Program publikacyjny UG

Program publikacyjny UG

Program publikacyjny UG jest częścią realizacji Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Gdańskim. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych oraz upowszechnianie tych publikacji w otwartym dostępie. Zapewnia również świadczenia dla pracowników i doktorantów szkół doktorskich publikujących w najlepszych wydawnictwach i czasopismach.

 

Kto może skorzystać z Programu?

Do Programu może zgłosić się każdy nauczyciel akademicki oraz doktorant szkoły doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Co można uzyskać uczestnicząc w Programie?

·     Środki na opłacenie faktury wystawionej przez czasopismo lub wydawnictwo obejmującej koszty wydawnicze oraz otwartego dostępu do publikacji,

·     Świadczenie dla pracownika/doktoranta z tytułu opublikowania pracy w prestiżowym czasopiśmie lub wydawnictwie.

 

Autorzy jakich publikacji mogą ubiegać się o środki z Programu?

Do Programu można zgłaszać publikacje, które ukazały się (lub ukażą się) w danym roku obowiązywania programu. W 2021 roku można również zgłaszać publikacje, które ukazały się w grudniu 2020 roku.

 

Każdy wniosek podlega zaopiniowaniu przez komisję ds. weryfikacji wniosków, która bierze pod uwagę rolę autora (pierwszy, korespondencyjny), liczbę autorów z UG oraz rangę czasopisma / wydawnictwa.

 

Artykuły w czasopismach

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie publikacji / świadczenie w ramach Programu publikacyjnego UG jest autorstwo lub współautorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach, które w wykazie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego uzyskały nie mniej niż:

  • 40 pkt. – dla publikacji przypisanych do dyscyplin:  historia, językoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki prawne, pedagogika;
  • 70 pkt.– dla publikacji przypisanych do dyscyplin: literaturoznawstwo, filozofia, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne, psychologia;
  • 100 pkt. – dla publikacji przypisanych do dyscyplin: archeologia, informatyka, matematyka;
  • 140 pkt. – dla publikacji przypisanych do dyscyplin: nauki biologiczne*, nauki chemiczne*, nauki fizyczne*, nauki o Ziemi i środowisku*

 

* - dopuszcza się również publikacje w czasopismach za 100 pkt. o szczególnym znaczeniu dla dyscypliny.

 

Monografie

     Autor / współautor może ubiegać się o wsparcie wydania monografii w wydawnictwach z poziomu I i II wykazu ministra

     właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

     Warunkiem ubiegania się o świadczenia dla pracownika / doktoranta jest:

  • autorstwo, współautorstwo monografii (lub jej rozdziału) lub przewodniczenie komitetowi redakcyjnemu monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu II wykazu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,
  • autorstwo, współautorstwo monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu I wykazu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

 

      Jak złożyć wniosek w programie?

  • W celu uzyskania dofinansowania kosztów publikacji / otwartego dostępu należy złożyć druk Wniosek o uzyskanie dofinansowania kosztów publikacji oraz kosztów otwartego dostępu w ramach "Programu Publikacyjnego UG”.
  • W celu uzyskania świadczenia należy złożyć druk Informacja o osiągnięciach publikacyjnych nauczyciela akademickiego lub słuchacza szkoły doktorskiej w ramach "Programu Publikacyjnego UG".
  • Nauczyciele akademiccy składają wnioski elektronicznie poprzez Portal Pracownika.
  • Doktoranci szkół doktorskich składają wnioski papierowo lub elektronicznie (podpisany skan) w Sekcji Programów Doskonałości Naukowej (programyIDUB@ug.edu.pl). Wzór wniosku znajduje się w załącznikach na dole strony.

 

Kiedy zostanie wydana decyzja o przyznaniu środków?

Decyzja o przyznaniu środków z Programu Publikacyjnego przekazywana jest w Portalu Pracownika (nauczyciele akademiccy) lub e-mailem (doktoranci) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Osoby, które uzyskały dofinansowanie kosztów publikacji / otwartego dostępu otrzymają również decyzję pocztą elektroniczną (z określeniem numeru księgowego zadania). 

Wypłata świadczenia dla pracownika / doktoranta planowana jest na koniec miesiąca, w którym została wydana decyzja.

 

Szczegółowe zasady

Zasady programu zostały ustanowione Zarządzeniem Rektora nr 3/R/21 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie funduszu na dofinansowanie wyników badań naukowych – „Program publikacyjny UG” , które dostępne jest TUTAJ

 

Kontakt

W sprawie dodatkowych pytań można kontaktować się z pracownikami Sekcji Programów Doskonałości Naukowej

tel.: 58 523-31-87; 58 523-31-88,

e-mail: programyIDUB@ug.edu.pl

 

Załączniki
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11 Styczeń 2021, 14:32 Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 Październik 2021, 12:24