fbpx Projekty zakończone | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Projekty zakończone

Projekty zakończone

 

L.p. Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Okres realizacji Instytucja, program Finansowanie 
1 N N204 260237 Oznaczanie pozostałości farmaceutyków w próbkach środowiskowych metodą GC i GC-MS- rozwój i optymalizacja metod derywatyzacji analitów dr hab. Jolanta Kumirska 2009.10.06 - 2010.04.05

MNiSW;

konkurs 37

    260 000 zł
2 N N204 125537 Aniony walencyjne par zasad nukleinowych oddziałujących z łańcuchem bocznym aminokwasu. Modelowanie pierwszych etapów uszkadzania kompleksów DNA-białko niskoenergetycznymi elektronami. prof. dr hab. Janusz Adam Rak 2009.09.30 - 2010.10.08

MNiSW;

konkurs 37

      33 390 zł
3 N N204 154436 Rozwój metod analizy komponentów cieczy jonowych z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii jonowej, chromatografii par jonowych oraz izotachoforezy kapilarnej. prof. dr hab. Piotr Krzysztof Stepnowski 2009.05.15 - 2010.11.15

MNiSW;

konkurs 36

      50 950 zł
4 N N204 126137 Synteza i badanie własności fotofizycznych związków aromatycznych zawierających wiązanie potrójne. prof. dr hab. Wiesław Michał Wiczk 2009.09.30 - 2011.03.31

MNiSW;

konkurs 37

      50 700 zł
5 N N204 049035 Optymalizacja mezoskopowego pola siłowego UNRES do przewidywania struktury oraz charakterystyk termodynamicznych i kinetycznych zwijania białka. prof. dr hab. Józef Adam iwo 2008.08.28 - 2011.08.27

MNiSW;

konkurs 35

    299 450 zł
6 N N204 273938 Wyznaczanie struktury przestrzennej mutantów ludzkiej cystatyny C metodą rentgenografii strukturalnej. Zbigniew Grzonka 2010.03.22 - 2011.09.30

MNiSW;

konkurs 38

      79 800 zł
7 N N523 423737 Badania nad wykorzystaniem elektrochemicznych metod zaawansowanego utleniania do efektywnego rozkładu cieczy jonowych w środowisku wodnym prof. dr hab. Ewa Maria Siedlecka 2009.09.29 - 2012.03.28

MNiSW;

konkurs 37

    198 840 zł
8 N N204 344037 Studia nad właściwościami centrów chromoforowych, jonoforowych i redoks-aktywnych włączonych w struktury łańcuchów zawierających ugrupowania amidowe i aminowe prof. dr hab. Tadeusz Piotr Ossowski 2009.09.30 - 2012.04.03

MNiSW;

konkurs 37

    100 900 zł
9 N N204 126437 Poszukiwanie miejsca oddziaływania ludzkiej cystatyny C z biologicznie aktywnymi ligandami dr hab. Paulina Małgorzata Czaplewska 2009.10.05 - 2012.04.04

MNiSW;

konkurs 37

    348 600 zł
10 N N204 152836 Opracowanie zależnych od temperatury oraz siły jonowej roztworu efektywnych potencjałów oddziaływań łańcuchów bocznych reszta aminokwasowych do pola siłowego UNRES do symulacji ab initio foldingu białek. prof. dr hab. Mariusz Makowski 2009.04.08 - 2012.04.07

MNiSW;

konkurs 36

      76 000 zł
11 N N204 160036 Fluorogeniczne i chromogeniczne substraty oraz niskocząsteczkowe inhibitory wybranych proteinaz serynowych o istotnym znaczeniu fizjologicznym. prof. dr hab. Adam Jerzy Lesner

2009.04.14   - 2012.04.13

MNiSW;

konkurs 36

    314 500 zł
12 N N204 152840 Poszukiwanie modulatorów aktywności ludzkiego proteasomu prof. dr hab. Franciszek Maria Kasprzykowski 2011.04.18 - 2012.04.17

 MNiSW; 

konkurs 40

      45 500 zł
13 N N204 181736 Badania konformacyjne analogów wazopresyny w środowisku imitującym błonę komórkową z wykorzystaniem spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego oraz metod modelowania molekularnego. dr hab. Emilia Sikorska 2009.05.28 - 2012.05.27 MNiSW; konkurs 36     294 400 zł
14 N N507 316236 Wydajne materiały luminezujące zawierające układ złożony z jonów lantanowca (III) oraz grupy wolframianowej spułapkowane w kserożelach tlenkowych. dr hab. Beata Dorota Grobelna 2009.07.08 - 2012.07.07 MNiSW; konkurs 36     169 600 zł
15 N N204 201740 Stabilność wybranych połączeń boru i glinu indukowana elektronoakceptorowymi właściwościami BF4 i AlF4 prof. dr hab. Piotr Stanisław Skurski 2011.04.13 - 2012.07.12 MNiSW; konkurs 40       31 000 zł
16 N N204 355240 Symulacje struktury oraz mechanizm polimeryzacji poli-para-ksylilenu i jego pochodnych dr hab. Cezary Czaplewski 2011.04.13 - 2012.10.12 MNiSW; konkurs 40       49 000 zł
17 N N204 120238 Inhibitory konwertaz probiałkowych, jako potencjalne znaczniki zmian nowotworowych. Chemiczna synteza, badania biologiczne i konformacyjne. prof. dr hab. Bernard Lammek 2010.03.03 - 2013.03.02 MNiSW; konkurs 38     376 650 zł
18 N N204 136238 Synteza oraz charakterystyka fizyko-chemiczna potencjalnych biosensorów molekularnych reaktywnych form azotu w ewaluacji stresu oksydacyjnego w makrofagach (RAW 264.7) prof. dr hab. Lech Kazimierz Chmurzyński 2010.03.22 - 2013.03.21 MNiSW; konkurs 38     318 300 zł
19 N N303 504238 Analiza składu lipidów powierzchniowych larw, poczwarek i dorosłych owadów wybranych gatunków much oraz karaczanów pod kątem poszukiwania substancji przeciwgrzybowych dr hab. Marek Gołębiowski 2010.03.26 - 2013.03.25 MNiSW; konkurs 38     298 000 zł
20 N N204 527139 Badania cieczy jonowych nowej generacji w zakresie mikroanalityki, rozprzestrzeniania się w środowisku oraz ekotoksyczności. prof. dr hab. Piotr Krzysztof Stepnowski 2010.08.31 - 2013.08.30 MNiSW; konkurs 39     305 055 zł
21 N N404 070640 Badanie składu mineralnego i właściwości bioindykacyjnych podgrzybka złotawego (Xerocomus chrysenteron):wpływ składu podłoża glebowego i zabiegów kulinarnych na wartość odżywczą gatunku. prof. dr hab. Jerzy Falandysz 2011.05.18 - 2013.11.17 MNiSW; konkurs 40       55 000 zł
22 2011/01/B/NZ1/04338 Badania polisacharydowych składników ściany komórkowej bakterii Enterococcus faecium dr hab. Zbigniew Tadeusz Kaczyński 2011.12.06 - 2013.12.05 NCN; OPUS; edycja 1     174 850 zł
23 2011/01/N/ST4/02478 Poszukiwanie alternatywnych odczynników derywatyzacyjnych do oznaczania farmaceutyków w próbkach środowiskowych metodami chromatografii gazowej dr hab. Magda Ewa Caban 2011.12.13 - 2013.12.12 NCN; PRELUDIUM; edycja 1     149 750 zł
24 N N204 169738 Opracowanie efektywnych metod symulacji termodynamiki, kinetyki i ścieżek zwijania białek w polu siłowym UNRES. dr hab. Cezary Czaplewski 2010.03.23 - 2013.12.23 MNiSW; konkurs 38     175 500 zł
25 2012/05/N/ST5/01080 Identyfikacja reszt aminokwasowych zlokalizowanych w pozycjach P7 i P8 modelowego inhibitora konwertaz probiałkowych warunkujących wzrost jego specyficzności względem PACE4  dr IZABELA MAŁUCH 2013.02.13 - 2014.02.12 NCN; PRELUDIUM; edycja 3       50 000 zł
26 IP2011 062471 Projektowanie, synteza chemiczna i badania biologiczne substratów fluorescencyjnych proteasomu i próby ich wykorzystania w diagnostyce medycznej. dr hab. Magdalena Wysocka 2012.04.06 - 2014.04.05 MNiSW; Program "Iuventus Plus"; konkurs 71     347 000 zł
27 N N204 375740 Chemiluminescencyjne i luminescencyjne indykatory i znaczniki akrydyniowe/akrydynowe/akrydonowe- synteza, struktura, właściwości fizykochemiczne i luminogenne, zastosowania prof. dr hab. Jerzy Stanisław Błażejowski 2011.04.11 - 2014.04.10 MNiSW; konkurs 40     350 000 zł
28 N N204 132040 Biosensor nadtlenku wodoru{cis-[Cr(C2O4) (pm) (OH2) 2] +} i jego rola w molekularnych ścieżkach sygnalizacyjnych stresu oksydacyjnego w komórkach hipokampa dr hab. Dagmara Elżbieta Jacewicz 2011.04.13 - 2014.04.12 MNiSW; konkurs 40     344 500 zł
29 N N204 156040 Foto- i radiouczulanie DNA przy użyciu bromopochodnych zasad nukleinowych prof. dr hab. Janusz Adam Rak 2011.04.13 - 2014.04.12 MNiSW; konkurs 40     355 400 zł
30 N N204 122640 Makrocykliczne pochodne antrachinonów jako narzędzia diagnostyki molekularnej. prof. dr hab. Tadeusz Piotr Ossowski 2011.04.13 - 2014.04.12 MNiSW; konkurs 40     344 400 zł
31 2011/01/N/NZ1/01569 Otrzymywanie i charakterystyka biochemiczna nukleaz pochodzących z psychrofilnych mikroorganizmów Desulfotalea psychrophila LSv54, Psychromonas ingrahamii 37 i Shewanella violacea DSS12 Natalia Maciejewska 2011.12.12 - 2014.06.11 NCN; PRELUDIUM; edycja 1       91 120 zł
32 IP2012 055872 Rozszerzenie pola siłowego UNRES na symulacje zachowania białek w różnych stężeniach. dr Adam Sieradzan 2013.07.04 - 2014.07.03 MNiSW; Program "Iuventus Plus"; konkurs 72       83 500 zł
33 2012/07/N/ST5/00249 Badania motywu zamka sterycznego w sekwencji ludzkiej cystatyny C (Ala52-Asp65) (Studies of the steric zipper motif in the sequence of human cystatin C (Ala52-Asp65). dr Emilia Iłowska 2013.11.22 - 2014.11.21 NCN; PRELUDIUM; edycja 4       49 400 zł
34 2011/01/D/NZ6/03114 Analizy jakościowe i ilościowe mikotoksyn, enzymów hydrolizujących kutikulę i metabolitów wtórnych entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus jako potencjalnych bioinsektycydów.  dr hab. Monika Anna Paszkiewicz 2011.12.01 - 2014.11.30 NCN; SONATA; edycja 1     364 000 zł
35 2011/01/D/ST4/04497 Badania fizykochemiczne i strukturalne nad wpływem naładowanych reszt aminokwasowych na tworzenie zwrotów oraz stabilizowanie struktury beta w białkach dr hab. Joanna Makowska 2011.12.01 - 2014.11.30 NCN; SONATA; edycja 1     196 150 zł
36 2011/01/B/ST5/03772 Splicing peptydowy – badanie mechanizmu oraz możliwości jego wykorzystania w projektowaniu związków o potencjalnym zastosowaniu w praktyce medycznej.  prof. dr hab. Krzysztof Rolka 2011.12.01 - 2014.11.30 NCN; OPUS; edycja 1     425 400 zł
37 2011/01/D/ST4/04943 Układy zawierające pochodne akrydynowe /amino akrydynowe oraz aromatyczne kwasy karboksylowe –synteza, struktura krystaliczna, właściwości fizykochemiczne. dr hab. Artur Sikorski 2011.12.01 - 2014.11.30 NCN; SONATA; edycja 1     250 600 zł
38 2011/01/N/ST4/05175 Analiza konformacyjna wybranych analogów hormonów neuroprzysadkowych w środowisku imitującym błony biologiczne  Emilia Lubecka 2011.12.13 - 2014.12.12 NCN; PRELUDIUM; edycja 1     130 797 zł
39 2011/01/N/ST4/01772 Zwiększenie rozdzielczości i zdolności predykcyjnych pola siłowego UNRES do symulacji zwijania białek poprzez udoskonalenie potencjałów opisujących oddziaływania z udziałem łańcucha głównego.  dr Adam Kazimierz Sieradzan 2011.12.13 - 2014.12.12 NCN;PRELUDIUM; edycja 1     150 000 zł
40 2011/01/M/NZ7/01445 Badania nad możliwościami wykorzystania metod in silico w ocenie zagrożenia ze strony nanomateriałów dla zdrowia ludzi i zwierząt. prof. dr hab. Tomasz Puzyn 2011.12.30 - 2014.1.-29 NCN; SONATA; edycja 1     432 700 zł
41 2012/05/N/NZ7/00978 Skażenie radiochemiczne środowiska przyrodniczego wokół hałdy fosfogipsów w Wiślince w pobliżu Gdańsk. dr Grzegorz Antoni Olszewski 2013.01.25 - 2015.01.24 NCN; PRELUDIUM; edycja 3       99 348 zł
42 2011/03/N/NZ5/01460 Badania struktury fibryli tworzonych przez ludzkie osoczowe białko amyloidu A za pomocą spektrometrii mas połączonej z wymianą izotopową (HXMS). Marta Sosnowska 2012.10.10 - 2015.02.09 NCN; PRELUDIUM; edycja 2     190 612 zł
43 2011/03/B/NZ8/03010 Poznanie losów oraz sposobów rozprzestrzeniania się w środowisku wybranych beta-blokerów, leków wprowadzanych jako dodatki do pasz oraz stosowanych w akwakulturze. dr hab. Jolanta Kumirska 2012.08.22 - 2015.02.21 NCN; OPUS; edycja 2     391 600 zł
44 2011/01/B/ST5/06616 Allosteryczna regulacja aktywności proteasomu – jak to działa? dr hab. Elżbieta Jankowska 2011.12.01 - 2015.03.31 NCN; OPUS; edycja 1     672 200 zł
45 N N204 355540 Synteza i charakterystyka związków o potencjalnych właściwościach antyretrowirusowych blokujących replikację wirusa HIV-1 dr hab. Piotr Marcin Mucha 2011.04.12 - 2015.04.11 MNiSW; konkurs 40     243 048 zł
46 2011/01/B/ST4/06094 Badania struktury i właściwości fotofizycznych aromatycznych pochodnych acetylenu i diacetylenu. prof. dr hab. Wiesław Michał Wiczk 2011.12.01 - 2015.06.30 NCN; OPUS; edycja 1     202 500 zł
47 IP2012 059672 Projektowanie, synteza chemiczna oraz badania biologiczne nowych niskocząsteczkowych sond molekularnych proteinaz neutrofilnych. dr hab. Magdalena Wysocka 2013.07.11 - 2015.07.10 MNiSW; Program "Iuventus Plus"; konkurs 72     307 000 zł
48 2012/07/N/ST5/01998 Synteza i analiza potencjalnych inhibitorów furyny jako pomoc w opracowaniu nowych strategii terapeutycznych do walki z infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi. Monika Aleksandra Lewandowska-Goch 2013.07.25 - 2015.07.24 NCN; PRELUDIUM; edycja 4     100 000 zł
49 2011/03/D/ST4/02419 Podstawione w pierścieniu centralnym chemiluminogeny akrydyniowe- synteza, struktura, właściwości chemiluminogenne, perspektywy zastosowań analitycznych. dr Beata Zadykowicz 2012.08.20 - 2015.08.19 NCN; SONATA; edycja 2     334 000 zł
