Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim

Nowy rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło ponad 26 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz 1700 nauczycieli akademickich. Na pierwszy rok studiów uczelnia przyjęła niemal 10 tysięcy studentów. Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim, z udziałem zaproszonych gości i społeczności akademickiej, odbyła się 30 września 2019 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji UG. 

 

Tegoroczna inauguracja miała szczególny charakter. Od 20 marca 2019 roku do 1 października 2020 roku Uniwersytet Gdańskie świętuje jubileusz 50-lecia Uczelni i 75-lecie gdańskich tradycji akademickich. Rocznice nawiązują do powstania w 1945 roku Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni oraz Pedagogium w Gdańsku. Pierwsza z nich przekształciła się w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a Pedagogium dało początek Wyższej Szkole Pedagogicznej – z połączenia obu szkół 20 marca 1970 roku powstał Uniwersytet Gdański. 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, kościelnych, pomorscy parlamentarzyści, korpus dyplomatyczny, rektorzy szkół wyższych, przedstawiciele instytucji naukowych, kultury, biznesu i mediów oraz społeczność akademicka UG, a przede wszystkim rozpoczynający rok akademicki studenci i doktoranci. 

JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała w swoim wystąpieniu przypomniał sukcesy naukowców i studentów oraz podziękował całej społeczności akademickiej za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej uczelni. 

- Rozpoczynamy jubileuszowy rok akademicki w naszej Alma Mater. Tegoroczna inauguracja to czas szczególny, wręcz wyjątkowy. Pełen podsumowań, nałożonych zadań, poczucia dumy z dobrze wykonanych obowiązków i wspólnie osiągniętych sukcesów oraz przepełniony planami na przyszłość. Wraz z nowym rokiem akademickim rozpoczyna się wdrażanie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Najbliższe lata będą dla nas wszystkich wyzwaniem. Zmianie ulegnie zarówno struktura organizacyjna, jak i regulacje w zakresie działalności uczelni, jednak wespół z pozostałymi członkami władz Rektorskich oraz członkami Senatu podjęliśmy decyzję o stopniowym i nierewolucyjnym dostosowywaniu ustroju Uniwersytetu do nowych realiów szkolnictwa wyższego. W tym miejscu pragnę Państwa zapewnić, że na zmiany jesteśmy przygotowani – podkreślił Rektor UG. 

Wśród strategicznych celów na najbliższy czas JM Rektor UG wskazał między innymi podniesienie jakości badań naukowych i ich umiędzynarodowienie, aktywizację w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz ich transfer do gospodarki, nową jakość studiów doktoranckich, doskonalenie kształcenia studentów, wsparcie kompetencji dydaktycznych, wzmocnienie współpracy z krajowym i międzynarodowym otoczeniem społeczno-gospodarczym, zwiększenie społecznej odpowiedzialności uczelni w obszarze kształcenia i badań naukowych, nową jakość systemowego zarządzania uczelnią, w tym działania na rzecz  zintegrowanego systemu informatycznego oraz poprawę warunków socjalno-bytowych pracowników i studentów. 

Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. „Szanse rozwoju polskiej nauki” wygłosił prof. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej. Prof. Grzegorz Węgrzyn przedstawił szanse i zagrożenia związane z wprowadzaną właśnie reformą szkolnictwa wyższego oraz wskazał na konieczność wprowadzania zmian, które mogą wzmocnić konkurencyjność i miejsce polskich uczelni i naukowców na arenie międzynarodowej. 

Jednym z głównych punktów uroczystości była immatrykulacja studentów i doktorantów, którzy pod wodzą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. Arnolda Kłonczyńskiego złożyli uroczyste ślubowanie. Gratulacje nowym studentom i doktorantom złożyła Aleksandra Dulkiewicz Prezydent Miasta Gdańska. 

Wręczone zostały także nagrody w konkursie na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną oraz przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej, wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w minionym roku. Tę część uroczystości poprowadził Prorektor ds. Nauki prof. Piotr Stepnowski, a nagrody wręczali Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. Krzysztof Bielawski oraz Dyrektor Wydawnictwa UG Joanna Kamień. 

W kategorii najlepsza książka naukowa I nagrodę otrzymała praca prof. Magdaleny Nowak z Wydziału Historycznego pt. Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914, II nagrodę uzyskała książka prof. Kamila Zeidlera z Wydziału Prawa i Administracji pt. Estetyka prawa, a III miejsce ex aequo zajęły książki pt. Ojcowie i synowie. O tron, władzę, dziedzictwo pod redakcją prof. Beaty Możejko i Anny Paner z Wydziału Historycznego oraz Melancholia, nuda i czas w prozie Jarosława Iwaszkiewicza autorstwa prof. Barbary Zwolińskiej z Wydziału Filologicznego.

 

W kategorii książka dydaktyczna pierwszą i jedyną nagrodę uzyskali dr Regina Kasprzykowska i prof. Franciszek Kasprzykowski z Wydziału Chemii za podręcznik Preparatyka organiczna środków farmaceutycznych.

 

W kategorii najlepsza książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej I miejsce zajął dr Piotr Samól z Politechniki Gdańskiej za pracę: Młode Miasto Gdańsk (1380–1455) i jego patrymonium, II miejsce przyznano dr Ewelinie Kowalskiej z Wydziału Prawa i Administracji za pracę Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska, a III miejsce dr Katarzynie Kręglewskiej z Wydziału Filologicznego za Polskie pamiętniki teatralne. Teoria – historia – teksty.

List gratulacyjny z okazji jubileuszowej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim w imieniu Wicepremiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odczytał Pan Karol Rabenda, radny miasta Gdańska. Listy gratulacyjne nadesłali także przedstawiciele świata nauki, kultury, władz państwowych i samorządowych. 

Uroczystość uświetnił koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka.

Relacja z uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020:

Uniwersytet Gdański w nowym roku akademickim

W nowy rok akademicki 2019-2020 Uniwersytet Gdański wchodzi z nowymi rozwiązaniami i aktami prawnymi, zgodnymi z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym nauce. Senat Uniwersytetu Gdańskiego uchwalił nowy Statut UG, powołana została Rada Uczelni, przygotowano nowe regulaminy studiów oraz powołano szkoły doktorskie – Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych i Społecznych (w dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych), Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzyuczelnianą Szkołę Doktorską Biotechnologii UG i GUMed. We wrześniu 2019 roku nowy rok rozpoczęli także uczniowie Uniwersyteckiego Liceum w Gdańsku im. Pawła Adamowicza, którzy mają zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim oraz zostało uruchomione Przedszkole Uniwersyteckie. 

Na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 uczelnia przyjęła niemal 10 tysięcy studentów, z czego blisko 8 tysięcy to studenci studiów stacjonarnych, a 2 tysiące stanowią studenci studiów niestacjonarnych. Naukę w Szkołach Doktorskich UG w nowym roku akademickim rozpoczyna 92 doktorantów. 

Na Uniwersytecie Gdańskim można studiować 87 kierunków studiów. Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2019/2020 to informatyka o profilu praktycznym, zarządzanie instytucjami służby zdrowia, produkcja form audiowizualnych, ubezpieczenia, telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology), geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS, geografia fizyczna z geoinformacją, criminology and criminal justice. Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania, a łączy je interdyscyplinarność. Powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach. 

W czasie tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim najpopularniejsze wśród kandydatów kierunki studiów to kryminologia (14,98), produkcja form audiowizualnych (14,04), filologia angielska (10,85), zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. menedżerska (8,80), skandynawistyka (8,59), psychologia (8.07), informatyka o profilu praktycznym (7,79), wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (7,20), sinologia (7,14). Ponad 6 osób na miejsce starało się dostać na finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie i amerykanistykę, a ponad 5 osób na miejsce na dziennikarstwo i komunikację społeczną, administrację oraz informatykę o profilu ogólnoakademickim.  

W zakresie inwestycyjnym zakończyła się budowa nowego Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Będą się tam odbywały zajęcia dla studentów nowo powołanego na UG kierunku – Informatyka o profilu praktycznym; program studiów powstał we współpracy z pracodawcami, a cześć zajęć będą prowadzić eksperci-praktycy. Jest to jeden z najnowocześniejszych instytutów w Polsce z aulami, pracowniami, laboratoriami i wyposażeniem odpowiadającym prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI wieku. Inwestycja powstała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudnienia specjalistów z branży IT. Uroczyste otwarcie budynku odbędzie się w listopadzie 2019 roku. 

W planach inwestycyjnych jest budowa Centrum Sportu UG. 

 

Jubileusz 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego

Rok akademicki 2019/2020 będzie upływał pod znakiem jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Jubileuszowy kalendarz obejmuje konferencje poświęcone historii UG,  m.in.  „Historia Uniwersytetu Gdańskiego na tle dziejów szkolnictwa wyższego na Pomorzu”, „50 lat rozwoju UG dla rozwoju regionu Pomorza i Polski” oraz wydarzenia naukowe, przygotowywane przez wydziały. Powstają publikacje o historii i współczesności uczelni, m.in. „50 spotkań na 50-lecie UG”, „Uniwersytet Gdański i jego historia”, „Wybór źródeł z dziejów Uniwersytetu Gdańskiego i jego poprzedniczek”, „Sopocki ośrodek akademicki u progu powstania Uniwersytetu Gdańskiego –  wspomnienia absolwentów i pracowników”, album „50 lat Uniwersytetu Gdańskiego w obiektywie”. Wśród ważnych wydarzeń jest otwarcie wystawy w nowo powołanym Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, spotkania absolwentów, otwarte debaty, imprezy sportowe oraz koncerty: inaugurujący obchody jubileuszu 50-lecia UG w Teatrze Muzycznym w Gdyni (15 października 2019) oraz finałowy w Filharmonii Bałtyckiej połączony z Balem Jubileuszowym (październik 2020). Główne uroczystości zaplanowano 20 marca 2020 roku, w 50. rocznicę powołania uczelni. 

 

Działalność naukowa

Uniwersytet Gdański znajduje się w elitarnym gronie 20 najlepszych polskich uczelni zakwalifikowanych do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, co oznacza, że uczelnia spełnia najwyższe standardy badań i dydaktyki. Jako jedna z 5  polskich uczelni tworzy sieć 17 uniwersytetów europejskich wybranych w konkursie Komisji Europejskiej „European Universities”. UG tworzy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas - SEA-EU) wraz z partnerami z Hiszpanii, Chorwacji, Francji, Niemiec i Malty.

 Jednym z największych sukcesów w ostatnim czasie jest udział Uniwersytetu Gdańskiego w specjalnym Programie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Międzynarodowe Agendy Badawcze, który zakłada tworzenie w Polsce innowacyjnych centrów doskonałości z udziałem najlepszych naukowców z całego świata.  Uniwersytet Gdański dwukrotnie został jego laureatem, uzyskując 76 mln złotych na stworzenie dwóch agend:  Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych.

Uniwersytet Gdański osiąga znaczące sukcesy naukowe, umacniając pozycję lidera w regionie. W zakresie międzynarodowych projektów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim realizowanych jest obecnie 68 projektów na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Na UG realizowanych jest także 198 projektów krajowych na łączną kwotę ponad 141 mln zł (są to w większości projekty trwające kilka lat i podana kwota obejmuje całość finansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego). Łączna liczba cytowań zawartych w bazie Web of Science wynosi obecnie 153 510, a tak zwany index Hircha (współczynnik istotności mierzony liczbą cytowań) – 126. To liczby, które przekładają się na rozpoznawalność naukowców UG w najważniejszych naukowych gremiach i na ich naukowe sukcesy.

Przedsięwzięciem, które zasługują na uwagę, jest realizacja ogólnouczelnianego projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła także wyniki naboru wniosków o udział w Programie PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Wśród podmiotów, którym przyznano środki finansowe po raz drugi, znalazł się Uniwersytet Gdański. Uniwersytet Gdański otrzymał także środki na realizację 11 projektów w ramach największego programu Unii Europejskiej w zakresie badań – Horyzont 2020, w tym jednego prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. 

Uniwersytet Gdański aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiej poprzez realizację wielu międzynarodowych naukowych projektów w ramach programu Horyzont 2020, Interreg czy Bonus-185. Jest także liderem Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich, w skład którego wchodzą uczelnie wyższe z Pomorza oraz instytuty badawcze. 

Szczególną uwagę uczelnia przykłada do współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym. Uniwersytet Gdański w swoim portfolio przedsiębiorstw, z którymi współpracuje, ma około 140 podmiotów. Współpraca ta jest bardzo różnorodna począwszy od wykonywania analiz czy ekspertyz, poprzez umowy konsorcjum w ramach wspólnych projektów naukowych, na działalności badawczo-rozwojowej kończąc. Komercjalizacją wiedzy i technologii do biznesu UG zajmuje się przede wszystkim Centrum Transferu Technologii, Centrum Analiz i Ekspertyz oraz spółka celowa TechTransBalt Sp. z o.o. Przykładam działań o charakterze akceleracyjnym może być realizacja przez UG kolejnej edycji projektu „Inkubator innowacyjności”, ukierunkowanego na wzmocnienie relacji nauka-biznes i finansowanego przez MNiSW. 

Rankingi

Uniwersytet Gdański uzyskuje bardzo dobre notowania w międzynarodowych rankingach. Jako jedna z 14 polskich uczelni znalazł się w  rankingu Times Higher Education World University Rankings 2020, a w światowym zestawieniu Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2019 Uniwersytet Gdański sklasyfikowano na 301+ pozycji wśród młodych uczelni wyższych z całego świata. UG jest jedyną uczelnią z Polski w tym rankingu. Jako jedna z 16 polskich szkół wyższych znalazł się również wśród tysiąca najlepszych światowych uczelni akademickich w międzynarodowym rankingu QS World University Ranking 2020. Może również pochwalić uzyskaniem 9 pozycji w gronie 127 polskich uczelni wyższych notowanych w rankingu uniRank Polish University Ranking 2019 i 6. miejscem wśród uniwersytetów klasycznych w Polsce w tym notowaniu. Uczelnia znalazła się także na liście najlepszych uniwersytetów na świecie w Światowym Rankingu Dziedzinowym (ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018) w dyscyplinie Environmental Science & Engineering. W aktualnej edycji tego rankingu w 2019  wyróżniona została ekologia, w której to dziedzinie UG uplasował się na pozycji 401-500 wśród najlepszych uczelni na świecie. Uniwersytet Gdański jako jedna z 3 polskich uczelni, znalazł się wśród 10 najlepszych uniwersytetów na świecie w odniesieniu do liczby kobiet badaczy wśród autorów publikacji naukowych i zajął wysokie 4. miejsce (ranking opublikowany przez wydawnictwo naukowe Nature Communications).  

Nasza uczelnia znajduje się niezmiennie w czołówce jednostek naukowych pozyskujących najwięcej środków na badania naukowe z Narodowego Centrum Nauki; łączna kwota przyznanych Uniwersytetowi Gdańskiemu środków w ramach wszystkich konkursów NCN w 2018 roku wyniosła ponad 27 milionów złotych.

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

Patronat medialny: 

Patronat medialny: TVP3 Gdańsk, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Wyborcza.pl, trójmiasto.pl, Forum Akademickie, Radio MORS, Gazeta Akademicka UG
Biuro Rzecznika Prasowego UG