fbpx Wybory organów Uniwersytetu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wybory organów Uniwersytetu

Wybory organów Uniwersytetu Gdańskiego

Kadencja 2020- 2024

Statut i Ordynacja wyborcza =>

Wybory Rektora =>

Ogłoszenia wyborcze =>

Komisje wyborcze =>

 

W związku z trudną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem COVID-19 większość wyborów do różnych organów oraz gremiów Uniwersytetu Gdańskiego odbywać się będzie przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams.
Przedstawiamy skróconą instrukcję głosowania - instrukcja.

 


Kalendarz wyborczy /zmiany w kalendarzu/

Uczelniana Komisja Wyborcza uchwaliła 31 marca 2020 roku zmiany w Kalendarzu Wyborczym  => [pdf]

28.11.2019 r. Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego.
12.12.2019 r. Pierwsze zebranie Uczelnianej Komisji Wyborczej UG (wybór Przewodniczącego UKW oraz ustalenie harmonogramu wyborów).
WYBORY REKTORA NA KADENCJĘ 2020-2024
§ 47. Statutu UG
1. Rektora wybiera Kolegium Elektorów spośród kandydatów wskazanych przez Radę Uniwersytetu.
2. Wybór Rektora jest dokonywany bezwzględną większością głosów.
 
§ 48. Statutu UG
1. Każdemu z elektorów przysługuje, w terminie wyznaczonym przez Radę Uniwersytetu, prawo zgłoszenia Radzie jednej osoby, która może zostać wskazana przez Radę jako kandydat na Rektora.
2. Osoby zgłoszone w trybie ust. 1 lub wskazane przez Radę z własnej inicjatywy są przedstawiane Senatowi przez Radę do zaopiniowania.
3. Po zaopiniowaniu przez Senat Rada Uniwersytetu wskazuje Kolegium Elektorów co najmniej 2 kandydatów na Rektora.
4. Zgłoszenie osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, wymaga jej pisemnej zgody.
do 17.02.2020 r. Termin wyznaczony przez Radę UG na zgłaszanie kandydatów na Rektora.
27.02.2020.r.

Zaopiniowanie kandydatów na Rektora przez Senat. =>

28.02.2020 r.

Wskazanie przez Radę UG kandydatów na Rektora. =>

 
28.02.2020 r.

Wyznaczenie terminów spotkań przedwyborczych społeczności akademickiej z kandydatami.

09.03.2020 r. Termin zakończenia prezentacji programów działania przez kandydatów na Rektora UG.
=> # do 30.04.2020 r.
 a jeśli to nie będzie możliwe do 31.08.2020r.

Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów UG - wybór Rektora UG. 
 

Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2020 roku
wybrało Pana dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę
Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego
na kadencję od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku

WYBORY KANDYDATÓW NA DZIEKANÓW NA KADENCJĘ 2020-2024
§ 72. Statutu UG
1. Wydziałem kieruje dziekan powołany przez Rektora spośród kandydatów rekomendowanych przez radę przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału. Sposób wyłaniania, skład i tryb pracy rady przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału określa Ordynacja. (…)
=> do 31.08.2020 r. Wybór rad przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału (przeprowadza WKW).
do 31.08.2020 r. Wybór kandydatów na dziekanów.
01.09.2020 r.  Powołanie dziekanów przez Rektora.
WYBORY DO SENATU NA KADENCJĘ 2020-2024
§ 20. Ordynacji [Wybory członków Senatu]
1. Skład Senatu UG określa Statut.
2. Poszczególni przedstawiciele wydziałów oraz innych jednostek organizacyjnych są wybierani na zebraniach ogólnych poszczególnych grup pracowników, zgodnie ze Statutem. Zebrania zwołuje i przeprowadza odpowiednio UKW lub WKW, zgodnie ze swoimi zadaniami, o których mowa w § 9.
3. Liczbę przedstawicieli do Senatu w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne oraz liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów, uwzględniając przepisy Statutu, ustala i ogłasza UKW.
4. Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich jednostek innych niż wydział przysługuje tylko nauczycielom akademickim posiadającym czynne prawo wyborcze do udziału w wyborach przedstawicieli takich jednostek.
5. Przedstawiciele studentów i doktorantów są wybierani zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie samorządu studenckiego i regulaminie samorządu doktorantów.
6. Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przysługuje tylko pracownikom posiadającym czynne prawo wyborcze do udziału w wyborach przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
17.03.2020 r. 

Ogłoszenie przez Uczelniana Komisję Wyborczą liczby przedstawicieli do Senatu w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne oraz liczby przedstawicieli studentów i doktorantów w Senacie. 

=> Uchwała UKW [pdf]

=> do 31.08.2020r.  Wybory członków Senatu.
WYBORY RAD DYSCYPLIN NAUKOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2024
§ 22. Ordynacji [Wybory rad dyscyplin naukowych]
1. Skład rad dyscyplin naukowych oraz sposób ich wyboru określa Statut.
2. Wybory do rad dyscyplin naukowych, z uwzględnieniem przepisów Statutu, przeprowadza UKW.
3. Liczbę członków poszczególnych rad dyscyplin naukowych oraz liczbę przedstawicieli grup pracowników w poszczególnych radach dyscyplin naukowych, ze wskazaniem potrzeby ich wyboru, z uwzględnieniem przepisów Statutu, ustala i ogłasza Rektor.
=> do 31.08.2020 r. Ogłoszenie przez Rektora liczby członków poszczególnych rad dyscyplin naukowych oraz liczby przedstawicieli grup pracowników w poszczególnych radach dyscyplin naukowych, ze wskazaniem potrzeby ich wyboru.
do 31.08.2020 r.  Wybory członków rad dyscyplin naukowych.
WYBORY DO RADY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO NA KADENCJĘ 2020-2024
Art.  21. Ustawy PoSWiN [Kadencja rady uczelni]
1. Kadencja rady uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu.
§ 22. Statutu
1. Kandydatów na członków Rady Uniwersytetu, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 i 2, mogą zgłaszać członkowie Senatu, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
2. Tryb wyboru członków Rady Uniwersytetu określa Ordynacja Wyborcza, stanowiąca załącznik nr 2 do Statutu, zwana dalej „Ordynacją”.
§ 17. Ordynacji
1. Radę Uniwersytetu wybiera Senat.
2. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać członkowie Senatu, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
3. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie wraz z uzasadnieniem do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej 2 tygodnie przed wyznaczonym przez Rektora terminem zatwierdzenia kandydatów przez Senat. Zgłoszenia kandydatów dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
=> do 24.09.2020 r. Wyznaczenie przez Rektora terminu zatwierdzania kandydatów do Rady UG przez Senat.
26.11.2020 r. Wybór Rady Uczeni przez Senat.
 
31.08.2020 r. Upływa kadencja obecnych organów kolegialnych i jednoosobowych UG.

Komisje wyborcze

 

Uczelniana Komisja Wyborcza 

Przewodiczący: dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Obsługa administracyjna Komisji: Biuro Organizacji i Legislacji

Zadania Komisji:

Do zadań UKW należy w szczególności:
1) przeprowadzenie wyborów:
a) Rektora, 
b) Rady Uniwersytetu Gdańskiego, 
c) rad dyscyplin naukowych,
d) Senatu – w zakresie osób wybieranych z jednostek pozawydziałowych oraz przedstawicieli niebędących nauczycielami akademickimi;
2) nadzór nad wykonywaniem zadań przez WKW;
3) nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
4) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem i wynikiem wyborów;
5) udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego UKW;
6) występowanie do Senatu o unieważnienie wyborów w razie stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w toku ich przeprowadzania.
 
Uchwały UKW:
 • Uchwała nr 1/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 31 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 2/19 Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Kalendarza Wyborczego na kadencję 2020-2024 [pdf]
 • Uchwała nr 1/19 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej UG na kadencję 2020-2024 [pdf]
 • Uchwała nr 2/19 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Kalendarza Wyborczego na kadencję 2020-2024 [pdf]
 • Uchwała nr 1/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie określenia liczby przedstawicieli do Senatu UG w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne oraz liczby przedstawicieli studentów i doktorantów w Senacie UG na kadencję 2020-2024 [pdf]
 
 

Wydziałowe komisje wyborcze

Informacje odstepne na stronach internetowych wydziałów.

Zadania Komisji:

Do zadań WKW należy w szczególności:
1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów do:
a) Senatu – w zakresie nauczycieli akademickich wybieranych na wydziałach,
b) rad przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału;
2) nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
3) udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego WKW.
 

