Hotele asystenckie | Serwis główny UG

Hotele asystenckie

Hotel Asystencki (zgodnie z Zarządzeniem nr 52/R/09 z 29 października 2009r. § 2) przeznaczony jest na okresowe zakwaterowanie zatrudnionych w UG nauczycieli akademickich, zamieszkałych na stałe w miejscowościach położonych poza Trójmiastem, w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do pracy.

Wszystkich zainteresowanych zakwaterowaniem w Hotelu Asystenckim UG informujemy, że Uczelnia posiada dwa hotele:

 • Hotel Asystencki Nr 1
  ul. Polanki 63,
  Gdańsk-Oliwa

  - zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych, 2-osobowych, rodziny z dziećmi kwateruje się w segmentach 3-osobowych, kuchnia ogólnodostępna na piętrze.
  strona WWW: www.ha1.ug.edu.pl
 • Hotel Asystencki Nr 2
  ul. gen. Hallera 241,
  Gdańsk-Brzeźno

  - pokoje 2-osobowe z osobnym w.c. i prysznicem, kuchnia ogólnodostępna na piętrze, odpłatność za 2 miejsca.
  Obowiązuje druk podania o hotel (załącznik do wyżej wymienionego Zarządzenia), który można również pobrać w Rektoracie UG, I piętro, pokój 123

Szczegółowe informacje:

Monika Pietrzak, tel. (058) 523-27-01
Grażyna Suliga, tel. (058) 343 46 88
(Dział Pracowniczych Spraw Socjalno-Bytowych UG)

Zasady korzystania z Hoteli Asystenckich UG:

Zarządzenie nr 52/R/09 Rektora w sprawie hoteli asystenckich Uniwersytetu Gdańskiego [html]

Załączniki:

Zarządzenie nr 17/R/11 Rektora (zmieniające zarządzenie nr 52/R/09)

Uczestnicy studiów doktoranckich:

Na podstawie § 16 Regulaminu Studiów Doktoranckich:

"1. Doktorant, odbywający studia doktoranckie poza miejscem stałego zamieszkania ma prawo do zakwaterowania w hotelu asystenckim lub domu studenckim.

2. Zakwaterowanie w hotelu asystenckim lub domu studenckim jest odpłatne, według stawek obowiązujących w UG".

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Zarządzenie nr 95/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego, Rozdział V § 6:

"2. Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w hotelu asystenckim lub innym obiekcie niż hotel asystencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie.

3. Doktorant studiów stacjonarnych w przypadku o którym mowa w ust. 2, może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości  również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w hotelu asystenckim lub w obiekcie innym niż hotel asystencki.

4. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może być przyznawane na uzasadniony wniosek doktoranta na okres semestru lub roku akademickiego.

5. Fakt zakwaterowania w obiekcie innym niż hotel asystencki lub dom studencki Uniwersytetu Gdańskiego należy potwierdzić umową najmu z właścicielem lub dysponentem lokalu oraz zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt czasowy w wynajmowanym lokalu.".

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Smykowska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 kwietnia 2015 roku, 13:57