fbpx nagrody Prezesa Rady Ministrów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

nagrody Prezesa Rady Ministrów

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Zasady przyznawania nagród

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2019 r.  Dz. U. 2019 poz. 976  - ( baza ISAP)

istnieje możliwość ubiegania się o  nagrody za:

1/ wyróżniającą się rozprawę doktorską,

2/ wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego,

3/ osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.

 

Ad 1

Nagroda może zostać przyznana osobie, która uzyskała stopień doktora w 2018 r. na podstawie rozprawy doktorskiej:

1/której przedmiotem jest oryginalne:

a/ rozwiązanie istotnego problemu naukowego albo

b/ rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej, o doniosłym znaczeniu dla danej sfery, albo

c/ dokonanie artystyczne, stanowiące istotny wkład w rozwój kultury, oraz

2/ której rozwiązanie albo dokonanie będące, jej przedmiotem, ma wybitnie nowatorski lub innowacyjny charakter, oraz

3/ prezentującej wysoki poziom wiedzy teoretycznej autora w dyscyplinie naukowej lub artystycznej albo dyscyplinach naukowych lub artystycznych oraz wyróżniający poziom jego umiejętności

w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej, oraz

4/ wysoko ocenionej i wyróżnionej przez podmiot, który przeprowadził postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

 

Ad 2

Nagroda może zostać przyznana  osobie , której został nadany w 2018 r. stopień doktora habilitowanego, i której wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego :

1/ stanowią znaczny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej albo artystycznej oraz

2/ są wynikiem istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w krajowych oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych albo instytucjach kultury, oraz

3/ otrzymały wyłącznie pozytywne recenzje oraz pozytywną opinię komisji habilitacyjnej podmiotu, który przeprowadził postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

 

Ad 3

Nagroda może zostać przyznana za:

1/ prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:

a/ nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub

b/ nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności,

nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie

 do nich znaczących ulepszeń;

2/ prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń;

3/ prowadzenie działań twórczych w zakresie sztuki, których efektem jest dzieło artystyczne stanowiące istotny wkład w rozwój kultury;

4/ kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych;

5/ autorstwo lub współautorstwo wybitnej publikacji naukowej, w szczególności monografii naukowej, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych lub technologicznych;

6/ praktyczne wykorzystanie wyników działalności naukowej, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej, handlowej, kulturalnej lub społecznej;

7/ komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;

8/ wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub technologicznego;

9/ wybitny dorobek naukowy lub artystyczny.

 

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedkłada odwzorowanie cyfrowe następujących dokumentów:

1/ uzasadnienia wniosku, sporządzonego przez  senat;

2/ rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami uzyskanymi w postępowaniu o nadania stopnia doktora i uchwałą o wyróżnieniu – w przypadku nagrody za wyróżniającą się rozprawę doktorską;

3/ informacji o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami uzyskanymi w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz opinią komisji habilitacyjnej – w przypadku nagrody za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego;

4/ wybranych publikacji, patentów, autoreferatu kandydata do nagrody, a także  przygotowanej przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą tytuł profesora lub tytuł w zakresie sztuki recenzji osiągnięcia naukowego, artystycznego lub wdrożeniowego, uwzględniającej indeks cytowań, z pominięciem autocytowań;

5/ dwóch rekomendacji sporządzonych w związku z wnioskiem o nagrodę;

6/ innych dokumentów istotnych z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody,

w szczególności informacji o uzyskanych przez kandydata do nagrody wyróżnieniach

i nagrodach w kraju lub za granicą;

7/ oświadczenia kandydata do nagrody o tym, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub nie został prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną;

8/ oświadczenia kandydata do nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Paczuska
Treść wprowadzona przez: Alicja Paczuska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 czerwca 2019 roku, 11:35