Publikacja naukowców z Wydziału Chemii UG w prestiżowym czasopiśmie

schemat

Graficzna prezentacja preparatyki otrzymanego kompozytu, tj. połączenie tlenku tytanu(IV) modyfikowanego powierzchniowo grupami karboksylowymi ze szkieletem metaloorganicznym oraz symboliczne przedstawienie synergii działania w procesie fotokatalitycznym.

Artykuł naukowy opracowany przez członków Katedry Technologii Środowisk Wydziału Chemii UG opublikowano w najnowszym numerze czasopisma „Applied Catalysis B: Environmental”. Interdyscyplinarne badania są efektem współpracy pomiędzy grupą badawczą z Uniwersytetu Gdańskiego a naukowcami z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Wrocławskiej.

 

W najnowszym numerze czasopisma „Applied Catalysis B: Environmental” opublikowany został artykuł naukowy pt. „Visible-light-driven lanthanide-organic-frameworks modified TiO2 photocatalysts utilizing up-conversion effect” opracowany przez członków Katedry Technologii Środowisk Wydziału Chemii UG - prof. Adrianę Zaleską-Medynską oraz mgr Patrycję Parnicką. Interdyscyplinarne badania opisane w artykule są efektem współpracy pomiędzy grupą badawczą z Uniwersytetu Gdańskiego a naukowcami z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Wrocławskiej.

W czasopiśmie „Applied Catalysis B: Environmental” publikowane są wyniki badań dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, w tym m.in. fotokatalitycznej eliminacji zanieczyszczeń środowiska. Czasopismo może pochwalić się wysokim indeksem cytowań (impact factor), aktualnie na poziomie 16.683 (liczba punktów przypisana czasopismu wynosi 200 pkt).

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące preparatyki nowych układów fotokatalitycznych opartych na metaloorganicznych strukturach lantanowców oraz ditlenku tytanu, który w tym układzie reaguje na promieniowanie widzialne (czyli światło stanowiące ~38% promieniowania docierającego do powierzchni ziemi).

- Ma to ogromne znacznie ponieważ zazwyczaj do efektywnego procesu fotokatalizy konieczne jest promieniowanie ultrafioletowe (stanowiącego zaledwie 3-5% promieniowania słonecznego), co znacząco zwiększa koszty prowadzenia procesu ze względu na duże zużycie energii elektrycznej m.in. ze względu na zastosowanie sztucznych promienników UVtłumaczy prof. Adriana Zaleska-Medynska. - Udało się wytworzyć bardzo wydajny i dość stabilny kompozyt o architekturze typu rdzeń-otoczka, w którym rozbudowana otoczka zbudowana z sieci lantanowców i karboksylanów poprawia efektywność procesu fotokatalizy – czyli katalizy zachodzącej pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego – dodaje.

W obecnych czasach metoda ta jest stosowana do oczyszczania powietrza i wody, usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, a także do niszczenia bakterii, grzybów czy komórek nowotworowych.

Badania, którego efekty zostały opisane w artykule realizowane były w ramach projektu Nowe nanomateriały typu REOF@TiO2 o potencjalnym zastosowaniu w procesach fotokatalitycznych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, którego kierownikiem była Patrycja Parnicka z Wydziału Chemii UG.

Artykuł można przeczytać tutaj.

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG