15 mln zł trafi do naukowców z UG!

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 22 i SONATA 17 na granty badawcze. Liczni naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego na liście laureatów konkursów. Łącznie wydziały UG otrzymają ponad 15 mln zł. Z 3005 zgłoszonych wniosków ostatecznie 589 otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości niemal 740 mln zł.

OPUS 22 jest konkursem, który nie bierze pod uwagę stopnia zaawansowania kariery naukowej kierownika projektu, ale: poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej.

Na 1866 wniosków w konkursie na łączną kwotę 2,3 mld zł, finansowanie otrzymało 350 wniosków na kwotę niemal 500 mln zł.

SONATA 17 skierowany jest do naukowców ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań.

Do konkursu SONATA 17 złożono 1139 wniosków na łączną kwotę ponad 1 mld zł, z czego zakwalifikowano do finansowania ostatecznie 239 projektów na łączną kwotę 240 mln zł.

Laureatką konkursu SONATA 17 została m. in. dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć z Wydziału Chemii, która otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 178 980 zł na projekt „Radiouwrażliwianie poprzez skojarzone działanie modyfikowanych nukleozydów i inhibitorów naprawy DNA w celu poprawy skuteczności radioterapii.”

- Radioterapia należy do podstawowych metod leczenia nowotworów i polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego. Efekt terapeutyczny działania promieniowania jest jednak redukowany przez czynniki, takie jak efektywna naprawa DNA przez komórkowe systemy naprawcze oraz hipoksja – tłumaczy dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć. - Celem niniejszego projektu jest uwolnienie potencjału drzemiącego w MN poprzez skojarzenie ich działania z inhibitorami uszkodzeń DNA. W ramach zaplanowanych badań zweryfikujemy prawdziwość hipotezy, według której skojarzone działanie sensybilizatorów uszkodzeń DNA i inhibitorów naprawy DNA prowadzi do znacznego wzrostu czułości komórek wybranych linii nowotworowych  na promieniowanie jonizujące.

Jak mówi laureatka konkursu część przyznanych środków zostanie przeznaczona na doposażenie laboratorium komórkowego Pracowni Sensybilizatorów Biologicznych (Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemii). Planowany jest zakup m.in. komory, umożliwiającej prowadzenie badań komórkowych w warunkach ściśle kontrolowanej hipoksji, licznik kolonii komórek nowotworowych czy mikroprzepływowy system do generowania nanocząstek lipidowych .

Finansowanie na kwotę 224 088 zł uzyskał w ramach konkursu OPUS 22 projekt, którego kierownikiem jest dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG z Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji, pt. "Zdolność do uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym osób starszych. Instytucje wsparcia - perspektywa prawna".

 - Celem naukowym badań  będzie określenie trendów i istniejących rozwiązań legislacyjnych, związanych z ochroną uzasadnionych interesów osób starszych w wybranych systemach prawnych, w tym w Polsce, w płaszczyźnie zdolności do uczestnictwa tychże osób w obrocie cywilnoprawnym oraz w zakresie instytucji wsparcia. Prowadzone badania służyć będą zaproponowaniu optymalnego modelu ochrony interesów osób starszych w Polsce w oparciu o przebadane porządki prawne, a także stworzeniu nowych rozwiązań, adekwatnych do pogłębiającego się, dynamicznego zjawiska demograficznego starzenia się polskiego społeczeństwa – powiedziała dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG.

Ponadto dofinansowanie uzyskali naukowcy z Wydziału Biologii, Wydziału Nauk Społecznych, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed, Wydziału Oceanografii i Geografii, Wydziały Ekonomicznego oraz Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS).

Wszystkim laureatom z Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w prowadzeniu badań.

 

Pełna lista laureatów oraz więcej informacji:

https://ug.edu.pl/news/pl/3391/15-mln-dofinansowania-z-ncn-na-projekty-naukowcow-z-ug

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-05-23-wyniki-opus22-sonata17

 

 

Elwira Romaniuk/ZP