Nominacja w Akademickim Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

Dr Irena Chawrilska

Dr Irena Chawrilska z Wydziału Filologicznego UG została dyrektorem Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców w UG. To nowa,  ogólnouniwersytecka i pozawydziałowa jednostka, koordynująca wszystkie działania związane  z nauczaniem jęz. polskiego jako obcego.

Dotychczas kursy i szkolenia w zakresie nauczania języka polskiego realizowane były na Wydziale Filologicznym UG, w Centrum Języków Obcych UG, w Fundacji FRUG oraz incydentalnie na innych wydziałach. - W nowym centrum będą kształcić. wszystkich chętnych do poznawania języka i kultury polskiej – informuje Prorektor dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG

Nowa jednostka - Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców – od dziś z nowym dyrektorem, będzie odpowiadało za nauczanie cudzoziemców jęz. polskiego jako obcego (kursy językowe), przeprowadzanie egzaminów certyfikatowych (także egzaminów na potrzeby UG), prowadzenie kursów, warsztatów oraz szkoleń metodycznych. A także koordynowanie działań związanych z realizacją programów studiów w zakresie jęz. polskiego jako obcego, np. studia dla studentów z Harbinu, organizowanie seminariów dla nauczycieli i lektorów uczących jęz. polskiego za granicą, seminariów i konferencji poświęconych językowi i kulturze polskiej, nauczaniu jęz. polskiego jako drugiego oraz tłumaczeniom, jak i upowszechnianie znajomości jęz. polskiego oraz kultury polskiej.

ACJPiKP kierowane jest przez dr Irenę Chawrilską z Wydziału Filologicznego podlega Prorektorowi ds. Współpracy Międzynarodowej UG. Jak zapowiadaja organizatorzy, powstanie także specjalna strona www, z pełną ofertą Centrum. Nowa formuła organizacyjna pozwoli także na przygotowanie oferty centrum dla Związku Fahrenheita, co znacząco rozszerzy możliwości rozwoju nowego Centrum.

Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG