Program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG

 

Logo staży zagranicznych UG - małe

Program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG  umożliwia młodym naukowcom zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim zdobycie doświadczenia badawczego poprzez realizacje staży podoktorskich w najlepszych instytucjach naukowych na świecie.

Laureaci II edycji

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

1

dr Jadwiga Bodzińska-Bobkowska

Wydział Filologiczny

2

dr Katarzyna Kuncewicz

Wydział Chemii

3

dr inż. Hanna Obracht-Prondzyńska

Wydział Nauk Społecznych

4

dr Zuzanna Urban-Wójciuk

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowym

Kto może złożyć wniosek?

W konkursie może wziąć udział nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Gdańskim w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub badawczych, który:

1) posiada stopień doktora nadany w okresie do 7 lat przed dniem wystąpienia z wnioskiem o udział w Programie, oraz

2) uzyskał zaproszenie do odbycia stażu naukowego w jednym z ośrodków akademickich wymienionych w aktualnej edycji Global Ranking of Academic Subjects (ranking szanghajski dla dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych i THE World University Ranking by subject (World University Rankings by Subject | Times Higher Education) dla dziedziny nauk humanistycznych.

Jednocześnie informujemy, że listy rankingowe zostaną sporządzone odrębnie dla każdej z dziedzin.

 

Rodzaje kosztów podlegające dofinansowaniu

Laureat konkursu na realizację stażu utrzymuje środki na pokrycie kosztów:

 • podróży do miejsca odbywania stażu i z powrotem wraz z kosztami ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW  i ewentualnej legalizacji pobytu – w formie ryczałtu w wysokości uzależnionej od odległości w linii prostej miejsca odbywania stażu od Gdańska:
Odległość (w km) w linii prostej między Gdańskiem a celem podróży Całkowita kwota na jedną osobę
poniżej 500 1 600,00 PLN
500 - 999 3 400,00 PLN
1 000 - 2 999 4 800,00 PLN
3 000 - 5 999 6 200,00 PLN
6 000 - 7 999 7 600,00 PLN
powyżej 8 000 10 000,00 PLN
 • pobytu – w formie ryczałtu w wysokości 800,00 PLN za każdy dzień pobytu;

Od kwot wypłaconych ryczałtów zostaną potrącone i odprowadzone należne składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Szczegółowe informacje dot. kosztów znajdują się w regulaminie programu

 

Nabór wniosków

Nabór nowych wniosków został zakończony.

 

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek składa się w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) lub w wersji papierowej w Sekcji Programów Doskonałości Naukowej w Biurze Nauki, pokój R511-512, e-mail: wnioskiIDUB@ug.edu.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na końcu strony.

 

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej IDUB oraz przekazane wnioskodawcy w formie pisemnej - dopuszcza się przekazanie decyzji w formie elektronicznej.

 

Regulamin programu

Zasady programu zostały ustanowione Zarządzeniem Rektora.

 

Kontakt

Sekcja Programów Doskonałości Naukowej

Budynek Rektoratu, pokój R511-512, piętro V

tel.: 58 523-31-87; 58 523-31-88, 58 523-31-71

e-mail: programyIDUB@ug.edu.pl

 

Laureaci I edycji

Lista laureatów zakwalifikowanych do Programu staży zagranicznych dla młodych naukowców UG w 2022r.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wnioskowaniem o uzyskanie dofinansowania w ramach programów Inicjatywy Doskonałości  Uczelnia Badawcza (IDUB) i ich realizacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji celów przedstawionych w pkt. 3. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie jak również przystąpienia i samej realizacji programów związanych z realizacją założeń IDUB – Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia badawcza.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku niedofinansowania wniosków dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami określonymi w przepisach archiwalnych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 2. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Załącznik Rozmiar
Sprawozdanie (wersja polska) 29.14 KB
Report (English version) 29.46 KB