50 2011/03/D/ST5/05920 Małocząsteczkowe związki cytoprotekcyjne-struktura oraz fizykochemiczna i biomedyczna charakterystyka polikarboksylanowych związków koordynacyjnych. dr hab. Dariusz Błażej Wyrzykowski 2012.08.29 - 2015.08.28 NCN; SONATA; edycja 2     341 760 zł
51 2011/03/B/NZ8/03009 Wyznaczanie potencjalnych skutków obecności farmaceutyków w środowisku: ocena ekotoksyczności wybranych leków weterynaryjnych i ich mieszanin. prof. dr hab. Piotr Krzysztof Stepnowski 2012.09.11 - 2015.09.10 NCN; OPUS; edycja 2     674 900 zł
52 2011/03/N/NZ9/04136 Ocena składu mineralnego i izotopowego, wpływu przetwarzania kulinarnego i biodostępności składników mineralnych oraz ich wartości odżywczej dla wybranych gatunków grzybów i przetworów grzybowych. Grażyna Krasińska 2012.09.17 - 2015.09.16 NCN; PRELUDIUM; edycja 2     488 920 zł
53 2011/01/D/ST5/02778 Poszukiwanie nowych inhibitorów i substratów fluorogenicznych ludzkiego proteasomu dr hab. Dawid Dębowski 2011.12.13 - 2015.12.12 NCN; SONATA; edycja 1     437 500 zł
54 2011/01/N/ST5/05642 Badanie oddziaływań ludzkiej cystatyny C z przeciwciałami jako metoda skutecznej walki z dziedziczną amyloidową angiopatią mózgową typu islandzkiego Izabela Sylwia Behrendt 2011.12.19 - 2015.12.18 NCN; PRELUDIUM; edycja 1     296 200 zł
55 0560/IP3/2013/72 Hybryda QM-QSPR- Interdyscyplinarna Metoda Poszukiwania Anionów Superhalogenowych (IMPAS) dr Celina Sikorska 2013.06.28 - 2015.12.27 MNiSW; Program "Iuventus Plus"; konkurs 72     233 140 zł
56 2012/05/B/ST5/00368 Wpływ sekwencji nukleotydowych na wydajność radio- i fotouszkodzeń dwuniciowych fragmentów DNA znakowanych halogenopochodnymi zasad nukleinowych. prof. dr hab. Janusz Adam Rak 2013.03.05 - 2016.03.04 NCN; OPUS; edycja 3     597 400 zł
57 2012/05/N/NZ7/00935 Badania nad wartością odżywczą, składem mineralnym i radioizitopowym (alfa) oraz biodostepnością składników mineralnych z owocników trzech gatunków podgrzybka oraz ich przetworów. Anna Katarzyna Kojta 2013.03.11 - 2016.03.10 NCN; PRELUDIUM; edycja 3     149 965 zł
58 2013/09/N/NZ7/03643 Optymalizacja metod analitycznych pod kątem możliwości ich zastosowania do analizy witamin w ultrafiltratach otrzymywanych po wysokoobjętościowej żylno-żylnej hemofiltracj. Dorota Małgorzata Wirkus 2014.03.12 - 2016.03.11 NCN; PRELUDIUM; edycja 5       91 000 zł
59 2012/05/B/ST5/01680 Nowe odczynniki do badań immunichemicznych na bazie indykatorów i znaczników akrydynowych połączonych z białkami. dr hab. Karol Jan Krzymiński 2013.03.27 - 2016.03.26 NCN; OPUS; edycja 3     804 740 zł
60 2012/05/N/ST4/00167 Modyfikacja powierzchni tranzystorów FET do celów diagnostyki analityki medycznej. dr Justyna Katarzyna Czupryniak 2013.06.03 - 2016.06.02 NCN; PRELUDIUM; edycja 3     149 480 zł
61 2012/07/N/ST5/00178 Fluoroscencyjne substraty proteinaz neutrolfili: projektowanie, synteza, selekcja metodami chemii kombinatorycznej oraz ich zastosowanie w charakterystyce wybranych enzymów proteolitycznych. Jadwiga Danuta Popow-Stellmaszyk 2013.07.09 - 2016.07.08 NCN; PRELUDIUM; edycja 4     149 940 zł
