sprzedaż koparko - ładowarki typu KT-0162 marki Ostrówek

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 09.04.2024r.

Uniwersytet Gdański  ogłasza sprzedaż koparko - ładowarki typu KT-0162 marki Ostrówek

 

Cena brutto 5.700,00 zł. (do negocjacji)

Termin składania ofert do dnia 19.04.2024r. do godz. 12.00.

 

Oferty można składać bezpośrednio w Dziale Administrowania Nieruchomościami UG,

Gdańsk 80-309 ul. Bażyńskiego 1a ( p.304 ).

 

Dane podstawowe

 

 • Typ KT-0162
 • Nr rejestracyjny: GDA 419E
 • Rok produkcji – 1986
 • Producent – „Bumar - Proma” Ostrówek
 • Numer fabryczny - 8316
 • Pojemność skokowa - 3120 cm3
 • Rodzaj paliwa - disel
 • Moc silnika -  38,0kW/52,0 KM
 • Przebieg -  6970 mth
 • Masa własna – 5700 kg
 • Maszyna nie posiada aktualnego dopuszczenia technicznego do ruchu po drogach publicznych

 

Dodatkowych informacji w sprawie maszyny udzielają pracownicy Dział Administrowania Nieruchomościami, Gdańsk ul. Bażyńskiego 1a, tel. 058 523 23 29, 058 523 24 64.

W biurze dostępna jest dokumentacja do wglądu, w tym opinia techniczna rzeczoznawcy techniki samochodowej. Koparko-ładowarkę można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z pracownikami Działu Administrowania Nieruchomościami.

 

Termin składania ofert do dnia 19.04.2024r. do godz. 12.00.

 

Oferty można składać bezpośrednio w Dziale Administrowania Nieruchomościami UG,

Gdańsk 80-309 ul. Bażyńskiego 1a ( p.304 ).

Otwarcie ofert i wybór oferentów nastąpi w dniu 19.04.2024r. o godzinie 13.00.

Oferty cenowe na kupno należy składać osobiście lub przesyłać listem poleconym lub kurierem na adres  UG Dział Administrowania Nieruchomościami (decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby), w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą oferenta i dopiskiem Oferta na zakup koparko-ładowarki typu KT – 0162 Ostrówek” pod adres Gdańsk 80-309, ul. Bażyńskiego 1a do dnia 19.04.2024r. do godziny 12.00.

Maszyna zostanie odsprzedana oferentowi, który złoży najkorzystniejszą cenowo ważną ofertę na warunkach zawartych w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku, złożenia identycznych cenowo ofert, oferenci zostaną zaproszeni na dalsze negocjacje cenowe.

Oferta kupna koparko - ładowarki typu KT – 0162 Ostrówek  powinna zostać złożona w formie pisemnej i zawierać następujące informacje (wzór w załączniku nr 1 ):

 • dane kupującego: imię i nazwisko/nazwę firmy, adres zamieszkania/siedzibę, NIP,
 • proponowaną kwotę zakupu brutto w PLN,
 • oświadczenie o zapoznaniu i akceptacji warunków określonych w ogłoszeniu oraz o zapoznaniu się ze stanem technicznym maszyny, którego oferta dotyczy i z tego tytułu nie będą wysuwane jakichkolwiek roszczenia wobec Sprzedającego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla Oferentów, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia,
 • czytelny podpis Oferenta.

 

Uniwersytet Gdański  zastrzega sobie prawo do:

a) swobodnego wyboru ofert,

b) dodatkowych negocjacji z Oferentami,

c) zmian warunków ogłoszenia,

d) odwołania/zamknięcia bez wybrania Oferenta, w całości lub części, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

 

Uczestnik, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o wyborze telefonicznie lub na adres e-mailowy wskazany w ofercie. W informacji zostanie podany termin wpłaty ceny (za termin zapłaty ceny uważać się będzie datę wpływu po zaksięgowaniu na rachunek UG) - nie dłuższy niż 14 dni oraz termin, do którego należy podpisać umowę.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia jej złożenia.

Warunki zawarcia umowy sprzedaży:

1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży maszyny będzie wybór najkorzystniejszej oferty.

2. Wpłata całej oferowanej ceny powinna nastąpić na podany w umowie sprzedaży rachunek Organizatora w terminie wskazanym w informacji do uczestnika o wybraniu jego oferty, po zawarciu umowy i na podstawie wystawionej faktury VAT.

3. Wydanie maszyny (wraz z dokumentami i kluczykami) nastąpi po zawarciu/podpisaniu umowy i wpłacie pełnej kwoty nabycia.

4. W przypadku nie odebrania maszyny we wskazanym terminie nabywca zostanie obciążony opłatą ze jego przechowywanie.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy
  3. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
Data publikacji
2024-04-09
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9 Kwiecień, 2024 - 13:34; osoba wprowadzająca: Karol Mach Ostatnia zmiana: piątek, 26 Kwiecień, 2024 - 15:09; osoba wprowadzająca: Karol Mach