Prorektor ds. Badań Naukowych

prof. dr hab. Wiesław Laskowski
 

prof. dr hab. Wiesław Laskowski

Prorektor ds. Nauki na kadencję 2020-2024

Sekretariat Prorektora:

tel. +48 58 523 20 41
fax +48 58 523 24 37

Zakres obowiązków

Do kompetencji Prorektora ds. Badań Naukowych UG należy w szczególności:

1) Koordynacja i nadzór prac w zakresie badań naukowych, w tym utrzymania i rozwoju potencjału badawczego wydziałów w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych oraz realizowania projektów badawczych.
2) Koordynacja i nadzór prac w zakresie rozwoju kadry naukowej:
    a) urlopy naukowe,
    b) ewidencja nadanych stopni naukowych,
    c) przygotowywanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.
3) Koordynacja i nadzór prac w zakresie naukowej współpracy międzynarodowej.
4) Współpraca z radami dyscyplin naukowych.
5) Opracowywanie planów konferencji, kongresów, zjazdów i sympozjów organizowanych przez Uniwersytet Gdański.
6) Przygotowanie corocznych sprawozdań do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z działalności naukowo-badawczej oraz przebiegu współpracy międzynarodowej.
7) Nadzór nad inwestycjami w zakresie aparatury badawczej.
8) Nadzór nad ewidencją i aktualizacją zasobów dużej infrastruktury badawczej w obrębie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zarządzaniem jej użytkowania.
9) Współpraca z Radą Biblioteczną.
10) Współpraca z Kolegium Redakcyjnym Wydawnictwa UG.
11) Nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu Rozwoju Nauki UG (Własny Fundusz Stypendialny).
 
Prorektor reprezentuje Uniwersytet Gdański w zakresie zadań powierzonych przez Rektora na podstawie odrębnych upoważnień.
 
Prorektor podpisuje dyplomy ukończenia studiów, dyplomy doktorskie oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych na podstawie odrębnego upoważnienia.
 
Prorektor sprawuje nadzór nad jednostkami wskazanymi w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Prorektor ds. Badań Naukowych kieruje pracami:
1) Senackiej Komisji ds. Nauki.
2) Odwoławczej Komisji Oceniającej,
3) Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.
 

Biogram

Absolwent z 1997 r. W 2002 ukończył studia wyższe na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego i z tą uczelnią związał swoją dalszą pracę naukową i zawodową. Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskał w 2007 r., broniąc rozprawy pt. Nieklasyczne korelacje układów złożonych z wielu kubitów. W latach 2009 - 2010 przebywał na stażu w Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie fizyki. Tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych otrzymał w 2020 r.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą podstaw mechaniki kwantowej i teorii kwantowej informacji, w szczególności teorii splątania kwantowego.

Jest autorem ponad 60 prac naukowych. Współpracuje z naukowcami z Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium i Atommagkutató Intézet w Debreczynie. Kierował projektami badawczymi Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz międzynarodowym projektem w programie Narodowego Centrum Nauki i Deutsche Forschungsgemeinschaft.

W kadencji 2016 – 2020 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki i Rozwoju na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Obecnie pełni funkcję Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego ds. Badań Naukowych, a także przewodniczy Radzie Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. Marzec 2014 - 09:43; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. Marzec 2024 - 13:37; osoba wprowadzająca: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz