Projekt z UG zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu POLS

NCN

Projekt “Bentosowy przybrzeżny bufor przeciwdziałający ekstremom klimatycznym i eutrofizacji” (BUFFER) dr Sary Benelli z Uniwersytetu Gdańskiego trafił na listę rankingową zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu POLS. Konkurs kierowany jest do zagranicznych naukowców, chcących prowadzić badania w polskich instytucjach naukowych.

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło współfinansowany z funduszy norweskich konkurs POLS, w ramach którego naukowcy z zagranicy otrzymają ponad 30,5 mln zł na projekty badawcze realizowane w polskich instytucjach naukowych.

Na liście znalazł się m.in. projekt “Bentosowy przybrzeżny bufor przeciwdziałający ekstremom klimatycznym i eutrofizacji”/‘Benthic coastal buffers against climatic and eutrophication extremes’ (BUFFER), którego kierownikiem po stronie UG jest dr Sara Benelli. Kwota środków przyznanych na projekt to 878 220 PLN.

- W ostatnich dziesięcioleciach zrzuty ścieków i działalność człowieka w zakresie m.in. rolnictwa spowodowały kaskadę negatywnych skutków dla ekosystemów wodnych, od sieci rzecznych po strefy przybrzeżne – mówi dr Sara Benelli. – Głównym celem projektu BUFFER jest zbadanie wpływu interakcji pomiędzy anomaliami klimatycznymi i eutrofizacją na zdolność stref przydennych do przetwarzania i zatrzymywania składników odżywczych oraz ich powrotu do kolumny wody (tzw. bufor bentosowy). BUFFER przeanalizuje, czy i jak zdolność osadów do regulowania konsekwencji eutrofizacji jest zagrożona przez zmiany klimatu i wyjaśni mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska – dodaje.

Głównym miejscem realizacji badań w projekcie BUFFER będzie Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich w Instytucie Oceanografii, a opiekunem naukowym będzie dr hab. Urszula Janas prof. UG. Badania będą prowadzone głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej jak również u wybrzeży Włoch i Norwegii  na obszarach zagrożonych zarówno skutkami zmian klimatu jak i eutrofizacji.

Wyniki projektu BUFFER pozwolą na ilościowe określenie wpływu anomalii klimatycznych i eutrofizacji, wzdłuż szerokiego gradientu szerokości geograficznej, na lokalne bufory biogeochemiczne stref przybrzeżnych. Ponadto projekt BUFFER ma zidentyfikować strefy krytyczne w Zatoce Gdańskiej pod względem ograniczonej zdolności buforowej zespołów bentosowych. Dodatkowym wynikiem będzie identyfikacja skutecznych strategii adaptacyjnych w celu zminimalizowania niepożądanych skutków zmian klimatu i eutrofizacji. Działania te będą przydatne w zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi nie tylko w Polsce, ale także w innych zagrożonych środowiskach wodnych.

Wyniki konkursu

POLS jest konkursem finansowanym z funduszy EOG i funduszy norweskich. Wspiera projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy w polskich organizacjach badawczych lub przedsiębiorstwach. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie POLS może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkał, nie pracował i nie studiował w Polsce, a także nie kierował projektem badawczym realizowanym w Polsce.

Kwota przyznanego grantu (od 100 do 200 tys. euro) może być przeznaczona na wynagrodzenia zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, koszty materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty dotyczące realizacji projektu.

 

Więcej o projekcie można przeczytać na blogu dr Sary Benelli (strona prowadzona w języku angielskim):

https://sarabenelli.com/buffer/

logo
Biuro Rzecznika Prasowego