Program rozwoju bazy infrastruktury badawczej UG

 

Logo infrastruktury małe

Program rozwoju bazy infrastruktury badawczej UG - fundusz na wsparcie rozwoju bazy infrastruktury badawczej Uniwersytetu Gdańskiego prowadzący do umożliwienia prowadzenia w Uczelni przełomowych i unikatowych badań eksperymentalnych oraz świadczenia usług badawczych na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego

 

Kto może złożyć wniosek?

W konkursie może wziąć udział nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Gdańskim.

 

Finansowanie i gospodarowanie aparaturą

 1. Laureat konkursu otrzymuje grant w wysokości do 1 500 000 zł, z którego sfinansuje zakup aparatury badawczej.
 2. Zakup aparatury powinien nastąpić w zgodzie z Zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim.
 3. Zakup aparatury powinien nastąpić do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przyznanie środków.
 4. Zakupiona aparatura badawcza zostaje przypisana i ujęta w ewidencji:

1) wydziału lub jednostki organizacyjnej wydziału zatrudniającego wnioskodawcę,

2) lub Uniwersyteckiego Ośrodka Badań Stosowanych w Gdańsku, ul. Kładki 24.

 

Nabór wniosków

Nabór zakończony.

 

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek składa się w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) na adres e-mail wnioskiIDUB@ug.edu.pl lub w wersji papierowej w Biurze Nauki.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na końcu strony.

 

Regulamin programu

Zasady programu zostały ustanowione Zarządzeniem Rektora nr 2/R/22 z dnia 04.01.2022 r.

 

BIURO NAUKI

 

Agata Krawczykowska

pokój 401, tel.: 58 523-31-87

Agata Głombiowska

pokój 510, tel. 58 523-31-71

Sylwia Heltman

pokój 510, tel. 58 523-31-88

 

programyIDUB@ug.edu.pl

WNIOSKI: wnioskiIDUB@ug.edu.pl

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wnioskowaniem o uzyskanie dofinansowania w ramach programów Inicjatywy Doskonałości  Uczelnia Badawcza (IDUB) i ich realizacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji celów przedstawionych w pkt. 3. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie jak również przystąpienia i samej realizacji programów związanych z realizacją założeń IDUB – Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia badawcza.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku niedofinansowania wniosków dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami określonymi w przepisach archiwalnych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 2. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Załącznik Rozmiar
Regulamin programu 186.32 KB
Wzór wniosku 23.44 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Styczeń 2022 - 14:23; osoba wprowadzająca: Agata Krawczykowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Październik 2023 - 15:07; osoba wprowadzająca: Agata Głombiowska