Program młodych liderów grup badawczych UG – junG

 

Logo junG małe

Celem programu jest aktywizacja młodych badaczy do realizowania przełomowych badań w Uniwersytecie Gdańskim. Laureat otrzyma środki na utworzenie pierwszej grupy badawczej oraz realizację przełomowych badań naukowych prowadzonych przez młodych badaczy.

 

Lista laureatów zakwalifikowanych do Programu młodych liderów grup badawczych UG - junG

(w kolejności alfabetycznej)

2022 rok

 

Lp. Imię i nazwisko Wydział
1 dr Javier Alvaro Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi
2 dr Małgorzata Kurkowiak Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi
3 dr John Selby Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych
4 dr Wojciech Siwek Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi

 

(english version below) 

 

Kto może złożyć wniosek?

W konkursie może wziąć udział pracownik UG lub osoba spoza uczelni spełniająca łącznie następujące warunki: 

1)    posiada stopień doktora nadany w okresie 2-7 lat przed dniem wystąpienia z wnioskiem o udział w Programie (w szczególnych wypadkach okres może ulec wydłużeniu – patrz Regulamin);

2)    odbyła ciągły staż podoktorski trwający minimum 12 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym lub udokumentowała trwającą minimum 12 miesięcy współpracę z zagranicznym ośrodkiem naukowym;

3)    spełnia przynajmniej jeden z warunków:

a) pełni funkcję kierownika projektu badawczego, którego miejscem realizacji jest UG oraz którego budżet wynosi minimum 1,5 mln a do końca realizacji projektu pozostało przynajmniej 36 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku w Programie,

b) pełni funkcję kierownika projektu, którego celem jest sfinansowanie zatrudnienia w uniwersytecie naukowcom związanym z zagranicznymi instytucjami naukowymi i wskazał UG, jako miejsce realizacji projektu,

c) jest laureatem uznanej międzynarodowej nagrody naukowej,

d) jest stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Rodzaje kosztów podlegające dofinansowaniu

Laureat konkursu otrzymuje grant, z którego może sfinansować:

 • stypendium doktoranckie dla dwóch doktorantów w szkole doktorskiej UG;
 • koszty prowadzenia działalności badawczej w wysokości do 100 000 zł / rok.

Dodatkowo laureat otrzymuje miejsce do prowadzenia badań naukowych wraz z możliwością korzystania z infrastruktury badawczej oraz opiekę administracyjną realizowanego grantu badawczego.

Osoba spoza UG będzie zatrudniona ze środków grantu badawczego, który pozyskała.
 

Nabór wniosków

Nabór został zakończony.

 

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek składa się w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) na adres e-mail wnioskiIDUB@ug.edu.pl lub w wersji papierowej w Biurze Nauki.

W tytule maila proszę wpisać: Wniosek-junG 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na końcu strony.

 

Regulamin programu

Zasady programu zostały ustanowione Zarządzeniem Rektora nr 157/R/21 z dnia 03.11.2021

 

BIURO NAUKI

 

Agata Krawczykowska

pokój 401, tel.: 58 523-31-87

Agata Głombiowska

pokój 510, tel. 58 523-31-71

Sylwia Heltman

pokój 510, tel. 58 523-31-88

 

programyIDUB@ug.edu.pl

WNIOSKI: wnioskiIDUB@ug.edu.pl

 


 

Who can submit an application?

The competition is open to UG employee or non-employee who meet all of the following conditions:

1) holds a doctoral degree awarded within 2-7 years before the date of submitting the application for participation in the Program (in special cases the period may be extended – see Regulations);

2) has completed a continuous postdoctoral internship of at least 12 months at a foreign research center or has documented cooperation with a foreign research center lasting at least 12 months;

3) meets at least one of the following conditions:

a) is the manager of a research project, which place of implementation is the UG and whose budget is at least 1.5 million and there are at least 36 months left until the end of the project implementation, counting from the date of submission of the application to the Program,

b) is the manager of the project, the purpose of which is to finance employment at the university for scientists associated with foreign scientific institutions and has indicated the UG as the place of project implementation,

c) is a recipient of an internationally recognized scientific award,

d) is a scholarship holder of the Foundation for Polish Science.

 

Types of costs subject to co-financing

The winner of the competition receives a grant from which he/she can finance:

 1. a doctoral scholarship for two doctoral students at the UG doctoral school;
 2. costs of conducting research activities up to PLN 100 000/year.

In addition, the winner receives a place to conduct research along with the possibility to use the research infrastructure and administrative support for the research grant.

A person from outside the UG will be employed from the funds of the research grant they have obtained.

 

Call for applications

Closed.

 

How to submit an application?

The completed application is submitted in an electronic version (a scan of the signed application) or in hard copy to the Science Office, e-mail: wnioskiIDUB@ug.edu.pl

In the subject line of the email please write: Application-junG

JunG Program application template

The information clause on the processing of personal data can be found at the end of the page.

 

Program Regulations

The rules of the program were established by the Rector's Ordinance No. 157/R/21 of 03.11.2021

Program regulations

 

SCIENCE OFFICE

 

Agata Krawczykowska

room 401, tel.: 58 523-31-87

Agata Głombiowska

room 510, tel. 58 523-31-71

Sylwia Heltman

room 510; tel. 58 523-31-88

 

programyIDUB@ug.edu.pl

APPLICATIONS: wnioskiIDUB@ug.edu.pl

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wnioskowaniem o uzyskanie dofinansowania w ramach programów Inicjatywy Doskonałości  Uczelnia Badawcza (IDUB) i ich realizacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji celów przedstawionych w pkt. 3. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie jak również przystąpienia i samej realizacji programów związanych z realizacją założeń IDUB – Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia badawcza.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku niedofinansowania wniosków dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami określonymi w przepisach archiwalnych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 2. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Załącznik Rozmiar
Sprawozdanie junG 32.44 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 18. Marzec 2021 - 12:35; osoba wprowadzająca: Agata Krawczykowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Październik 2023 - 15:08; osoba wprowadzająca: Agata Głombiowska