Program młodych liderów grup badawczych UG – junG

Program młodych liderów grup badawczych UG – junG

Celem Programu, ustanowionego w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza,  jest zachęcenie młodych naukowców do realizowania przełomowych badań w Uniwersytecie Gdańskim.  Program skierowany jest do osób, które po uzyskaniu stopnia doktora, odbyły staż w ośrodku zagranicznym i zastanawiają się z jaką uczelnią związać swoją najbliższą przyszłość. Planują zdobyć lub zdobyły grant badawczy, w szczególności w programach: NCN (Polonez, Sonata Bis), NAWA Powroty, ERC Starting Grant. Program wspiera założenie pierwszej grupy badawczej, co jest najlepszą drogą do uzyskania habilitacji i w konsekwencji stałego zatrudnienia na stanowisku profesora w uczelni.

Do uczestnictwa w Programie zapraszamy pracownika UG lub osobę spoza uczelni, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)    posiada stopień doktora nadany w okresie 2-7 lat przed dniem wystąpienia z wnioskiem o udział w Programie (w szczególnych wypadkach okres może ulec wydłużeniu – patrz Regulamin);

2)    odbyła ciągły staż podoktorski trwający minimum 12 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym;

3)    jest kierownikiem grantu badawczego, którego:

a)    budżet wynosi minimum 1,5 mln zł,

b)    okres realizacji wynosi minimum 36 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku w Programie.

Laureaci, wyłonieni w drodze konkursu, otrzymają grant, z którego można sfinansować koszty:

1)    stypendium doktoranckiego dla dwóch doktorantów w szkole doktorskiej UG;

2)    prowadzenia działalności badawczej w wysokości do 100 000 zł / rok.

Dodatkowo laureat otrzymuje miejsce do prowadzenia badań naukowych wraz z możliwością korzystania z infrastruktury badawczej, a także wsparcie administracyjne w prowadzeniu grantu badawczego. Osoba spoza UG będzie zatrudniona ze środków grantu badawczego, który pozyskała.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Wniosek składa się w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) lub w wersji papierowej w Sekcji Programów Doskonałości Naukowej Biura Nauki.

 

Zarządzenie Rektora 

Regulamin programu junG

Wniosek 

english version

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 18 Marzec 2021, 12:35 Ostatnia modyfikacja: czwartek, 18 Marzec 2021, 12:51