Dr Jakub Szlachetko powołany do zespołu opracowującego aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej

dr Jakub Szlachetko

Dr Jakub Szlachetko z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został powołany do zespołu ekspertów opracowującego aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej. Zespół funkcjonuje przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.

 

Krajowa Polityka Miejska adresowana jest do wszystkich polskich miast (niezależnie od ich wielkości czy położenia) oraz ich obszarów funkcjonalnych, przy czym ze szczególną uwagą podchodzi do problematyki rozwoju małych i średnich miast. Proponuje i postuluje szeroką paletę różnorodnych rozwiązań, narzędzi i instrumentów, które w sposób elastyczny mogą być wykorzystane przez miasta różnej wielkości i położenia. Ma za zadanie wskazać, gdzie i jak możliwe jest zwiększenie efektywności działań podmiotów publicznych, a pośrednio także prywatnych i społecznych, tak, aby sprawniej osiągać cele polityki miejskiej.

Celem strategicznym Krajowej Polityki Miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i miejskich obszarów funkcjonalnych do tworzenia zrównoważonego rozwoju, miejsc pracy i poprawy jakości życia mieszkańców. Odnosi się do 10 głównych tematów. Są nimi rozwój przestrzenny, partycypacja społeczna, demografia, transport i mobilność miejska, niskoemisyjność i efektywność energetyczna, rewitalizacja, polityka inwestycyjna, rozwój gospodarczy, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie obszarami miejskimi.

- Krajowa Polityka Miejska do dokument kluczowy dla rozwoju miast w takich dziedzinach życia jak: przestrzeń, transport, środowisko, demografia, mieszkalnictwo czy praca. Jest on wymagany ustawowo i determinuje działalność organów władzy państwowej, w tym prawotwórczą. Udział w zespole eksperckim opracowującym KPM jest więc dużym wyróżnieniem, ale i wyzwaniem - gdyż jego ustalenia będą współkształtowały polską rzeczywistość – mówi dr Jakub Szlachetko.

Jakub H. Szlachetko, co podkreśla z dumą – gdańszczanin „z urodzenia, ale i z wyboru”, z pasją oddaje się badaniom naukowym nad formułą państwa, organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej, partycypacją obywateli, think tanków i organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych. Jest absolwentem trzech kierunków studiów (prawo, administracja, gospodarka przestrzenna), ale czuje się przede wszystkim prawnikiem, i dodaje: „administratywistą” (specjalizującym się w prawie administracyjnym).

Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zaś stanowisko adiunkta piastuje na Wydziale Oceanografii i Geografii. Za działalność naukowo-badawczą został doceniony m.in. prestiżową Nagrodą Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena.

 

Źródło: Krajowa Polityka Miejska 2023

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG