Kwoty ryczałtowe w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | Serwis główny UG

Kwoty ryczałtowe w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

W projektach Europejskiego Funduszu Społecznego obligatoryjne jest stosowanie kwot ryczałtowych w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR. Stosowanie ww. uproszczonych metod rozliczania wydatków możliwe jest w oparciu o szczegółowy budżet projektu określony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez właściwą instytucję będącą stroną umowy. Właściwa instytucja będąca stroną umowy zapewnia, że kwoty ryczałtowe są wyliczone w oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i racjonalną kalkulację.

Stosowanie kwot ryczałtowych wyliczonych w oparciu o szczegółowy budżet projektu określony przez wnioskodawcę w projektach o wartości dofinansowania wkładu publicznego przekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR nie jest możliwe.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku projektów pozakonkursowych.

Szczegółowe zasady stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO WER 2014-2020.

Więcej informacji:

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

Więcej informacji:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4872,nowa-wersja-instrukcji-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-power.html