Relacja z posiedzenia Senatu UG 8.07.2024

Posiedzenie senatu ug

Wręczeniem dyplomów uznania za najwyżej sklasyfikowane w rankingu Perspektyw 2024 kierunki studiów rozpoczął Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski ostatnie w tym roku akademickim posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Dyplomy odebrali: Dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG za 5 pozycję kierunku Historia, Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG za 4 pozycję kierunku Kulturoznawstwo, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Michał Harciarek za 5 pozycję kierunku Psychologia i kierunku Bezpieczeństwo narodowe, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG za 5 pozycję kierunku Kryminologia, Dziekan Wydziału Biologia prof. dr hab. Dariusz Szlachetko za pozycję 5 kierunku Biologia, Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed dr hab. Ewelina Król, prof. UG za 3 pozycję kierunku Biotechnologia oraz Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Beata Grobelna, prof. UG za 4 pozycję kierunku Ochrona środowiska. Rektor pogratulował władzom wydziałów i pracownikom wyników.

Z kolei Prorektorzy i zebrani na Sali Senatorowie UG pogratulowali Rektorowi wyboru na stanowisko Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Senatorowie rozpatrzyli i pozytywnie zaopiniowali wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w UG:

-  Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr Barbary Kijewskiej (referował Dziekan prof. Michał Harciarek),

- Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dr. Adama Kostulaka, dr hab. Barbary Wolnik, dr. hab. Illii Serdiuka i dr. hab. Filipa Strobina (referował Dziekan Elekt dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG),

- Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Lidii Gaffke, dr hab. Magdaleny Podlachy, dr hab. Anny Iglikowskiej, dr hab. Barbary Kędzierskiej (referował Dziekan prof. Dariusz Szlachetko),

- Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr. hab. Macieja Wojciechowskiego (referowała Prodziekan prof. UG Małgorzata Balwicka-Szczyrba).

 

Następnie Rektor prof. Piotr Stepnowski poinformował, ze nikt nie zgłosił uwag do omawianych wcześniej zmian w Statucie UG i uzyskały one także akceptację związków zawodowych oraz samorządu doktorantów i Rady Uczelni. Dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG zreferował zmiany związane z wyczerpaną pulą doktorantów kształcących się w tzw. starym trybie. Zgodnie z poprawką doktorant odbywać ma studia w ramach dziedziny reprezentowanej na wydziale. Senat przyjął proponowaną poprawkę.

 

Kolejnym punktem posiedzenia było głosowanie wniosków o nagrody Ministra Nauki dla pracowników, które referował Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski. Senatorowie przyjęli wnioski o:

- nagrodę za całokształt dla prof. dr. hab. Jacka Zauchy z Wydziału Ekonomicznego

- nagrodę za działalność naukową dla prof. dr hab. Małgorzaty Lipowskiej z Wydziału Nauk Społecznych

- nagrodę za działalność dydaktyczną dla dr Beaty Karpińskiej-Musiał, prof. UG z Wydziału Filologicznego

- nagrodę za działalność organizacyjną dla dr. Marcina Szulca, prof. UG z Wydziału Nauk Społecznych.

 

W kolejnym punkcie odbyło się głosowanie nad kandydaturą na stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej UG dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG, który kończy kadencję na stanowisku Prorektora z dniem 31.08.2024. Referujący punkt Rektor przypomniał, że wprowadzono kadencyjność dyrektora BUG i przedstawił kandydaturę na to stanowisko, podkreślając m.in. doskonałą znajomość rynku bibliofilskiego oraz orientację w potrzebach studentów np. w kwestii zmian w funkcjonowaniu biblioteki. Senator Wojciech Flisikowski z BUG wyraził poparcie kandydatury i poprosił o pozytywne jej zaopiniowanie, co też Senat uczynił.

 

W dalszej części posiedzenia Prorektor prof. Wiesław Laskowski przedłożył do głosowania kandydatury pracowników do Rady Narodowego Centrum Nauki, przypominając, że rada co 2 lata wymienia połowę składu, a prawo zgłoszenia kandydatów mają uczelnie, na których dana dyscyplina zyskała kategorię A lub A+. Jak dodał Prorektor, Dziekani Wydziałów i Przewodniczący Rad Dyscyplin w UG wskazali: prof. dr. hab. Piotra Bojarskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki), prof. Małgorzatę Lipowską (WNS), prof. dr. hab. Wiesława Długokęckiego (Wydział Historyczny), prof. dr. hab. Krzysztofa Rolkę (Wydział Chemii), dr hab. Nataszę Szuttę, prof. UG (WNS) i prof. dr. hab. Kamila Zeidlera (WPiA). Kandydatury otrzymały pozytywną opinię Senatu.

