fbpx Kurs „Kodeks postępowania administracyjnego oraz prawo pracy” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kurs „Kodeks postępowania administracyjnego oraz prawo pracy”

Kurs „Kodeks postępowania administracyjnego oraz prawo pracy”

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Kurs „Kodeks postępowania administracyjnego oraz prawo pracy”
w ramach projektu ProUG; POWR.03.05.00-00-Z308/17

Kurs semestralny- 30 godzin (w tym 15 godzin  KPA, 15 godzin Prawo Pracy)
Limit miejsc- 30

Prowadzący:

  • dr Michał Miłosz – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
  • dr Justyna Świątek-Rudoman - adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

Tematyka zajęć -KPA

  1.  Podania w ogólnym postępowaniu administracyjnym
  2.  Wszczęcie postępowania administracyjnego, terminy procesowe (rodzaje terminów procesowych, obliczanie terminów, instytucja przywrócenia terminu), protokoły i adnotacje, dostęp do akt sprawy
  3.  Postanowienia i zaświadczenia
  4. Decyzje administracyjne
  5. Weryfikacja prawidłowości decyzji i postanowień

Tematyka zajęć - Prawo Pracy

1. Źródła prawa pracy. Związki zawodowe jako reprezentacja pracowników.

2. Cechy stosunku pracy. Umowa o pracę i jej treść.

3. Ustanie stosunku pracy i roszczenia pracownicze.

4. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Odpowiedzialność pracownika.

5.  Urlopy. Uprawnienia związane z rodzicielstwem.

Cel zajęć

Celem zajęć jest przedstawienie kluczowych aspektów regulacji prawnej postępowania administracyjnego w praktyce funkcjonowania uczelni publicznej oraz podwyższenie poziomu umiejętności pracowników administracyjnych
do stosowania tej regulacji w praktyce zawodowej.  Jest to istotne, gdyż pracownicy administracyjni uczelni mają do czynienia z wnioskami, podaniami, czynnościami i rozstrzygnięciami procesowymi oraz decyzjami administracyjnymi, do których stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. Ponadto celem zajęć jest przestawienie podstawowych instytucji prawa pracy - niezwykle ważnych w kontekście podwyższania poziomu umiejętności pracowników administracji w zakresie praktycznej realizacji wielu praw i obowiązków pracowniczych, jak choćby kwestie uprawnień urlopowych, skierowań na badania lekarskie czy też innych wynikających z ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy czy też specyficznych źródeł prawa pracy. Zdobywanie wiedzy w tym zakresie jest niezwykle istotne z punktu widzenia bycia pracownikiem ale przede wszystkim z racji współdziałania z innymi pracownikami, w tym przede wszystkim z nauczycielami akademickimi.

Zgłoszenia należy dokonać u koordynatorów wydziałowych.


Logo ProUG