62 2012/07/N/ST5/00128 Projektowanie, synteza chemiczna oraz badania enzymatyczne peptydowych substratów i inhibitorów katepsyny C. Monika Katarzyna Łęgowska 2013.07.10 - 2016.07.09 NCN; PRELUDIUM; edycja 4     149 940 zł
63 DI2012 017742 Synteza peptoidowych analogów teta defensyn oraz ocena ich cytotoksyczności wobec linii komórkowych raka piersi Paulina Maria Strzelecka 2013.07.16 - 2016.07.15 MNiSW; Program "Diamentowy Grant"; konkurs 42     200 000 zł
64 2012/07/B/ST5/00753 Struktura a właściwości fizykochemiczne i cytoprotekcyjne heteroligandowych kompleksów metali przejściowych. prof. dr hab. Lech Kazimierz Chmurzyński 2013.07.19 - 2016.07.18 NCN; OPUS; edycja 4     662 100 zł
65 2012/07/N/ST5/01877 Pronukleotydy – droga do uwrażliwienia komórkowego DNA na promieniowanie jonizujące. dr Magdalena Danuta Zdrowowicz-Żamojć 2013.08.20 - 2016.08.19 NCN, PRELUDIUM; edycja 4     148 717 zł
66 2011/03/D/ST5/05284 Badanie mechanizmu degradacji zanieczyszczeń na modyfikowanych płaszczyznach {101} i {001} TiO2. dr Ewelina Aleksandra Grabowska-Musiał 2012.09.26 - 2016.09.25 NCN; SONATA; edycja 2     983 300 zł
67 0028 MISTRZ 7./2013 A unified coarse-grained model of biological macromolecules based on mean-field multipole-multipole interactions with extension to multiscale teratment. prof. dr hab. Józef Adam Liwo 2014.01.01 - 2016.12.31 FNP; MISTRZ     300 000 zł
68 2014/13/N/ST4/04105 Synteza, struktura i właściwości luminogenne nowych fluoroforów wychodzących się od 7-hydroksyflawonu i 3,7-dihydroksyflawonu. Illia Serdiuk 2015.01.29 - 2017.01.28 NCN; PRELUDIUM; edycja 7    100 000 zł
69 2012/05/E/ST5/03796 Charakterystyka molekularna kompleksu ludzkiej cystatyny C z naturalnymi autoprzeciwciałami. dr hab. Paulina Małgorzata Czaplewska 2013.01.30 - 2017.01.29 NCN; SONATA BIS  1 496 700 zł
70 2012/04/S/ST5/00074 Projektowanie i synteza bifunkcjonalnych koniugatów peptydowych o potencjalnych właściwościach proliferacyjnych i antymikrobiotycznych dr Paulina Kosikowska-Adamus 2012.09.24 - 2017.02.03 NCN; FUGA; edycja 1     612 000 zł
71 IP2014 013273 Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytów TiO2/SrTiO3 modyfikowanych metalami szlachetnymi dr Ewelina Aleksandra Grabowska-Musiał 2015.02.10 - 2017.02.09 MNiSW; Program "Iuventus Plus"; konkurs 73     263 160 zł
72 2014/13/N/ST4/04127 Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w aspekcie oznaczania leków przeciwbakteryjnych w glebach rolniczych. dr Paulina Łukaszewicz 2015.02.12 - 2017.02.11 NCN; PRELUDIUM; edycja 7       99 840 zł
73 2015/17/N/NZ1/01772 Wykorzystanie rentgenografii strukturalnej do zlokalizowania miejsc wiązania allosterycznych inhibitorów i aktywatorów proteasomu dr Julia Paulina Witkowska 2016.03.03 - 2017.03.02 NCN; PRELUDIUM; edycja 9       49 500 zł
74 2015/17/N/NZ7/04108 Sorpcja nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska na powierzchni mikroplastików dr Alan Radomir Puckowski 2016.03.15 - 2017.03.14 NCN; PRELUDIUM; edycja 9       49 680 zł
