Biblioteka UG z nowym systemem bibliotecznym / The library with the new library system

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Miło nam poinformować, że w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego został wdrożony system biblioteczny Alma wraz z katalogiem online (wyszukiwarką Primo VE). Uruchomienie nowego systemu bibliotecznego to także rozpoczęcie współpracy z Biblioteką Narodową, która pozwoli naszym czytelnikom mieć dostęp do bazy zawierającej ponad 25 mln jednostek zbiorów.

Zacieśniamy także współpracę Bibliotek Uczelni Farenheita (Bibliotek FarU). Logując się do katalogu można przeszukiwać połączone katalogi Bibliotek FarU a zarejestrowani członkowie społeczności akademickiej UG, PG i GUMed mogą również zamawiać książki z pozostałych bibliotek. Zasady wypożyczania regulują regulaminy udostępniania zbiorów każdej z bibliotek.

Zmieni się sposób logowania do konta bibliotecznego (z dniem 12.02.2024) i zdalny dostęp
do zasobów elektronicznych (z dniem 7.02.2024).

Autoryzacja odbywać się będzie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła jak do portalu pracownika/studenta za pomocą CAS.

Użytkownicy spoza UG powinni zresetować hasło do konta bibliotecznego. Informacja jak to zrobić zostanie zawarta w Instrukcji korzystania z katalogu bibliotecznego PRIMO (dostępnej od 12.02.2024).

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego
 

Implementacja systemu zarządzania zasobami bibliotecznymi współfinansowana z funduszy pozyskanych w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni" realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr MEiN/2022/DIR/3438)

 

Dear Academia,

We are pleased to inform you that the Library of the University of Gdańsk has implemented the Alma library system along with the online catalog (Primo VE search engine). The launch of the new library system, we are starting a collaboration with the National Library, granting our readers access to a database consisting of over 25 million collection units.

We are also strengthening the cooperation of the FarU Libraries. By logging into the catalog, users can search through the integrated catalogs of the FarU Libraries, and registered members of the academic communities of UG, PG, and GUMed can also request books from other libraries. The lending rules are governed by the lending regulations of each library.

The login process for the library account will be changed (effective from 12.02.2024) and remote access to electronic resources (effective from 7.02.2024).

Authorization will now be done using the same username and password as for the employee/student portal-through CAS.

Other users should reset their password. The instructions are included in the manual of using the Primo catalog (available from 12.02.2024).

We invite you to make use of our collections.

The Library of the University of Gdańsk

Implementation of the library resources management system is co-financed from funds obtained as part of a non-competitive project entitled "Supporting university consolidation processes" implemented by the Ministry of Education and Science under the Knowledge Education Development Operational Program co-financed by the European Social Fund (agreement no. MEiN/2022/DIR/3438)

Data publikacji
2024-02-06
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6 luty, 2024 - 15:09; osoba wprowadzająca: Marcel Jakubowski Ostatnia zmiana: wtorek, 6 luty, 2024 - 15:10; osoba wprowadzająca: Marcel Jakubowski