fbpx Kurs „Kodeks postępowania administracyjnego oraz prawo pracy” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kurs „Kodeks postępowania administracyjnego oraz prawo pracy” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kurs „Kodeks postępowania administracyjnego oraz prawo pracy”

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Kurs „Kodeks postępowania administracyjnego oraz prawo pracy”
w ramach projektu ProUG; POWR.03.05.00-00-Z308/17

Kurs semestralny- 30 godzin (w tym 15 godzin  KPA, 15 godzin Prawo Pracy)
Limit miejsc- 30

Prowadzący:

  • dr Michał Miłosz – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
  • dr Justyna Świątek-Rudoman - adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

Tematyka zajęć -KPA

  1.  Podania w ogólnym postępowaniu administracyjnym
  2.  Wszczęcie postępowania administracyjnego, terminy procesowe (rodzaje terminów procesowych, obliczanie terminów, instytucja przywrócenia terminu), protokoły i adnotacje, dostęp do akt sprawy
  3.  Postanowienia i zaświadczenia
  4. Decyzje administracyjne
  5. Weryfikacja prawidłowości decyzji i postanowień

Tematyka zajęć - Prawo Pracy

1. Źródła prawa pracy. Związki zawodowe jako reprezentacja pracowników.

2. Cechy stosunku pracy. Umowa o pracę i jej treść.

3. Ustanie stosunku pracy i roszczenia pracownicze.

4. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Odpowiedzialność pracownika.

5.  Urlopy. Uprawnienia związane z rodzicielstwem.

Cel zajęć

Celem zajęć jest przedstawienie kluczowych aspektów regulacji prawnej postępowania administracyjnego w praktyce funkcjonowania uczelni publicznej oraz podwyższenie poziomu umiejętności pracowników administracyjnych
do stosowania tej regulacji w praktyce zawodowej.  Jest to istotne, gdyż pracownicy administracyjni uczelni mają do czynienia z wnioskami, podaniami, czynnościami i rozstrzygnięciami procesowymi oraz decyzjami administracyjnymi, do których stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. Ponadto celem zajęć jest przestawienie podstawowych instytucji prawa pracy - niezwykle ważnych w kontekście podwyższania poziomu umiejętności pracowników administracji w zakresie praktycznej realizacji wielu praw i obowiązków pracowniczych, jak choćby kwestie uprawnień urlopowych, skierowań na badania lekarskie czy też innych wynikających z ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy czy też specyficznych źródeł prawa pracy. Zdobywanie wiedzy w tym zakresie jest niezwykle istotne z punktu widzenia bycia pracownikiem ale przede wszystkim z racji współdziałania z innymi pracownikami, w tym przede wszystkim z nauczycielami akademickimi.

Zgłoszenia należy dokonać u koordynatorów wydziałowych.


Logo ProUG