Program rozwoju czasopism naukowych UG

Celem Programu jest wsparcie rozwoju czasopism wydawanych przez jednostki Uniwersytetu Gdańskiego, w szczególności ich międzynarodowej rozpoznawalności.

Wsparcie przyznawane jest w drodze konkursu.

 

Kto może przystąpić do konkursu?

Do konkursu można zgłosić czasopismo naukowe, które spełnia łącznie następujące warunki:

1) wydawcą czasopisma jest Uniwersytet Gdański;

2) czasopismo jest wydawane w języku angielskim;

3) w skład rady naukowej czasopisma wchodzą naukowcy z zagranicznych ośrodków;

4) czasopismo znajduje się w aktualnym wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego ds. nauki z przypisaną wartością przynajmniej 40 pkt;

5) czasopismo jest indeksowane w przynajmniej jednej referencyjnej bazie danych.

 

Jak przystąpić do konkursu?

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku, który zawiera:

1) informację o spełnieniu warunków uczestnictwa;

2) program rozwoju czasopisma obejmujący następujące działania:

a) indeksowanie w kolejnych referencyjnych bazach danych, w szczególności Web of Science i Scopus,

b) zwiększenie cytowalności artykułów publikowanych w czasopiśmie,

c) zwiększenie umiędzynarodowienia autorów i rady naukowej,

d) inne działania, w tym zamierzające do zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności czasopisma, które mogą polegać m.in. na organizowaniu szkoleń i konsultacji z wydawcami o uznanym prestiżu, zakupie oprogramowania, usprawnieniu obsługi informatycznej.

Wniosek, w imieniu czasopisma, składa redaktor naczelny w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) lub w wersji papierowej w Sekcji Programów Doskonałości Naukowej Biura Nauki.

 

Termin składania wniosków

Nabór zakończony.

 

Co otrzymuje czasopismo zakwalifikowane do Programu?

Czasopismo nagrodzone w konkursie otrzymuje grant w wysokości do 30 000 zł, z którego może sfinansować działania w przedstawionym programie rozwoju czasopisma.

Grant przyznawany jest na dany rok kalendarzowy i może być wydatkowany tylko do końca danego roku.

 

Dodatkowe informacje:

Zasady programu zostały ustanowione Zarządzeniem Rektora nr 46/R/21

Regulamin konkursu

 

 

BIURO NAUKI

 

Agata Krawczykowska

pokój 401, tel.: 58 523-31-87

Agata Głombiowska

pokój 510, tel. 58 523-31-71

Sylwia Heltman

pokój 510, tel. 58 523-31-88

 

programyIDUB@ug.edu.pl

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19. Marzec 2021 - 07:42; osoba wprowadzająca: Agata Krawczykowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Październik 2023 - 15:09; osoba wprowadzająca: Agata Głombiowska