Nowości w ofercie studiów podyplomowych | Serwis główny UG

Nowości w ofercie studiów podyplomowych

Jak co roku wydziały Uniwersytetu Gdańskiego rozszerzają swoją ofertę studiów podyplomowych. Tegoroczne nowości to: 

 • Wydział Ekonomiczny
  • SP Start po Doktorat z Ekonomii (Realizacja treści objętych programem kształcenia Studiów podyplomowych Start po doktorat z ekonomii ma na celu przygotowanie metodologiczne i organizacyjne doktorantów do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza Wydziałem. Ukończenie studiów podyplomowych Start po doktorat z ekonomii może stanowić podstawę do realizacji działań, których efektem końcowym będzie napisanie rozprawy doktorskiej z zakresu ekonomii. Absolwent Studiów podyplomowych Start po doktorat z ekonomii, w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomicznym UG, uzyskuje możliwość obniżenia opłaty za przeprowadzenie przewodu o wysokość opłat za studia podyplomowe) 
 • Wydział Filologiczny
  • SP Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka (Celem Podyplomowych Studiów „Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka” jest doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola i edukacji początkowej. Na studiach dowiecie się, jak przygotować dziecko do osiągnięcia sukcesu w nauce języka polskiego i angielskiego. Staniecie się zaangażowanymi nauczycielami, posiadającymi odpowiednie umiejętności w zakresie wymowy, czytania i pisania w języku polskim i angielskim. Poznacie tajniki pracy logopedy)  
  • SP Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji (Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności efektywnego i selektywnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł i baz danych, a także umiejętności poprawnego i skutecznego tworzenia różnego rodzaju komunikatów biznesowych i urzędowych)  
  • SP Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej (Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności efektywnego korzystania z zasobów kultury audiowizualnej, rozumienia procesów związanych z historią i ewolucją przekazów filmowych i audiowizualnych, a także umiejętności poprawnego i skutecznego tworzenia różnego rodzaju tekstów kultury)  
 • Wydział Historyczny  
  • Międzyuczelnianie SP Design w przestrzeni społecznej (Celem Studiów Podyplomowych DESIGN W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ jest przygotowanie absolwenta pod względem merytorycznym oraz praktycznym do inicjowania i prowadzenia badania zjawisk społecznych i kulturowych oraz analizy zmieniających się trendów społecznych i artystycznych)  
 • Wydział Nauk Społecznych
  • SP Hermeneutyka Cywilizacji – studia międzykulturowe (Studia podyplomowe mają na celu zarówno przekazywanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów z zakresu filozofii kultury, jak zachowań, obyczajów i przejawów wielu cywilizacji - tych istniejących obecnie, jak i tych stanowiących już tylko przeszłość i dziedzictwo. Studia powinny przygotowywać do pogłębione rozumienia i zdolności interpretacji zjawisk społecznych, politycznych i cywilizacyjnych, jakie rozgrywają się w Europie i świecie współczesnym)  
  • SP Psychologia Kliniczna (Uzyskanie przygotowania teoretycznego i praktycznego do uzyskania specjalizacji z Psychologii Klinicznej. Do programu studiów podyplomowych zostały wdrożone wytyczne (wraz z celami) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 173, poz. 1419 oraz Dz. U. nr 208, poz. 1312, Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r))  
  • SP Psychotraumatologia (Studia podyplomowe „Psychotraumatologia” na Wydziale Nauk Społecznych UG wpisują się w misję i strategię Uniwersytetu Gdańskiego, szczególnie w zakresie kształcenia w poszanowaniu zasad humanizmu, demokracji i tolerancji, wzmocnienia wspólnoty uczonych i słuchaczy w działaniu w służbie społecznej dla ogólnego dobra, a także czynienia słuchaczy podmiotem nauczania, doceniania ich roli w procesie poznawczym, wspierania aktywności społecznej oraz promowania rozwoju intelektualnego i wzbogacania osobowości. Studia mają na celu kształcenie cenionych absolwentów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu społecznym i rozwiązywaniu istotnych współczesnych problemów społecznych. Program studiów, zgodnie z misją Uniwersytetu Gdańskiego, gwarantuje przekazywanie wiedzy w ślad za najnowszymi osiągnięciami nauki, ofertę kształcenia wysokiej jakości, wysoki poziom kwalifikacji absolwentów i ich dobre przygotowanie do kariery zawodowej, zgodne z oczekiwaniami sfery społecznej (potrzeb rynku pracy). Ponadto program studiów jest komplementarny ze Strategią Rozwoju i Strategią Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego)
 • Wydział Prawa i Administracji
  • SP Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach (Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z finansowymi aspektami funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw)  
  • SP Ochrona danych osobowych (Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych mają na celu wypromowanie absolwentów wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje odnoszące się do procesów przetwarzania danych osobowych i odpowiadające potrzebom podmiotów z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej. Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych są więc bezpośrednio związane ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, która zakłada między innymi nieustanne dostosowywanie oferty kształcenia do zainteresowań kształcących się oraz oczekiwań rynku pracy. Aktualność programu kształcenia ww. studiów podyplomowych w aspekcie teoretycznym i praktycznym przyczynia się do podnoszenia poziomu i jakości kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim)  
 • Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania
  • Międzywydziałowe SP Ubezpieczenia Społeczne (Celem studiów podyplomowych jest: (1) zdobycie przez uczestników pogłębionej wiedzy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i umiejętności dokonywania jego wykładni (2) nabycie umiejętności analizy i oceny ekonomiczno-finansowych skutków stosowanych rozwiązań prawnych z punktu widzenia interesu wszystkich zaangażowanych podmiotów). 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Kuklińska
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 września 2017 roku, 12:06