Wybory organów Uniwersytetu

Wybory organów Uniwersytetu Gdańskiego

Wybory na kadencję 2024-2028

Statut i Ordynacja wyborcza Ogłoszenia wyborcze Kalendarz wyborczy 


Komisje wyborcze

Uczelniana Komisja Wyborcza

Obsługa administracyjna Komisji: Biuro Organizacji

Zadania Komisji:

Do zadań UKW należy w szczególności:

 1. przeprowadzenie wyborów: Rektora, Rady Uniwersytetu Gdańskiego, rad dyscyplin naukowych, Senatu – w zakresie osób wybieranych z jednostek pozawydziałowych oraz przedstawicieli niebędących nauczycielami akademickimi;
 2. nadzór nad wykonywaniem zadań przez WKW;
 3. nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
 4. rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem i wynikiem wyborów;
 5. udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego UKW;
 6. występowanie do Senatu o unieważnienie wyborów w razie stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w toku ich przeprowadzania.

Wydziałowe komisje wyborcze 

Szczegółowe informacje dostępne na stronach internetowych wydziałów.

Zadania Komisji:

 1. Do zadań WKW należy w szczególności:
 2. nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów do: Senatu – w zakresie nauczycieli akademickich wybieranych na wydziałach, rad przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału;
 3. nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
 4. udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego WKW.

28 września 2023 roku Senat UG powołał Uczelnianą Komisję Wyborczą i wydziałowe komisje wyborcze:

Uchwała nr 61/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 października 2023 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Wydziałowych Komisji Wyborczych na kadencję 2024-2028 =>

Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6 listopada 2023 r.

 • Uchwała nr 1/23 UKW w sprawie wyboru Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej UG na kadencję 2024-2028 [pdf]
 • Uchwała nr 2/23 UKW w sprawie ustalenia Kalendarza Wyborczego na kadencję 2024-2028 [pdf]

KALENDARZ WYBORCZY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO NA KADENCJĘ 2024-2028

  Wybory kandydatów na Dziekanów Uniwersytetu Gdańskiego
Statut UG

§ 72.
1. Dziekan kieruje wydziałem, reprezentuje go i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących wydziału, z wyjątkiem spraw, których rozstrzyganie, zgodnie z Ustawą lub Statutem, należy do zadań organów Uniwersytetu lub innych podmiotów. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów oraz odpowiada za organizację pracy wydziału.
2. Dziekan jest powoływany przez Rektora, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Kandydata lub kandydatów na dziekana rekomenduje rada wydziału. Jeżeli Rektor nie zaakceptuje kandydata lub kandydatów na dziekana, rada wydziału wybiera nowego kandydata lub kandydatów. W przypadku niezaakceptowania nowego kandydata lub kandydatów, Rektor powołuje dziekana. Szczegółowe zasady i tryb wyboru kandydata lub kandydatów na dziekana określa Ordynacja.
4. Rektor powołuje dziekana, jeżeli rada wydziału nie wybierze kandydata lub kandydatów na dziekana do dnia 30 września pierwszego roku kadencji Rektora.
5. Dziekanem może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych.8) Dziekan musi być zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
6. Kadencja dziekana trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 października roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora.

do 30 IX 2024 Wybór kandydatów na dziekanów.
do 30 IX 2024 Powołanie dziekanów przez Rektora.
do 28 VI 2024 Wybory rad wydziałów.
  Wybory do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
Statut UG

§ 20 Ordynacji Wyborczej UG. Wybory członków Senatu
1.    Skład Senatu UG określa Statut.
2.    Poszczególni przedstawiciele wydziałów oraz innych jednostek organizacyjnych są wybierani na zebraniach ogólnych poszczególnych grup pracowników, zgodnie ze Statutem. Zebrania ogólne poszczególnych grup pracowników mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1)    transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2)    wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
3.    Liczbę przedstawicieli do Senatu w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne oraz liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów, uwzględniając przepisy Statutu, ustala i ogłasza UKW.
4.    Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich jednostek innych niż wydział przysługuje tylko nauczycielom akademickim posiadającym czynne prawo wyborcze do udziału w wyborach przedstawicieli takich jednostek.
5.    Przedstawiciele studentów i doktorantów są wybierani zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie samorządu studenckiego i regulaminie samorządu doktorantów.
6.    Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przysługuje tylko pracownikom posiadającym czynne prawo wyborcze do udziału w wyborach przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

20 III 2024 Zebranie UKW i ogłoszenie przez Uczelniana Komisję Wyborczą liczby przedstawicieli do Senatu w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne oraz liczby przedstawicieli studentów i doktorantów w Senacie.
do 28 VI 2024 Wybory członków Senatu.
  Wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego
Statut UG

§ 43 ust 1. W skład Kolegium Elektorów wchodzą:
1) wszyscy członkowie Senatu, którego kadencja upływa w roku wyboru Rektora, z uwzględnieniem szczególnych zasad kadencyjności przedstawicieli studentów i doktorantów, wynikających z trybu wyboru określonego odpowiednio w regulaminie samorządu studenckiego i samorządu doktorantów;
2) po 3 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni, wybranych z każdego wydziału na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników na każdym wydziale;
3) po 1 przedstawicielu nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż wymienione w pkt 2, wybranych z każdego wydziału na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników na każdym wydziale;
4) 4 przedstawiciele nauczycieli akademickich z jednostek pozawydziałowych, wybrani na zebraniach ogólnych; jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 2 lub 3, zebranie ogólne nauczycieli akademickich każdej jednostki wybiera jednego przedstawiciela, a pozostali przedstawiciele (lub przedstawiciel) są wybierani na wspólnym zebraniu ogólnym nauczycieli akademickich wszystkich jednostek; jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 4, zebranie ogólne nauczycieli akademickich każdej jednostki wybiera jednego przedstawiciela; jeżeli liczba jednostek pozawydziałowych wynosi 5 i więcej, przedstawiciele są wybierani na wspólnym zebraniu ogólnym nauczycieli akademickich wszystkich jednostek;
5) wybrani, z uwzględnieniem przepisów Ustawy, przedstawiciele studentów i doktorantów, z zastrzeżeniem, że łączna liczba studentów i doktorantów w Kolegium Elektorów stanowi 20% statutowego składu Kolegium Elektorów;
6) 4 przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, wybrani na zebraniach ogólnych poszczególnych grup tych pracowników, z zastrzeżeniem, że zebranie ogólne każdej grupy pracowników wymienionych w § 114 ust. 1 pkt 1 – 4 wybiera jednego przedstawiciela.
2. Kadencja Kolegium Elektorów odpowiada kadencji Senatu.

§ 46 ust. 1. Termin zwołania pierwszego zebrania Kolegium Elektorów oraz harmonogram czynności Kolegium powinny uwzględniać zakończenie wyboru Rektora do dnia 30 kwietnia ostatniego roku kadencji.

do 28 VI 2024 Wybory elektorów
  Wybory do Rad Dyscyplin Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego
Statut UG

§ 22 Ordynacji Wyborczej UG. Wybory rad dyscyplin naukowych
1.    Skład rad dyscyplin naukowych oraz sposób ich wyboru określa Statut.
2.    Wybory do rad dyscyplin naukowych, z uwzględnieniem przepisów Statutu, przeprowadza UKW.
3.    Liczbę członków poszczególnych rad dyscyplin naukowych oraz liczbę przedstawicieli grup pracowników w poszczególnych radach dyscyplin naukowych, ze wskazaniem potrzeby ich wyboru, z uwzględnieniem przepisów Statutu, ustala i ogłasza Rektor.
4.    Wybory do rad dyscyplin naukowych mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1)    transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2)    wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa

do 28 VI 2024 Wybory członków rad dyscyplin naukowych.
  Wybory do Rady Uniwersytetu Gdańskiego
Statut UG

§ 22. ust. 1. Kandydatów na członków Rady Uniwersytetu, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 i 2, mogą zgłaszać członkowie Senatu, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.

§ 17 Ordynacji Wyborczej UG. Kandydaci do Rady Uniwersytetu
1.    Radę Uniwersytetu wybiera Senat.
2.    Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać członkowie Senatu, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
3.    Kandydatów należy zgłaszać pisemnie wraz z uzasadnieniem do UKW najpóźniej 2 tygodnie przed wyznaczonym przez Rektora terminem zatwierdzenia kandydatów przez Senat. Zgłoszenia kandydatów dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4.    Pisemne zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie, oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz oświadczenie wykazujące spełnienie przez kandydata wymagań stawianych członkom Rady w art. 20 ust. 1 Ustawy, wzór którego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Ordynacji.
5.    W przypadku dokonania zgłoszenia dotkniętego brakami UKW wystąpi do kandydata o usunięcie braków formalnych lub uzupełnienie zgłoszenia w terminie 3 dni.
6.    Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów uniemożliwia powołanie wszystkich członków Rady, Rektor ogłasza uzupełniający nabór kandydatów.
7.    Na podstawie wszystkich zgłoszeń są tworzone dwie listy zgłoszonych kandydatów: pierwsza – kandydatów ze wspólnoty Uniwersytetu Gdańskiego oraz druga – kandydatów spoza wspólnoty Uniwersytetu Gdańskiego.

do 26 IX 2024 Wyznaczenie przez Rektora terminu zatwierdzania kandydatów do Rady UG przez Senat.
28 XI 2024 Wybór Rady Uczeni przez Senat.

 


Ogłoszenia Wyborcze:

-

Kolegium Elektorów wybrało Rektora UG na kadencję 2024-2028 =>

Trwają wybory na wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego.
Wzory dokumentów dla komisji wyborczych dostępne w Zespole w aplikacji MS Teams (dostęp za pośrednictwem Biura Organizacji UG).

 


Kadencja 2020- 2024 (wybory uzupełniające)

Ogłoszenia Wyborcze:

-


Wzory dokumentów wyborczych:

Wzory dokumentów dotyczących wyborów rad wydziałów =>

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 2. Listopad 2015 - 07:23; osoba wprowadzająca: Sławomir Ważny Ostatnia zmiana: wtorek, 6. luty 2024 - 15:13; osoba wprowadzająca: Anna Pauli