Wybory organów Uniwersytetu

Wybory organów Uniwersytetu Gdańskiego

Kadencja 2020- 2024

Statut i Ordynacja wyborcza =>

Ogłoszenia wyborcze =>

Komisje wyborcze =>

Kalendarz wyborczy do rad wydziałów

Uczelniana Komisja Wyborcza 10 czerwca 2021 r. uchwaliła
Kalendarz Wyborczy w zakresie wyborów do rad wydziałów na kadencję od 3 listopada 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.:

1-17 września 2021 r.

Szkolenie dla WKW na temat nowych zasad przeprowadzania wyborów do rady wydziału (9 września, godz. 11:00) w Zespole w MS Teams =>

W Zespole są dostępne również wzory dokumentów wyborczych.

do 24 września 2021 r. Zwołanie przez WKW zebrania wyborczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego w celu podjęcia uchwały w przedmiocie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli tej grupy nauczycieli akademickich do rady wydziału – § 22a Ordynacji Wyborczej.
[UWAGA – dotyczy wydziałów, na których łączna liczba osób, o których mowa w § 74 ust. 2 pkt 1-3 Statutu, oraz nauczycieli akademickich, o których mowa w § 74 ust. 2 pkt 4 Statutu, przekroczy 45]
do 6 października 2021 r. Zebrania wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego w celu podjęcia uchwały w przedmiocie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli tej grupy nauczycieli akademickich do rady wydziału – § 22a Ordynacji Wyborczej.
[UWAGA – dotyczy wydziałów, na których łączna liczba osób, o których mowa w § 74 ust. 2 pkt 1-3 Statutu, oraz nauczycieli akademickich, o których mowa w § 74 ust. 2 pkt 4 Statutu, przekroczy 45].
do 11 października 2021 r. Podjęcie przez WKW uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli poszczególnych grup członków społeczności akademickiej wydziału w radzie wydziału oraz terminu zgłaszania kandydatów do rady wydziału.
do 25 października 2021 r. Zwołanie zebrań wyborczych poszczególnych grup członków społeczności akademickiej wydziału oraz przeprowadzenie wyborów członków rady wydziału.
do 29 października 2021 r. Ogłoszenie przez WKW składu rady wydziału

 

 

 


Uchwała nr 1/21 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia Kalendarza Wyborczego w zakresie wyborów do rad wydziałów na kadencję od 3 listopada 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r. => [pdf]


 

Komisje wyborcze

 

Uczelniana Komisja Wyborcza 

Przewodiczący: dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Obsługa administracyjna Komisji: Biuro Organizacji

Zadania Komisji:

Do zadań UKW należy w szczególności:
1) przeprowadzenie wyborów:
a) Rektora, 
b) Rady Uniwersytetu Gdańskiego, 
c) rad dyscyplin naukowych,
d) Senatu – w zakresie osób wybieranych z jednostek pozawydziałowych oraz przedstawicieli niebędących nauczycielami akademickimi;
2) nadzór nad wykonywaniem zadań przez WKW;
3) nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
4) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem i wynikiem wyborów;
5) udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego UKW;
6) występowanie do Senatu o unieważnienie wyborów w razie stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w toku ich przeprowadzania.
 

Wydziałowe komisje wyborcze

Informacje odstepne na stronach internetowych wydziałów.

Zadania Komisji:

Do zadań WKW należy w szczególności:
1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów do:
a) Senatu – w zakresie nauczycieli akademickich wybieranych na wydziałach,
b) rad przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału;
2) nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
3) udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego WKW.
 
 

Ogłoszenia Wyborcze:

Informacje wyborcze:

​Szkolenie dla WKW odbędzie sie w aplikacji MS Teams 9 wrzesnia o godz. 11:00 =>
Szkolenie poprowadzi Przewodniczący UKW dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG
 

 • Nowe składy Rad Dyscyplin UG zostana ogłoszone 1 wrzesnia 2021 r.
 • Skład Kolegium Elektorów Unwersytetu Gdańskiego => [PDF]

 


Wzory dokumentów wyborczych:

 • wzór ogłoszenia wyborczego
 • wzór listy obecności w wyborach
 • wzór karty do głosowania (wielu kandydatów) w wyborach
 • wzór karty do głosowania (jeden kandydat) w wyborach
 • wzór protokołu komisji skrutacyjnej z wyborów
 • wzór oświadczenia kandydata w wyborach do Rady Dyscypliny Naukowej
 • wzór oświadczeń lustracyjnych
 • Oświadczenie kandydata na członka Senatu UG
 • Oświadczenie kandydata na członka rady dyscypliny naukowej UG
 • Oświadczenie kandydata do Kolegium Elektorów [doc]

Wzory dokumentów dotyczących wyborów rad wydziałów =>

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 2 Listopad 2015, 07:23 Ostatnia modyfikacja: piątek, 3 Wrzesień 2021, 12:27