskodawcy w formie pisemnej - dopuszcza się przekazanie decyzji w formie elektronicznej.

Termin wydania decyzji: do 31 stycznia 2022 r.

 

Regulamin programu

Zasady programu zostały ustanowione Zarządzeniem Rektora nr 161/R/21 z dnia 04.11.2021 r.

 

Kontakt

Sekcja Programów Doskonałości Naukowej

Budynek Rektoratu, pokój R511, piętro V

tel.: 58 523-31-87; 58 523-31-88,

e-mail: programyIDUB@ug.edu.pl

 

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wnioskowaniem o uzyskanie dofinansowania w ramach programów Inicjatywy Doskonałości  Uczelnia Badawcza (IDUB) i ich realizacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji celów przedstawionych w pkt. 3. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie jak również przystąpienia i samej realizacji programów związanych z realizacją założeń IDUB – Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia badawcza.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku niedofinansowania wniosków dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami określonymi w przepisach archiwalnych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 2. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4 Listopad 2021, 15:44 Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 Listopad 2021, 14:16