Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca sukcesywnego świadczenia usług cateringowych dla JO UG. | Serwis główny UG

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca sukcesywnego świadczenia usług cateringowych dla JO UG.

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca sukcesywnego świadczenia usług cateringowych dla JO UG.

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na sukcesywne świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, została zawarta umowa nr A120-211-137/17/MB z firmą:

Restauracje U Józefa Józef Kalkowski, z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4, posiadającą NIP: 5881559068 REGON: 191493649,

W sprawie bezpośredniej realizacji umowy przedstawicielem po stronie Wykonawcy jest:

Józef Kalkowski tel. 58 523 4233 lub 516 021 797, e-mail restauracjeujozefa@wp.pl

Upoważniony pracownik jednostki organizacyjnej, zainteresowany usługą w zakresie niniejszego postępowania, powinien mieć zapewnione źródło finansowania i jest zobowiązany do złożenia stosownego zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej (w załącznikach).

Osoba realizująca umowę po stronie Zamawiającego: Pani Daria Kulczyńska Dział Zamówień Publicznych Sekcja Realizacji Umów:  daria.kryworotko@ug.edu.pl , tel. (58) 523 23 59.

UWAGA:

Zlecenie usługi cateringowej na wypełnionym formularzu zamówienia usługi ceteringowej należy przesłać do Pani Darii Kulczyńskiej (Dział Zamówień Publicznych)  w formie elektronicznej na adres: daria.kryworotko@ug.edu.pl  w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem jej realizacji (imprezy).

W związku z częstymi przypadkami braku skutecznego doręczenia poczty e-mail (częste przypadki awarii systemów),prosi się osobę zainteresowaną usługą o kontakt telefoniczny z  Panią Darią Kulczyńską (tel.58 52359) lub inną osobą z Sekcji Realizacji Umów DZP, informując o wysyłce zamówienia usługi cateringowej. Wyeliminuje to przypadki braku faktycznego złożenia zamówienia usługi cateringowej.

 

 Faktury należy opracować w następujący sposób:

Zamówienie publiczne nr A120-211-137/17/MB . Przetarg nieograniczony.

Dokumentacja znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych.

……………………………………………………

(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)

 

Do faktury należy dołączyć kopię wysłanego zapotrzebowania wraz z podsumowaną wartością zamówienia oraz informacją czy zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zamówieniem i należycie.