Startuje projekt „Zerujemy emisje” - obejrzyj film promujący

Warsztaty, prelekcje i wydarzenia edukacyjne m.in. dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych - to elementy nowego projektu pt. „Zerujemy Emisje - transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego”, przygotowanego wspólnie przez Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny i Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - działania i kampanie edukacyjne. W filmie promującym projekt wystąpiła jego kierowniczka dr hab. Beata Grobelna, prof. UG oraz członkowie zespołu projektowego: dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG, dr Magdalena Markiewicz i dr Krzysztof Szczepaniak.

 

W ramach projektu przewidziano akcje popularyzujące przeciwdziałanie emisjom skierowane do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Pomorza, a także do studentów i pracowników uczelni.

- Oferujemy wiele działań edukacyjno-promocyjnych mających na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku oraz wzmocnienie wśród uczestników umiejętności krytycznego myślenia w zakresie źródeł emisji i ich szkodliwości. Projekt składa się z wykładów, warsztatów, pokazów, konkursów oraz konferencji i jest przeznaczony zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla studentów oraz nauczycieli - mówi Dziekan Wydziału Chemii prof. Beata Grobelna.

Pierwsze wydarzenie w ramach projektu odbędzie się już 20 października 2023 r. W piątek na Wydziale Chemii zostanie zorganizowany Dzień Zrównoważonego Rozwoju.

- To wydarzenie o zasięgu ogólnoeuropejskim, realizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Jego celem jest edukacja i promowanie działań na rzecz takiego kierunku rozwoju. Skierowane jest do otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów. Spotykamy się już po raz piąty, tym razem pod hasłem „Stop Emisjom! Dbaj o Klimat!”. Zgodnie z hasłem przewodnim akademicy zaprezentują wykłady, a studenci i koła naukowe przeprowadzą warsztaty oraz pokazy dla młodzieży. Serdecznie zapraszamy 20 października na godz. 9.00 na Wydział Chemii - zachęca Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG prof. Barbara Pawłowska.

Nieodłącznym już elementem akademickiej tradycji jest Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich, czyli KEEKS. Wydarzenie odbędzie się w kwietniu 2024 r. i będzie poruszać temat zeroemisyjności w kontekście działań ekonomicznych z punktu widzenia jednostki, zachowań grupowych i działań przedsiębiorstw. Jego celem jest poszerzenie świadomości uczniów i studentów, a także środowiska lokalnego na temat przeciwdziałania emisjom. 

- W ramach kongresu odbędą się prezentacje wyników badań naukowych prowadzonych przez studentów dotyczących możliwości wprowadzania działań mających na celu redukcję emisji, a także skutków podejmowanych i niepodejmowanych kroków.  Kongres będzie połączony z edukacyjną grą miejską oraz konkursem filmowym. Planowanym efektem Kongresu jest budowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół i studentów UG oraz kształtowanie postawy człowieka odpowiedzialnego za stan środowiska na poziomie indywidualnych użytkowników, ich rodzin oraz lokalnych społeczności - wylicza Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Wydziału Ekonomicznego dr Magdalena Markiewicz.

W ramach projektu odbędzie się również cykl prelekcji on-line przeznaczonych dla młodzieży szkół średnich.

- Już wkrótce dzisiejsza młodzież będzie musiała stanąć przed wyzwaniami stawianymi przez zmianę klimatu, zanieczyszczenie środowiska, ogromne zużycie energii czy rosnącą konsumpcję produktów. Przygotowujemy cykl prelekcji on-line, które będą bazą rzetelnej wiedzy na ten temat, do przyswojenia w przystępnej formie i w dowolnym momencie. Skupimy się na wynikach badań, krytycznym myśleniu i przeciwdziałaniu dezinformacji. Prelekcje to okazja do spotkań z akademikami i dyskusji o tym, jak można ocalić naszą planetę przed postępującą degradacją środowiska -  zachęca Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju dr Krzysztof Szczepaniak.

Zaplanowane rezultaty projektu to :

  • Piąta edycja Dnia Zrównoważonego Rozwoju na UG pod hasłem “Stop emisjom! Dbaj o klimat!”,
  • Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich (KEEKS)
  • Konferencja „Chemia-biznes-środowisko”
  • Cykl prelekcji on-line przeznaczonych dla młodzieży szkół średnich.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Wydziału Chemii.

 

QR DZR
CZR UG