Program Humanistyki Gdańskiej

 

Logo PWHG małe

Programu Humanistyki Gdańskiej jest realizowany w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB), którego celem jest wzrost rozpoznawalności humanistyki gdańskiej w Polsce i na świecie. 

Dofinansowanie monografii naukowej

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na pokrycie części kosztów wydania recenzowanej monografii naukowej w wydawnictwie ujętym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki, w tym w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Kto może złożyć wniosek?

W konkursie może wziąć udział autor lub współautor monografii, który jest:

 1. nauczycielem akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim,
 2. doktorantem szkoły doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Zasady dofinansowania

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% całkowitej kwoty brutto kosztów wydawniczych przedstawionych na dokumencie księgowym wystawionym przez wydawnictwo. We wniosku należy wskazać źródło finansowania pozostałej części.

Z dofinansowania należy skorzystać w roku jego otrzymania. Nie będzie możliwości przesunięcia dofinansowania na kolejny rok.

Monografia musi ukazać się w swojej ostatecznej formie w roku otrzymania dofinansowania.

 

Nabór wniosków

Nabór na 2024 r. zakończony.

 

Dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego

Kto może złożyć wniosek?

W ramach Programu Humanistyki Gdańskiej można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć naukowych indywidualnie lub zespołowo.

W konkursie może wziąć udział:

 1. nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Gdańskim w podstawowym miejscu pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub badawczym, który prowadzi działalność naukową w dziedzinie nauk humanistycznych;

lub

 1. grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim w podstawowym miejscu pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub badawczym, tworząca Zespół, w którym większość uczestników prowadzi działalność naukową w dziedzinie nauk humanistycznych.

 

Budżet i finansowanie

Planowana alokacja środków dla Programu to 800 000 zł.

Przy zaplanowaniu maksymalnych kwot dofinansowań w wysokości:

 1. dla wnioskodawców indywidualnych: do 40 000 zł na każde 12 miesięcy trwania przedsięwzięcia;
 2. dla przedsięwzięć zespołowych: do 200 000 zł na każde 12 miesięcy trwania przedsięwzięcia;

Planowany budżet pozwoli na wyłonienie ok. 2 przedsięwzięć zespołowych lub ok. 8 indywidualnych.

 

Rodzaje kosztów podlegające dofinansowaniu

 1. wynagrodzenia dla zewnętrznych realizatorów przedsięwzięcia badawczego niezatrudnionych w UG (umowy zlecenia i umowy o dzieło);
 2. koszty prowadzenia badań naukowych, w tym zakup niezbędnego sprzętu (do 10 000 zł), materiałów, oprogramowania, literatury, zlecenia badań ankietowych i analiz;
 3. czynny udział w zagranicznych i krajowych konferencjach, warsztatach, sympozjach naukowych (wymagane zgłoszenie plakatu lub wystąpienia);
 4. wyjazdy służbowe zagraniczne i krajowe o charakterze badawczym, kwerendy naukowe;
 5. przyjazdy współpracowników zewnętrznych na wizyty badawcze lub konsultacje;
 6. tłumaczenia przygotowanych tekstów na języki obce;
 7. usługi edycji tekstów lub opracowań graficznych;
 8. koszty wydawnicze i otwartego dostępu;
 9. koszty usług zewnętrznych związanych z realizacją przedsięwzięcia badawczego;
 10. inne koszty po potwierdzeniu możliwości wydatkowania w Sekcji Programów Doskonałości Naukowej Biura Nauki.

 

Okres realizacji

Okres realizacji przedsięwzięcia naukowego wynosi od 12 do 28 miesięcy.

Przedsięwzięcie może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.05.2022 r. i zakończyć nie później niż 31.08.2024 r.

 

Regulamin Programu

Zasady Programu zostały ustanowione Zarządzeniem Rektora nr 9/R/24 z dnia 30.01.2024 r.

REGULAMIN PROGRAMU HUMANISTYKI GDAŃSKIEJ

 

 

BIURO NAUKI

 

Agata Krawczykowska

pokój 401, tel.: 58 523-31-87

Agata Głombiowska

pokój 510, tel. 58 523-31-71

Sylwia Heltman

pokój 510, tel. 58 523-31-88

 

programyIDUB@ug.edu.pl

WNIOSKI: wnioskiIDUB@ug.edu.pl

 

Załącznik Rozmiar
Raport roczny PHG 28.45 KB
Raport końcowy PHG 29.46 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. luty 2021 - 10:29; osoba wprowadzająca: Edyta Kunaszewska Ostatnia zmiana: środa, 27. Marzec 2024 - 12:55; osoba wprowadzająca: Agata Głombiowska