Zmiana Statutu Uniwersytetu Gdańskiego - jednogłośna decyzja Senatu UG

Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. Po objęciu funkcji Rektora UG prof. Piotr Stepnowski zwrócił się do społeczności akademickiej z propozycją zgłaszania zmian w statucie. Powołano również komisję senacką, której przewodniczył prof. Mariusz Bogusz.

Po trzech miesiącach uzgodnień, konsultacji oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Uniwersytetu Gdańskiego a także akceptacji działających w Uczelni związków zawodowych – Senat, na posiedzeniu 25 marca 2021 roku, jednomyślnie przyjął uchwałę nowelizującą Statut Uniwersytetu Gdańskiego.

Najważniejsze zmiany obejmują m.in. decentralizację procesów decyzyjnych oraz organizacji uczelni w celu przywrócenia właściwego miejsca i roli Wydziałów w strukturze UG.

Ponadto w znowelizowanym statucie:

  • przywrócono Rady Wydziałów,
  • poszerzono składy rad dyscyplin naukowych UG (w skład będą wchodzić wszyscy profesorowie i profesorowie uczelni),
  • doprecyzowano przepisy dotyczące oceny okresowej oraz konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich a także wprowadzono stanowisko profesora wizytującego,
  • powołano Uczelnianą Radę do Spraw Ewaluacji Kształcenia,
  • wprowadzono instytucję planów naprawczych,
  • umocowano formalnie nowych rzeczników ds. spraw rzetelności naukowej i równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi,
  • wprowadzono możliwość tworzenia katedr imiennych w celu prestiżowego wyróżnienia lub uhonorowania wybitnego uczonego,
  • wprowadzono zapisy przeciwdziałające dyskryminacji i nierównego traktowania,
  • wprowadzono możliwość nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz uroczystego odnowienia doktoratu,
  • rozszerzono krąg osób mogących uczestniczyć w posiedzeniu Senatu UG z głosem doradczym.

Zmiany wejdą w życie od 1 września br.

ZP