Programy wyborcze kandydatów na Rektora Uniwersytetu Gdańskiegona Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 

prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała =>

prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński =>

 
 
 

Ogłoszenia Wyborcze:

 

Wybory dodatkowe do SENATU Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 na Wydziale Filologicznym UG  - 7 lipca 2020 rok

Wybory dodatkowe do RAD DYSCYPLIN NAUKOWYCH Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024
(Nauki Prawne, Nauki Biologiczne, Pedagogika, Nauki o Ziemi, Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Geografia Społęczno-Ekonomiczna, Nauki o Sztuce) 
6 lipca 2020 roku

 

 

Wybory na wydziałach:

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Filologiczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed 

 


Wzory dokumentów wyborczych:

 • wzór ogłoszenia wyborczego
 • wzór listy obecności w wyborach
 • wzór karty do głosowania (wielu kandydatów) w wyborach
 • wzór karty do głosowania (jeden kandydat) w wyborach
 • wzór protokołu komisji skrutacyjnej z wyborów
 • wzór oświadczenia kandydata w wyborach do Rady Dyscypliny Naukowej
 • wzór oświadczeń lustracyjnych
 • Oświadczenie kandydata na członka Senatu UG
 • Oświadczenie kandydata na członka rady dyscypliny naukowej UG

 

Informacja w sprawie wyborów organów uczelni publicznych na kadencję 2020-2024 =>


Kadencja 2016-2020

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego: 17 marca 2016 roku Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego wybrało prof. dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020.

Senat =>

Rada Uniwersytetu Gdańskiego =>

Rady dyscyplin naukowych =>
 

OGŁOSZENIE WYBORCZE:
Wybory uzupełniające do Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne UG na okres kadencji 2016-2020 w grupie pracowników posiadających stopien naukowy doktora - 15 maja 2020 roku
Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne UG na okres kadencji 2016-2020 - dr Magdalena Miklaszewska
 

ZałącznikWielkość
PDF icon Wybór Rektora UG - dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG1.35 MB
PDF icon Kalendarz wyborczy691.29 KB
Plik Wzór: Lista obecności w wyborach18.85 KB
Plik Wzór: ogłoszenie wyborcze28.12 KB
Plik Wzór: oświadczenie kandydata na członka rady dyscypliny naukowej14.62 KB
Microsoft Office document icon Wzór: prokotół komisji skrutacyjnej z wyborów77 KB
Plik Wzór: karta do głosowania (jeden kandydat)20.17 KB
Plik Wzór: karta do głosowania (wielu kandydatów)15.55 KB
PDF icon Przewodniczący UKW192.05 KB
PDF icon Skład Senatu229.57 KB
PDF icon ogloszenie_nauczyciele_niesamodzielni.pdf408.99 KB
PDF icon Wybory Rektora na kadencję 2020-2024436.96 KB
Plik 01_uchwala_zmiana_kalendarza_wyborczego_31_marca_2020.docx18.08 KB
PDF icon 01_uchwala_zmiana_kalendarza_wyborczego_31_marca_2020.pdf100.57 KB
PDF icon 02_zal_do_uchw_1_20_ukw_zmien_kalen_wyborczy_31_marca_2020.pdf231.99 KB
PDF icon wybor_rektora_2020-2024_prof_jerzy_gwizdala.pdf66.04 KB
PDF icon ogloszenie_wyborcze_rdn_ug_uzupelnienie_nauki_biologiczne_15_v_2020.pdf261.93 KB
PDF icon instrukcja_glosowania_wybory_2020_na_ug.pdf471.04 KB
PDF icon protokol_wybory_uzupelniajace_rdn_biologiczne.pdf303.12 KB
PDF icon ogloszenie_wyborcze_senat_ug_2020.pdf110.7 KB
Plik oswiadczenie_kandydata_senat.docx14.76 KB
PDF icon rdn_ogloszenie_wyborcze_rdn_ug_2020.pdf111.1 KB
Plik oswiadczenie_kandydata_rdn.docx15.11 KB
PDF icon cjo.pdf270.42 KB
PDF icon ogloszenie_wyborcze_senat_ug_2020_bug.pdf274.92 KB
PDF icon ogloszenie_wyborcze_senat_ug_2020_obsluga.pdf272.23 KB
PDF icon 01_ogloszenie_wyborcze_senat_ug_2020_cwfis_2.pdf274.34 KB
PDF icon ogloszenie_senat_dogrywka.pdf273.47 KB
PDF icon ogloszenie_senat_7_lipca.pdf137.8 KB
PDF icon ogloszenie_6_lipca.pdf138.59 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 5 lipca 2020 roku, 12:07