Wybory Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

Wybory Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 odbędą się 17 marca 2020 roku. Wyboru dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów spośród kandydatów wskazanych przez Radę Uniwersytetu Gdańskiego.

W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów, zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Gdańskiego, wchodzą wszyscy członkowie obecnego Senatu, czyli przedstawiciele wydziałów, studentów, doktorantów oraz innych jednostek.

Wybory Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza, której Przewodniczącym został wybrany prof. UG dr hab. Mariusz Bogusz. Uczelniana Komisja Wyborcza UG została powołana 28 listopada 2019 roku, a jej pierwsze posiedzenie odbyło 12 grudnia 2019 roku.

Rada Uniwersytetu Gdańskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu UG, 28 lutego 2020 roku wskazała dwóch kandydatów na Rektora UG na kadencję 2020-2024 – obecnego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzego Piotra Gwizdałę oraz obecnego Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. Arnolda Kłonczyńskiego.

5 marca 2020 r., zgodnie z terminem wyznaczonym przez Uczelniana Komisję Wyborczą, w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Janusza Sokołowskiego, odbyło się otwarte spotkanie społeczności akademickiej UG z kandydatami na Rektora Uczelni. W czasie spotkania, w którym uczestniczyło ok. 150 osób, kandydaci najpierw przedstawili swoje plany rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, a później odpowiadali na pytania obecnych na spotkaniu pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów i pracowników administracji.

Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów UG oraz wybór Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 odbędzie się 17 marca 2020 roku.

 

Kalendarz wyborów, ogłoszenia wyborcze oraz akty prawne

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego