Polska metrologia

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Jarosław Tęgowski

Tytuł projektu: "Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM/ Concept of building metrological infrastructure in the area of underwater acoustics at GUM"

Akustyczny monitoring podwodny środowiska morskiego wynika z wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE, tzw. Dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej oraz z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa budowanej infrastrukturze morskiej oraz ochrony granicy państwowej. W związku z powyższym, potrzeba zapewnienia rzetelności i wiarygodności pomiarów w dziedzinie akustyki podwodnej w zastosowaniach cywilnych i militarnych jest kluczowa. W odpowiedzi na tę potrzebę Główny Urząd Miar podjął się zadania budowy w Polsce odpowiedniej infrastruktury metrologicznej w zakresie akustyki podwodnej oraz utworzenia w Gdyni Pracowni Akustyki Podwodnej (PAP),  utrzymującej wzorce pomiarowe, świadczącej usługi wzorcowania, a także prowadzącej prace badawczo-rozwojowe w tej dziedzinie. W pierwszym etapie powstała Grupa Robocza ds. budowy infrastruktury metrologicznej w dziedzinie akustyki podwodnej w GUM (GR), skupiająca ekspertów z instytucji posiadających kompetencje i doświadczenie w zakresie działalności naukowej na rzecz metrologii. Działania GR polegały na identyfikacji potrzeb metrologicznych w dziedzinie akustyki podwodnej, opracowaniu uzasadnienia biznesowego oraz mapy drogowej. Kolejnym krokiem są starania o pozyskanie środków finansowych na budowę infrastruktury metrologicznej w dziedzinie akustyki podwodnej w GUM zlokalizowanej w Gdyni. Zanim takie starania będą możliwe konieczne jest opracowanie „Koncepcji budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM” stanowiącej temat zgłaszanego projektu. W celu realizacji tego ważnego zagadnienia powstało konsorcjum: Uniwersytet Morski – lider, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański. Przewiduje się udział w pracach podwykonawców – instytucji skupionych w Grupie Roboczej.  

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Oceanografii i Geografii
NUMER UMOWY PM/SP/0057/2021/1
OKRES REALIZACJI 27.07.2022 - 30.06.2023
KWOTA FINANSOWANIA 225 867,36 zł

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Październik 2022 - 10:35; osoba wprowadzająca: Ewa Weronis Ostatnia zmiana: piątek, 28. Październik 2022 - 13:14; osoba wprowadzająca: Ewa Weronis