Wybory organów Uniwersytetu

Wybory organów Uniwersytetu Gdańskiego

Kadencja 2020- 2024

Statut i Ordynacja wyborcza =>

Ogłoszenia wyborcze =>

Komisje wyborcze =>


 

Komisje wyborcze

 

Uczelniana Komisja Wyborcza 

Przewodniczący: dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Obsługa administracyjna Komisji: Biuro Organizacji

Zadania Komisji:

Do zadań UKW należy w szczególności:
1) przeprowadzenie wyborów:
a) Rektora, 
b) Rady Uniwersytetu Gdańskiego, 
c) rad dyscyplin naukowych,
d) Senatu – w zakresie osób wybieranych z jednostek pozawydziałowych oraz przedstawicieli niebędących nauczycielami akademickimi;
2) nadzór nad wykonywaniem zadań przez WKW;
3) nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
4) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem i wynikiem wyborów;
5) udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego UKW;
6) występowanie do Senatu o unieważnienie wyborów w razie stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w toku ich przeprowadzania.
 

Wydziałowe komisje wyborcze

Informacje dostępne na stronach internetowych wydziałów.

Zadania Komisji:

Do zadań WKW należy w szczególności:
1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów do:
a) Senatu – w zakresie nauczycieli akademickich wybieranych na wydziałach,
b) rad przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału;
2) nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
3) udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego WKW.
 
 

Ogłoszenia Wyborcze:

Informacje wyborcze:

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wybory uzupełniające do następujących rad dyscyplin naukowych:

 1. Rada Dyscypliny Polonistyka;
 2. Rada Dyscypliny Biotechnologia;
 3. Rada Dyscypliny Nauki o kulturze i religii;
 4. Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne;
 5. Rada Dyscypliny Nauki o komunikacji społecznej i mediach.


KOMUNIKAT w sprawie nowych rad dyscyplin w Uniwersytecie Gdańskim

Informuję, iż do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego uchwałą nr 54/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku wprowadzono nowe dyscypliny: biotechnologię oraz polonistykę.

W związku z powyższym do dnia 23 grudnia br. pracownicy mogą złożyć lub zmienić oświadczenie dotyczące reprezentowanej dyscypliny, zgodnie ze zmienionym zarządzeniem nr 78/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie oświadczeń pracowników Uniwersytetu Gdańskiego o dziedzinach i dyscyplinach przez nich reprezentowanych. Po złożeniu ww. oświadczenia należy niezwłocznie do Biura Organizacji złożyć oryginał odrębnego oświadczenia kandydata na członka rady dyscypliny.

Wskazane działania są konieczne do powołania w Uniwersytecie nowych rad dyscyplin tj. Rady Dyscypliny Biotechnologia, Rady Dyscypliny Polonistyka, Rady Dyscypliny Nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Oświadczenia składają ponadto osoby, które chcą kandydować w wyborach do ww. rad z grupy pracowników posiadających stopień naukowy doktora.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Dziekanów właściwych wydziałów o przeprowadzenie weryfikacji oświadczeń złożonych przez pracowników wydziału i zorganizowanie procesu składania ww. oświadczeń.

Prorektor ds. Badań Naukowych
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Wiesław Laskowski


Wzory dokumentów wyborczych:

 • wzór ogłoszenia wyborczego
 • wzór listy obecności w wyborach
 • wzór karty do głosowania (wielu kandydatów) w wyborach
 • wzór karty do głosowania (jeden kandydat) w wyborach
 • wzór protokołu komisji skrutacyjnej z wyborów
 • wzór oświadczenia kandydata w wyborach do Rady Dyscypliny Naukowej
 • wzór oświadczeń lustracyjnych
 • Oświadczenie kandydata na członka Senatu UG
 • Oświadczenie kandydata na członka rady dyscypliny naukowej UG
 • Oświadczenie kandydata do Kolegium Elektorów [doc]

Wzory dokumentów dotyczących wyborów rad wydziałów =>

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 2 Listopad, 2015 - 07:23; osoba wprowadzająca: Sławomir Ważny Ostatnia zmiana: wtorek, 14 Marzec, 2023 - 14:50; osoba wprowadzająca: Alicja Pyskło