Akademiki: przyznawanie miejsc w akademikach UG na rok akademicki 2021/2022

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Informacje dotyczące przyznawania miejsc w akademikach UG na rok akademicki 2021/2022

 

Miejsce/pokój w domu studenckim UG będzie przyznawała Uczelniana Komisja Kwaterunkowa.

Aby otrzymać miejsce należy złożyć wniosek w elektronicznym systemie przez Portal Studenta wraz z stosownymi i obowiązkowymi dokumentami. Podstawowym kryterium przyznawania miejsc będzie wysokość dochodów na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym oraz odległość od stałego miejsca zamieszkania, gdzie codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie.

Obowiązkowe dokumenty:

 1. Dochody za rok poprzedni wszystkich pracujących członków gospodarstwa domowego
 2. Składki ZUS za rok poprzedni wszystkich pracujących członków gospodarstwa domowego
 3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej członka gospodarstwa  domowego zaświadczenie z US o osiągniętych dochodach za rok poprzedni
 4. W przypadku posiadania gruntu zaświadczenie z gminy o posiadanej liczbie hektarów przeliczeniowych
 5. W przypadku samotnie wychowującego rodzica wyrok alimentacyjny lub dokument potwierdzający otrzymywanie renty rodzinnej
 6. W przypadku posiadania rodzeństwa uczącego się zaświadczenia ze szkół lub uczelni
 7.  W przypadku składania wniosku pokój 1-osobowy orzeczenie niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie wraz z opisem sytuacji (np. choroby).
 8. W przypadku składania wniosku o pokój małżeński lub rodzinny akt małżeństwa, akt/akty urodzenia dzieci
 9. W przypadku składania wniosku o pokój małżeński oraz o miejsce dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oświadczenie małżonka lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych
 10. Dopuszcza się złożenie przez studenta innych dodatkowych dokumentów , oświadczeń lup opisów, które student uzna za konieczne do wyjaśnienia sytuacji.

Terminy składania wniosków i przyznawania miejsc w domach studenckich UG

Miejsca /pokoje na rok akademicki 2020/2021 zostaną przyznane w ramach czterech  terminów składania wniosków:

I termin : dla studentów, którzy rozliczyli poprzedni rok akademicki, poza studentami III roku I stopnia

Termin składania wniosków od 15.07 do 25.07.2021 r.

Termin rozpatrywania wniosków max. do 06 sierpnia

 

II termin : dla studentów I roku I i II stopnia na wydziałach, w których zakończona została rekrutacja 

Termin składania wniosków od 01.08 do 15.08.2021 r.

Termin rozpatrywania wniosków max do 22 sierpnia

 

III termin: dla studentów I roku I i II stopnia na wydziałach, w których zakończona została rekrutacja po terminie 15 sierpnia 2021 r

Termin składania wniosków od 15.09 do 23.09.2021 r.

Termin rozpatrywania wniosków max do 24 września

 

IV termin: dla studentów, którzy zaliczyli sesje poprawkową, dla studentów dodatkowo  rekrutowanych na uczelnie oraz studentów, którzy w terminie nie złożyli wniosku

Termin składania wniosków od 01.10 do 05.10.2021 r

Termin rozpatrywania wniosków max. do 08 października.

 

Kolejne tury składania wniosków będą ustalane na podstawie wolnych miejsc.

 

Student, który zalega z płatnościami w domu studenckim UG nie ma prawa do złożenia wniosku na kolejny rok akademicki.

 

 W ramach przypomnienia, informacje dotyczące składania wniosków

 1. Wnioski mogą składać studenci  polscy oraz obcokrajowcy kontynuujący naukę        (z wyjątkiem studentów z Harbinu, ponieważ dla nich miejsca są zarezerwowane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej – dalej zwane BWM) poprzez Portal Studenta
 2. Postanowienie Komisji Kwaterunkowej będzie widoczne na liście : Twoje wnioski, przy wniosku złożonym przez studenta/doktoranta poprzez status wniosku: przyznano/odrzucono oraz możliwość pobrania postanowienia przez pdf.
 3. W przypadku odrzucenia wniosku student będzie miał możliwość odwołania się od tej decyzji (postanowienia) poprzez kliknięcie przycisku Odwołanie oraz wpisanie treści odwołania i dołączenia ewentualnych załączników lub ponowne złożenie nowego wniosku wraz z brakującymi wcześniej załącznikami
 4. Student będzie miał również możliwość rezygnacji z przydziału (na każdym etapie, zarówno po złożeniu wniosku jak i już po jego pozytywnym rozpatrzeniu, w tym przypadku przyznane miejsce wraca do puli.
 5. Pozostałe osoby ( praktykanci, stażyści, osoby zaproszone przez wydziały na wymiany międzyuczelniane) ubiegające się o miejsce w DS. składają wymagane dokumenty (wniosek + załączniki) albo tradycyjną drogą (papierowo) albo poprzez maila na adres beata.weber@ug.edu.pl. Miejsca przyznawane będą z puli: Rezerwa Rektora.
 6. Obcokrajowców rozpoczynających naukę w UG (1 rok pierwszego stopnia) oraz studiujących na podstawie umowy (Erasmus, Harbin) obsługuje na dotychczasowych zasadach BWM, tj. przydziela miejsca z odrębnej puli BWM, nie uwzględnionej w systemie.

 

 

Pytania dotyczące miejsc/pokoi w Domach Studenckich UG oraz ich przydziału  należy kierować mailowo na adres beata.weber@ug.edu.pl lub telefonicznie pod nr 58/523 24 25.

 

Data publikacji
2021-07-09
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 9 Lipiec, 2021 - 15:06; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 9 Lipiec, 2021 - 15:21; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny