Pierwsze posiedzenie nowej Rady Uczelni

Posiedzenie rady

We wtorek, 12 stycznia 20201 r., odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas spotkania prof. Piotr Stepnowski, Rektor UG przedstawił członkom Rady działania podejmowane w ostatnim czasie przez władze uczelni oraz plany na najbliższą przyszłość.

Podczas posiedzenia omówiono też szczegółowo wyzwania jakie stają przed uczelnią w zakresie gospodarki finansowej, polityki ewaluacji działalności naukowej oraz współpracy z otoczeniem gospodarczym.

Podczas posiedzenia mgr Marzena Wojtaszko, Kwestor UG przedstawiła zebranym najważniejsze zadania Rady na najbliższy czas w zakresie zatwierdzenia planu wydatków rzeczowych do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego oraz aktualizacji zeszłorocznego planu rzeczowo-finansowego. Członkowie Rady dyskutowali także nad możliwymi skutkami zapowiadanych zmian legislacyjnych w zakresie parametryzacji oraz nad możliwościami uruchomienia programu pozyskiwania środków finansowych od podmiotów zewnętrznych.

Podczas posiedzenia członkowie Rady Uczelni podjęli także jednomyślnie uchwałę rekomendującą Senatowi UG osobę prof. Macieja Duszczyka na stanowisko Przewodniczącego Rady.

Zespół Prasowy UG