fbpx Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

Związek Harcerstwa Polskiego jest dynamiczną, różnorodną i oddziałującą na wiele podmiotów organizacją wychowawczą, w której wielu studentów podejmuje aktywność społeczną oraz wybiera ją, jako obszar swojej działalności naukowej. Wynikiem tego są liczne badania naukowe stanowiące dużą wartość dla dalszego rozwoju ruchu harcerskiego. Od wielu lat owoce tych działań doceniane są w Konkursie im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej, którego celem jest wyróżnienie najlepszych prac oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego, kulturowego i światopoglądowego dorobku ruchu harcerskiego.


Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie oryginalne prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej w języku polskim, obronione lub opublikowane oraz nadesłane przez ich autorów. Zgłoszeniu podlegają prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.


Aby praca została zgłoszona do udziału w konkursie, zgłaszający musi spełnić następujące warunki:
- wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o autorstwie pracy dostępne na stronie internetowej organizatora: www.pracanaukowa.zhp.pl
- załączyć kopię dyplomu świadczącego o obronie zgłaszanej pracy (dotyczy prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich)

 

 

1