Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca sukcesywnego świadczenia usług cateringowych dla JO UG. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca sukcesywnego świadczenia usług cateringowych dla JO UG.

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca zakończenia świadczenia sukcesywnych usług cateringowych dla JO UG.

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że  w dniu 7 grudnia br. zakończyła się realizacja umowy A120-211-137/17/MB (wyczerpane zostały środki finansowe przewidziane na jej realizację) na sukcesywne świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego- catering.

Informujemy jednocześnie, że proces wszczęcia nowego postępowania już się rozpoczął, a podpisanie nowej umowy planowane jest na koniec stycznia 2019 r.

W tej sytuacji - nie możliwej do przewidzenia - od wygaśnięcia umowy do czasu podpisania nowej umowy - usługi cateringowe mogą być realizowane na mocy art 4 pkt 8 ustawy Pzp (przepisów ustawy Pzp nie stosuje się),  stosując uregulowania wewnętrzne obowiązujące w Uniwersytecie Gdańskim w zakresie zamówień publicznych w szczególności zarządzenie JM Rektora UG nr 48/R/16 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w UG

Dokumenty księgowe rejestrować należy w Rejestrze do 30 tys euro (pi.ug.edu.pl).

 

 Faktury należy opracować w następujący sposób:

                Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp 

……………………………………………………

(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)