 

Senat zaopiniował również pozytywnie kandydatury naukowczyni i naukowców z Wydziału Prawa i Administracji do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego: prof. dr hab. Moniki Tomaszewskiej, dr. hab. Radosława Giętkowskiego, prof. UG i dr. Adama Bochentyna. Wszyscy przeszli.

Kolejnymi punktami obrad było głosowanie uchwał w sprawie zmiany symboli kierunkowych efektów uczenia się dla studiów prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim, a także  w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach. Referujący Prorektor prof. UG Arnold Kłonczyński zaznaczył, że w pierwszym przypadku jest to uchwała porządkująca system efekty kształcenia w związku z wprowadzeniem systemu e-Uczelnia, a w drugim podziękował Wydziałowi Zarządzania za pracę nad dostosowaniem programów, dzięki czemu w nowym roku akademickim będzie można już realizować programy zmodyfikowane. Senat przyjął uchwały.

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia przedstawił również kolejną uchwałę dotyczącą ustalenia programu studiów podyplomowych. Jak zauważył, oprócz korekty, przedstawiono też nową propozycję: studia podyplomowe. -  Być może otwiera to nowe możliwości współpracy z uczelniami Ukrainy. Będziemy obserwować z uwagą rozwój tych studiów i być może rekomendować podobne rozwiązania na innych wydziałach z wykorzystaniem potencjału współpracy z Ukrainą - dodał Prorektor. Senat przyjął uchwałę.

Następnie  sprawozdanie z działalności Rady Uczelni UG przedstawili: jej obecny Przewodniczący prof. UMK Dominik Antonowicz oraz poprzedni Przewodniczący prof. UW Maciej Duszczyk, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rektor podziękował członkom Rady za aktywność i wspieranie działań władz uczelni oraz wręczył list z podziękowaniem prof. UW Maciejowi Duszczykowi. Odnosząc się do obecnie zajmowanego przez byłego przewodniczącego stanowiska, Rektor powiedział, że na UG powstaje obserwatorium migracyjne, które może być ważnym wsparciem dla Ministerstwa. Prof. UW Maciej Duszczyk z kolei podziękował za trzy lata współpracy, która była dla niego nowym i bardzo ciekawym doświadczeniem.

Dyrektor Wydawnictwa UG dr Joanna Kamień przedstawiła następnie pakiet projakościowych zmian dotyczących kwalifikowania książek do publikacji. Senat przyjął również i ten punkt.  

Pozytywnie Senatorowie zaopiniowali także wniosek o przyjęcie darowizny firmy INTEL dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, który to punkt referował prof. UG Marcin Marciniak.

Przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń Senatu, a następnie w punkcie „wolne wnioski” Rektor i Prorektorzy podziękowali za 4 lata wytężonej pracy i aktywność na forum Senatorom UG, wręczając dyplomy.

Osobne podziękowanie, w formie krótkiej, dowcipnej prezentacji, złożył władzom rektorskim Senator prof. Jacek Zaucha, który docenił również pracę Biura Organizacji UG, przygotowującego posiedzenia Senatu, na czele z kierowniczką mgr Anną Pauli.

Senat zapoznał się również z krótkim filmem podsumowującym ostatni rejs międzynarodowy Oceanografa, dr Jan Patok poinformował o naszej zawodniczce i zawodniku AZS UG, Aleksandrze Melzackiej (WNS) i mgr. Michale Krasnodomskim (WZ), którzy zakwalifikowali się do udziału w Olimpiadzie letniej w Paryżu, gdzie będą reprezentować Polskę w żeglarstwie.

Natomiast Piotr Patalas zaprosił na rozpoczynający się 11 lipca 2024 IV Kongres Młodej Nauki.

 

Rektor zakończył posiedzenie życzeniami udanych wakacji.

mgr Magdalena Nieczuja-Goniszewska, Rzeczniczka Prasowa UG; fot. Alan Stocki/Zespół Prasowy