Wybory organów Uniwersytetu

Wybory organów Uniwersytetu Gdańskiego

Kadencja 2020- 2024

Statut i Ordynacja wyborcza =>

Ogłoszenia wyborcze =>

Komisje wyborcze =>


 

Komisje wyborcze

 

Uczelniana Komisja Wyborcza 

Przewodniczący: dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Obsługa administracyjna Komisji: Biuro Organizacji

Zadania Komisji:

Do zadań UKW należy w szczególności:
1) przeprowadzenie wyborów:
a) Rektora, 
b) Rady Uniwersytetu Gdańskiego, 
c) rad dyscyplin naukowych,
d) Senatu – w zakresie osób wybieranych z jednostek pozawydziałowych oraz przedstawicieli niebędących nauczycielami akademickimi;
2) nadzór nad wykonywaniem zadań przez WKW;
3) nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
4) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem i wynikiem wyborów;
5) udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego UKW;
6) występowanie do Senatu o unieważnienie wyborów w razie stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w toku ich przeprowadzania.
 

Wydziałowe komisje wyborcze

Informacje dostępne na stronach internetowych wydziałów.

Zadania Komisji:

Do zadań WKW należy w szczególności:
1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów do:
a) Senatu – w zakresie nauczycieli akademickich wybieranych na wydziałach,
b) rad przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału;
2) nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
3) udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego WKW.
 
 

Ogłoszenia Wyborcze:

Informacje wyborcze:

-


Wzory dokumentów wyborczych:

  • wzór ogłoszenia wyborczego
  • wzór listy obecności w wyborach
  • wzór karty do głosowania (wielu kandydatów) w wyborach
  • wzór karty do głosowania (jeden kandydat) w wyborach
  • wzór protokołu komisji skrutacyjnej z wyborów
  • wzór oświadczenia kandydata w wyborach do Rady Dyscypliny Naukowej
  • wzór oświadczeń lustracyjnych
  • Oświadczenie kandydata na członka Senatu UG
  • Oświadczenie kandydata na członka rady dyscypliny naukowej UG
  • Oświadczenie kandydata do Kolegium Elektorów [doc]

Wzory dokumentów dotyczących wyborów rad wydziałów =>

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, Listopad 2, 2015 - 07:23; osoba wprowadzająca: Sławomir Ważny Ostatnia zmiana: czwartek, Marzec 17, 2022 - 11:59; osoba wprowadzająca: Anna Pauli