biblioteka UG
6 lutego 2024 r. biblioteki należące do Uczelni Fahrenheita (Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz ze wszystkimi bibliotekami wydziałowymi) oraz Europejskiego Centrum Solidarności zakończyły wdrożenie najnowocześniejszego systemu bibliotecznego Alma i wyszukiwarki Primo. Biblioteki te dołączyły do grona bibliotek współkatalogujących wraz z Biblioteką Narodową.…
współpraca
Potencjał Artificial Inteligence w rutynowej opiece nad pacjentami wciąż jeszcze nie jest do końca wykorzystany, choć cyfrowe rozwiązania korzystnie wpłynęłyby np. na dostępność systemów ochrony zdrowia. Osoby zainteresowane rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze zdrowia zapraszamy do dołączenia do kursu realizowanego w ramach projektu InnovAId.…
współpraca
Od lewej: Łukasz Młynarkiewicz, wice-prezes Polskich Elektrowni Jądrowych, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor FarU. Fot. Alan Stocki/UG. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański podpisały umowę o współpracy ze Spółką Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).…
współpraca
Trzy inicjatywy zakwalifikowały się do II etapu rywalizacji o Nagrodę Uczelni Fahrenheita. W kolejnym etapie ich autorów czeka prezentacja przed Kapitułą Konkursu - członkami Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, którzy wyłonią Laureata Nagrody. Cel i idea konkursu Konkurs organizowany jest po raz pierwszy, a jego celem jest wyróżnienie inicjatyw …
współpraca
Jeszcze do 15 października można składać aplikacje i starać się o stypendium Fahrenheita. Trzech doktorantów zagranicznych otrzyma nie tylko miesięczne stypendium przez cały okres pobytu, ale również bezpłatne zakwaterowanie. Program jest efektem porozumienia Prezydent Miasta Gdańska i Uczelni Fahrenheita. Do skorzystania z oferty zachęcamy młodych…
współpraca
Dzień Jakości FarU to cykl wydarzeń, których celem jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni partnerskich oraz wspólna dyskusja nad metodami przekazywania wiedzy i uzyskanymi rezultatami nauczania. Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu. Po raz pierwszy członkowie wspólnot trzech największych gdańskich ośrodków akademickich: Uniwersytetu…
współpraca
W ramach programu Profesorowie wizytujący UG, który ma na celu rozwój międzynarodowej współpracy naukowej i prowadzenie wspólnych projektów w Uniwersytecie Gdańskim, odbędzie się hybrydowy wykład prof. Danielle Reed z Monell Chemical Senses Center w USA – ekspertki w dziedzinie biologii zmysłu smaku i zapachu oraz międzyosobniczych różnic w percepcji…
współpraca
Wkrótce rozpocznie się cykl wspólnych seminariów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach  Uczelni Fahrenheita. Zapraszamy wszystkich chętnych.   Wydarzenie będzie się odbywać w trybie hybrydowym – osoby spoza uczelni będą mogły dołączyć do spotkania za pomocą Platformy MS Teams – link do…
współpraca
Podczas pierwszej z trzech debat pt. „Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita”, która odbyła się w czwartek 4 listopada na Politechnice Gdańskiej, władze Związku zadeklarowały chęć podpisania umowy ramowej o utworzeniu wspólnoty Uczelni Fahrenheita pomiędzy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim. Treść umowy będzie jeszcze poddana konsultacjom ze społecznością akademicką każdej z…
współpraca
Przedstawiciele Samorządów Doktorantów uczelni tworzących Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita (Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański)  podpisali w Uniwersytecie Gdańskim list intencyjny w sprawie współpracy w ramach Związku. Spotkanie, które odbyło się w czwartek 4.11.2021, otworzył Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, który…
współpraca
- W procesie budowania metropolii ważne jest dostrzeżenie potencjału intelektualnego, jaki zgromadzony jest w środowisku akademickim – powiedział Rektor prof. Piotr Stepnowski podczas wystąpienia na kongresie Smart Metropolia i zadeklarował wsparcie UG i uczelni zrzeszonych w Związku Uczelni im Daniela Fahrenheita. Poniedziałkowy kongres odbył się pod hasłem „inteligentny samorząd”.     Organizatorem konferencji jest…
współpraca
Trzy najsilniejsze uczelnie Pomorza połączyły swoje siły i w 2020 r. utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU). Jego najważniejszym zadaniem jest identyfikacja i przygotowanie się do jak najlepszego wykorzystania zasobów oraz potencjału Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w obszarze naukowym, badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym i rozwojowym…
nauka
Rektorzy Związku Uczelni Fahrenheita wypracowali wspólne stanowisko dotyczące powołania międzyuczelnianego zespołu do opracowania wspólnego wystąpienia dot. zamówień publicznych na odczynniki i inne zużywalne materiały laboratoryjne. Wystąpienie zostanie skierowane  do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministra Edukacji i Nauki. W marcu br.…
życie akademickie
„Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” to projekt realizowany wspólnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański w ramach Związku Uczelni Fahrenheita. W ramach projektu powołano 21 liderów zespołów odpowiedzialnych za różne aspekty integracji uczelni. 12 maja odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli…