Rektor

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego - prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Rektor
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski,

czł. koresp. PAN

Sekretariat Rektora
tel. +48 58 523 24 07
fax +48 58 523 31 73
e-mail: rektor@ug.edu.pl

Konsultacje Rektora z nauczycielami akademickimi odbywają się we wtorki w godzinach 12:00-14:00
(po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie Rektora).

Obowiązki wynikające z § 33-39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

§ 33.

1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu, opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uniwersytetu uchwaloną przez Senat oraz podejmuje działania zapewniające właściwe funkcjonowanie Uniwersytetu.
2. Rektorem Uniwersytetu może być osoba, która spełnia wymagania określone w Ustawie.

§ 34.

1. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut dla innych organów Uniwersytetu.
2. Do zadań Rektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie Uniwersytetu;
2) zarządzanie Uniwersytetem;
3) przewodniczenie Senatowi;
4) przygotowanie projektu Statutu oraz projektu misji i strategii Uniwersytetu;
5) zatwierdzanie strategii rozwoju wydziałów;
6) składanie Senatowi sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Uniwersytetu;
7) przedstawianie Radzie Uniwersytetu do zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz do zatwierdzenia sprawozdania z jego wykonania;
8) przedstawianie Radzie Uniwersytetu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu;
9) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Uniwersytetu;
10) powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Uniwersytecie oraz ich odwoływanie;
11) prowadzenie polityki kadrowej w Uniwersytecie;
12) powoływanie rzeczników dyscyplinarnych w Uniwersytecie;
13) tworzenie, przekształcanie i likwidacja studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu – na wniosek dziekana lub prorektora właściwego do spraw kształcenia;
14) tworzenie, przekształcanie i likwidacja szkół doktorskich, w tym prowadzonych wspólnie z innymi podmiotami – po zasięgnięciu opinii Senatu;
15) tworzenie, przekształcanie i likwidacja studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3 – na wniosek dziekana albo z własnej inicjatywy;
16) określanie regulaminu studiów podyplomowych oraz regulaminów innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
17) określanie programów innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
18) określanie wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz dokumentów potwierdzających ukończenie innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
19) określanie zasad zapewniania jakości kształcenia;
20) prowadzenie gospodarki finansowej Uniwersytetu;
21) zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w Uniwersytecie;
22) określanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu rady dyscypliny naukowej;
23) tworzenie, łączenie, przekształcanie lub likwidowanie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
24) dbanie o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu;
25) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w Uniwersytecie;
26) zatwierdzanie szczegółowych zakresów obowiązków nauczycieli akademickich w Uniwersytecie;
27) ustalanie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotów dokonujących oceny nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem § 110;
28) podejmowanie decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do spółki kapitałowej, w przypadku spółki celowej w rozumieniu Ustawy – po uzyskaniu zgody Senatu.

§ 35.

1. Zespołem doradczym Rektora jest Rada Rektora. W skład Rady Rektora wchodzą prorektorzy, dziekani, Kanclerz oraz Kwestor 4). Rektor może zapraszać do Rady również inne osoby.
2. Na czas nieobecności Rektor powierza kierowanie działalnością Uniwersytetu i reprezentowanie go wyznaczonemu prorektorowi, udzielając mu pisemnego pełnomocnictwa.

§ 36.

1. Rektor powołuje i odwołuje prorektorów.
2. Prorektorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie, jako podstawowym miejscu pracy, na stanowisku profesora lub profesora uczelni, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Prorektorem właściwym do spraw nauki oraz prorektorem właściwym do spraw kształcenia może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
4. Powołanie prorektora właściwego do spraw studenckich i spraw doktorantów wymaga uzgodnienia odpowiednio z samorządem studenckim i samorządem doktorantów. Rektor przedstawia kandydata na prorektora samorządowi studenckiemu i samorządowi doktorantów. Brak stanowiska samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów co do osoby kandydata w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie zgody na jego powołanie.

§ 37.

1. Rektor określa liczbę prorektorów, nie mniejszą niż 3 i nie większą niż 5.
2. Rektor określa, w drodze zarządzenia, zakres obowiązków i uprawnień prorektorów w zakresie reprezentacji Uniwersytetu i prowadzenia jego spraw. W razie potrzeby, Rektor udziela im odpowiednich upoważnień lub pełnomocnictw.

§ 38.

1. Rektor może powoływać i odwoływać pełnomocników, doradców i ekspertów, określając zakres ich działania w zarządzeniu lub pisemnym pełnomocnictwie.
2. Rektor może upoważniać określonych kierowników jednostek organizacyjnych lub innych pracowników Uniwersytetu do podejmowania lub wykonywania działań bądź czynności w jego imieniu.

§ 39.

Rektor może powoływać stałe lub doraźne komisje rektorskie oraz określać ich skład, tryb pracy, zadania i kadencję.

Biogram

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski urodził się 30 czerwca 1970 roku w Gdańsku. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Saint Patrick High School w Halifaxie oraz III LO w Gdyni. Po złożeniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia na Uniwersytecie Gdańskim, na nowo powstałym międzywydziałowym kierunku Ochrona środowiska uruchomionym w 1990 roku przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. Po obronie dyplomu rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Stopień doktora (1999) i doktora habilitowanego (2005) uzyskał na Wydziale Chemii UG. W 2010 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 2006 roku kieruje Katedrą Analizy Środowiska. W latach 2008–2011 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2012-2016 funkcję dziekana Wydziału Chemii UG. W latach 2011-2012 był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka UG. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UG. Od września tego roku został powołany na stanowisko pierwszego dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

23 listopada został wybrany na rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020/2024.

Odbył kilka długoterminowych staży naukowych m.in. w Uniwersytecie w Lund, Centrum Badań Morza w La Spezia oraz w Uniwersytecie w Bremie. Był uczestnikiem polarnej ekspedycji naukowej Instytutu Oceanologii PAN na pokładzie r/v „Oceania”.

Jego zainteresowania naukowe obejmują badania mechanizmów rozprzestrzeniania i przemian chemicznych zanieczyszczeń środowiska oraz metody ich analizy, a także ocenę toksykologiczną skutków ich występowania. Opublikował ponad 260 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Był redaktorem 8 pozycji wydawniczych oraz autorem i współautorem 3 podręczników akademickich, a także 15 rozdziałów w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych. Jego prace cytowane były blisko 7000 razy a obecny indeks Hirscha wynosi 49.

Przez cały okres kariery naukowej aktywnie zabiegał o finansowanie prowadzonych badań naukowych zarówno z instytucji krajowych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR) jak i międzynarodowych (UE, NATO), uzyskując wsparcie dla ponad 30 grantów. Wypromował 14 doktorów. Był członkiem komitetów naukowych ponad 20 zagranicznych i krajowych konferencji naukowych, z których w 5 pełnił funkcję przewodniczącego.

Od 2015 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a od 2016 roku jest wiceprezydentem Division Green Chemistry EuCheMS. Był przedstawicielem RP w zespole Programowania Wspólnych Badań (Joint Programming Research) Unii Europejskiej (2010–2012). W latach 2007–2010 był przewodniczącym Wydziału III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2014 roku jest członkiem Zespołu ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który w kolejnych latach powoływał go także do  Zespołu ds. Oceny Kompleksowej oraz Zespołu ds. Szkół Doktorskich. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1997 roku), Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN (od 1996 roku), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 2006 roku), Instytutu Kaszubskiego (od 2017 roku) oraz Society of Environmental Toxicology and Chemistry SETAC (od 2018 roku).

Jego najważniejsze zainteresowania pozanaukowe to sztuki piękne, architektura i muzyka, w tym aktywnie uprawiana rzeźba w drewnie i gra na gitarze oraz nieustająca fascynacja malarstwem i architekturą renesansu włoskiego. 

Załącznik Rozmiar
Wybór Rektora UG prof. Piotr Stepnowski 65.26 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Marzec 2014 - 13:26; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Kwiecień 2023 - 14:24; osoba wprowadzająca: Tomasz Ballaun