fbpx Wybory organów Uniwersytetu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wybory organów Uniwersytetu

Wybory organów Uniwersytetu Gdańskiego

Kadencja 2020- 2024

Wybory do Rady Uniwersytetu Gdańskiego =>

Statut i Ordynacja wyborcza =>

Ogłoszenia wyborcze =>

Komisje wyborcze =>

Kalendarz wyborczy

Uczelniana Komisja Wyborcza uchwaliła:

 • Uchwała nr 1 z 28 X 2020 w sprawie Kalendarza Wyborczego w zakresie wyboru Rektora UG na okres do końca kadencji 2020 - 2024 [pdf]
23 XI 2020

Posiedzenie Kolegium Elektorów było transmitowane na kanale YouTube: https://youtu.be/cczWhA8Mn_o

Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego do końca kadencji 2020-2024 został wybrały prof. dr hab. Piotr Stepnowski

WYBORY DO RADY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO NA KADENCJĘ 2020-2024
Art.  21. Ustawy PoSWiN [Kadencja rady uczelni]
1. Kadencja rady uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu.
§ 22. Statutu
1. Kandydatów na członków Rady Uniwersytetu, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 i 2, mogą zgłaszać członkowie Senatu, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
2. Tryb wyboru członków Rady Uniwersytetu określa Ordynacja Wyborcza, stanowiąca załącznik nr 2 do Statutu, zwana dalej „Ordynacją”.
§ 17. Ordynacji
1. Radę Uniwersytetu wybiera Senat.
2. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać członkowie Senatu, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
3. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie wraz z uzasadnieniem do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej 2 tygodnie przed wyznaczonym przez Rektora terminem zatwierdzenia kandydatów przez Senat (do 3 grudnia br.). Zgłoszenia kandydatów dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
do 26.11.2020 r. Wyznaczenie przez Rektora terminu zatwierdzania kandydatów do Rady UG przez Senat => Zarządzenie Rektora UG
03.12.2020 r.
Kandydaci zgłoszeni spoza wspólnoty Uniwersytetu Gdańskiego
1. Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Radosław Chmieliński, Towarzystwo Okretowe SA"CHIPOLBROK"
3. Maciej Dobrzyniecki, Konsul Honorowy Hiszpanii w Gdańsku
4. Maciej Duszczyk, Uniwersytet Warszawski
5. Bartłomiej Glinka, Prezes OMIDA Logistics
6. Tomasz Szymczak, Inkubator "Starter"
7. Łukasz Żelewski, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
 
Kandydaci zgłoszeni ze wspólnoty Uniwersytetu Gdańskiego
1. Anna Machnikowska, Wydział Prawa i Administracji UG
2. Cezary Obracht-Prondzyński, Wydział Nauk Społecznych UG
3. Małgorzata Omilanowska, Wydział Historyczny UG
 
10.12.2020 r.
godz. 10:00

Spotkanie kandydatów do Rady UG ze społeczością akademicką.
MS Teams => Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
YouTube =>

Wypełnij ankietę - zadaj pytanie kandydatom do Rady UG =>
 
17.12.2020 r.
Wybór Rady Uczeni (na kadencję od 1 stycznia 2021 r.) przez Senat.
 

Komisje wyborcze

 

Uczelniana Komisja Wyborcza 

Przewodiczący: dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Obsługa administracyjna Komisji: Biuro Organizacji i Legislacji

Zadania Komisji:

Do zadań UKW należy w szczególności:
1) przeprowadzenie wyborów:
a) Rektora, 
b) Rady Uniwersytetu Gdańskiego, 
c) rad dyscyplin naukowych,
d) Senatu – w zakresie osób wybieranych z jednostek pozawydziałowych oraz przedstawicieli niebędących nauczycielami akademickimi;
2) nadzór nad wykonywaniem zadań przez WKW;
3) nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
4) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem i wynikiem wyborów;
5) udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego UKW;
6) występowanie do Senatu o unieważnienie wyborów w razie stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w toku ich przeprowadzania.
 
Uchwały UKW:
 • Uchwała nr 1/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 31 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 2/19 Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Kalendarza Wyborczego na kadencję 2020-2024 [pdf]
 • Uchwała nr 1/19 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej UG na kadencję 2020-2024 [pdf]
 • Uchwała nr 2/19 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Kalendarza Wyborczego na kadencję 2020-2024 [pdf]
 • Uchwała nr 1/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie określenia liczby przedstawicieli do Senatu UG w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne oraz liczby przedstawicieli studentów i doktorantów w Senacie UG na kadencję 2020-2024 [pdf]
 
 • Uchwała nr 1 w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem i wynikiem wyborów. [pdf]
 • Uchwała nr 2 w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego w zakresie wyborów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, o których mowa w § 43 pkt 2-6 Statutu UG oraz określenia liczby tych członków w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne oraz określenia liczby przedstawicieli studentów i doktorantów. [pdf]
 • Uchwała nr 3 zmieniająca uchwałę nr 2/19 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Kalendarza Wyborczego na kadencję 2020-2024. [pdf]
 
 
 

Wydziałowe komisje wyborcze

Informacje odstepne na stronach internetowych wydziałów.

Zadania Komisji:

Do zadań WKW należy w szczególności:
1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów do:
a) Senatu – w zakresie nauczycieli akademickich wybieranych na wydziałach,
b) rad przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału;
2) nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
3) udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego WKW.
 
 

Ogłoszenia Wyborcze:

Informacje wyborcze:

 • Wybory do Rady Uniwersytetu Gdańskiego
   
 • Wybory uzupełniające do Senatu UG (grupa profesorów i profesorów uczelni)
  Treść ogłoszenia =>
  do 11 grudnia kandydaci składają oświadczenia
  14 grudnia - głosowania
   
 • Wybory uzupełniające do Rady Dyscypliny Językoznawstwo (grupa doktorów)
  Treść ogłoszenia =>
  do 11 grudnia kandydaci składają oświadczenia
  ​14 grudnia - głosowania
   
 • Skład Kolegium Eleltkrów Unwersytetu Gdańskiego => [PDF]

 


Wzory dokumentów wyborczych:

 • wzór ogłoszenia wyborczego
 • wzór listy obecności w wyborach
 • wzór karty do głosowania (wielu kandydatów) w wyborach
 • wzór karty do głosowania (jeden kandydat) w wyborach
 • wzór protokołu komisji skrutacyjnej z wyborów
 • wzór oświadczenia kandydata w wyborach do Rady Dyscypliny Naukowej
 • wzór oświadczeń lustracyjnych
 • Oświadczenie kandydata na członka Senatu UG
 • Oświadczenie kandydata na członka rady dyscypliny naukowej UG
 • Oświadczenie kandydata do Kolegium Elektorów [doc]

 

 • Uchwała nr 1 z 1 X 2020 w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem i wynikiem wyborów. [pdf]
 • Uchwała nr 2 z 1 X 2020 w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego w zakresie wyborów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, o których mowa w § 43 pkt 2-6 Statutu UG oraz określenia liczby tych członków w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne oraz określenia liczby przedstawicieli studentów i doktorantów. [pdf]
 • Uchwała nr 3 z 1 X 2020 zmieniająca uchwałę nr 2/19 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Kalendarza Wyborczego na kadencję 2020-2024. [pdf]
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 grudnia 2020 roku, 11:32