Program małych grantów - UGrants

Program małych grantów-UGrants

 

ugrants logo

Program małych grantów - UGrants realizowany jest w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Uniwersytecie Gdańskim. W ramach programu ustanowiono cztery konkursy dedykowane doktorantom i nauczycielom akademickim w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania badań wstępnych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację.

 

!UWAGA! Karty ocen będą wysyłane na życzenie po otrzymaniu oficjalnej decyzji Rektora UG w formie elektronicznej.

Rodzaje konkursów
 • UGrants-startwsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz młodych naukowców w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach naukowych. Laureat otrzyma grant w wysokości nie wyższej niż 15 000 zł (możliwe zwiększenie do kwoty 20 000 zł). Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki.
 • UGrants-first – wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz naukowców w pozyskaniu pierwszego grantu badawczego oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzyma grant w wysokości nie wyższej niż 20 000 zł. Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest złożenie aplikacji grantowej do zewnętrznej instytucji finansującej oraz przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki. Najwyżej ocenieni laureaci otrzymają dodatkowo wsparcie mentorskie w przygotowaniu wniosków grantowych. 
 • UGrants-bridge – wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania zewnętrznych grantów badawczych oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach.
 • UGrants-advanced – wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania grantów europejskich, w tym grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz w publikowaniu w najbardziej prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzyma grant w wysokości nie wyższej niż 30 000 zł. Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest złożenie aplikacji grantowej w ramach programu europejskiego oraz przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki za 140, 200 lub 300 pkt.

 

Kto może złożyć wniosek?

W zależności od konkursu:

 • doktorant szkoły doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego (UGrants-start, UGrants-first)
 • nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Gdański w podstawowym miejscu pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub badawczym (UGrants-start, UGrants-first, UGrants-bridge, UGrants-advanced)

Dodatkowe ograniczenia:

UGrants-first – wnioskodawca nie kierował projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych oraz w dniu składania wniosku nie ubiega się o takie finansowanie w roli kierownika projektu.

Na potrzeby niniejszego konkursu, pojedyncze działanie naukowe w programie Miniatura NCN nie jest traktowane jako projekt badawczy.

 

Rodzaje kosztów podlegające dofinansowaniu
 1. materiały i drobny sprzęt,
 2. usługi obce;
 3. wyjazdy służbowe;
 4. wizyty, konsultacje;
 5. pozostałe koszty;

Szczegółowe informacje dot. kosztów znajdują się w regulaminach konkursów.

 

Nabór wniosków

Nabór nowych wniosków został zakończony.

 

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek składa się w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) lub w wersji papierowej w Sekcji Programów Doskonałości Naukowej w Biurze Nauki, pokój R511-512, e-mail: wnioskiIDUB@ug.edu.pl. W tytule maila należy wpisać nazwę konkursu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na końcu strony. 

 

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej IDUB oraz przekazane wnioskodawcy w formie pisemnej w styczniu/lutym 2023 roku - dopuszcza się przekazanie decyzji w formie elektronicznej.

 

Regulaminy konkursów

Zasady programu zostały ustanowione Zarządzeniem Rektora.

 

Regulamin UGrants-start 3 || Regulations of UGrants-start 3

Regulamin UGrants-advanced 3 || Regulations of UGrants-advanced 3

Regulamin UGrants-first 4 || Regulations of UGrants-first 4

 

Kontakt

Sekcja Programów Doskonałości Naukowej

Budynek Rektoratu, pokój R511-R512, piętro V

tel.: 58 523-31-87; 58 523-31-88, 58 523-31-71

e-mail: programyIDUB@ug.edu.pl

WNIOSKI: wnioskiIDUB@ug.edu.pl

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wnioskowaniem o uzyskanie dofinansowania w ramach programów Inicjatywy Doskonałości  Uczelnia Badawcza (IDUB) i ich realizacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji celów przedstawionych w pkt. 3. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie jak również przystąpienia i samej realizacji programów związanych z realizacją założeń IDUB – Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia badawcza.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku niedofinansowania wniosków dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami określonymi w przepisach archiwalnych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 2. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Dokumentacja UGrants

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Listopad 2021 - 13:00; osoba wprowadzająca: Agata Krawczykowska Ostatnia zmiana: wtorek, 24. Styczeń 2023 - 09:34; osoba wprowadzająca: Agata Głombiowska