NAWA

 

logo NAWA

 

Z dniem 1 października 2017 r. wszystkie zadania i zobowiązania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej przejęła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy. Agencja będzie mogła przyznawać środki finansowe: studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek naukowych, osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub równorzędny stopień uzyskany za granicą. Oprócz tego o wsparcie finansowe ze środków NAWA będą mogły się ubiegać: osoby kierowane za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego, uczelnie i jednostki naukowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych podejmujące działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.
Nadzór nad działalnością Agencji pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Szczególowe informacje o dostępnych programach i ofertach stypendialnych można znaleźć na stronie www.nawa.gov.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Marzec 13, 2014 - 09:04 by Barbara Wawro Changed on wtorek, Kwiecień 2, 2019 - 10:10 by Barbara Wawro