75 2012/05/N/NZ9/01561 Poznanie składu mineralnego i nuklidów alfa nagromadzanych przez pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius) w owocnikach wraz z oceną wpływu przetwarzania kulinarnego i biodostępności. Małgorzata Dominika Drewnowska 2013.03.25 - 2017.03.24 NCN; PRELUDIUM; edycja 3     148 160 zł
76 2013/10/M/ST4/00640 Zintegrowane podejście do przewidywania struktur białek oraz kompleksów białek przy użyciu gruboziarnistego pola siłowego UNRES z wykorzystaniem informacji z baz danych strukturalnych. prof. dr hab. Józef Adam Liwo 2014.04.24 - 2017.04.23 NCN; HARMONIA; edycja 5     694 678 zł
77 2011/03/N/ST4/01293 Badania struktury, dynamiki oraz oddziaływań białko-ligand ludzkiej cystatyny C metodami magnetycznego rezonansu jądrowego. Martyna Maszota 2012.09.14 - 2017.05.13 NCN; PRELUDIUM; edycja 2     311 300 zł
78 2015/19/N/NZ7/01018 Ocena wpływu metali ciężkich na mobilność i sorpcję pozostałości leków przeciwnowotworowych i ich metabolitów w środowisku dr Katarzyna Mioduszewska 2016.07.20 - 2017.07.19 NCN; PRELUDIUM; edycja 10       49 980 zł
79 2013/11/B/NZ7/01301 Endogenne inhibitory enkefalinaz i ich nowe syntetyczne analogi jako potencjalne leki w terapii chorob ukladu pokarmowego i bolu trzewnego. prof. dr hab. Jakub Fichna; dr hab. Elżbieta Kamysz (UG) 2014.08.01 - 2017.07.31 NCN; OPUS; edycja 6     538 470 zł
80 2012/05/N/NZ4/02210 Identyfikacja związków aktywnych biologicznie w lipidach powierzchniowych Dermestes maculatus i Dermestes ater jako związkó o potencjalnych właściwościach antygrzybowych i antybakteryjnych. Magdalena Jolanta Cerkowniak 2013.02.21 - 2017.08.20 NCN; PRELUDIUM; edycja 3     149 500 zł
81 2014/15/N/ST8/03753 Mechanizm fotowzbudzenia i właściwości powierzchniowe nowych kompozytów 3D typu: BiyXz_TiO2@SrTiO3 Martyna Marchelek 2015.09.04 - 2017.09.03 NCN; PRELUDIUM; edycja 8       99 800 zł
82 2016/20/T/ST5/00280 Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność modyfikowanych perowskitów dr Beata Anna Bajorowicz 2016.10.01 - 2017.09.30 NCN; ETIUDA; edycja 4       75 293 zł
83 2016/20/T/ST5/00276 Specyficzne odziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukleotydach. Modelowanie molekularne oraz badania fizykochemiczne elementów organizacji w komórkach w kontekście skojarzonej foto- i radioterapii nowotworów. dr PAWEŁ WITYK 2016.10.01 - 2017.09.30 NCN; ETIUDA; edycja 4       96 618 zł
84 IP2014 001273 Ocena mobilności, stabilności hydrolitycznej i ekotoksyczności leków przeciwnowotworowych i ich produktów transformacji w środowisku dr hab. Anna Maria Białk-Bielińska 2015.02.11 - 2017.10.10 MNiSW; Program "Iuventus Plus"; konkurs 73     147 000 zł
85 2015/17/D/ST4/00774 PASSIL - innowacyjna technika dozymetrii pasywnej wykorzystująca ciecze jonowe dr hab. Magda Ewa Caban 2016.01.18 - 2018.01.17 NCN; SONATA; edycja 9     325 600 zł
86 2015/17/D/ST4/00509 Mechanizmy naprawcze DNA: od gruboziarnistego do pełnoatomowego opisu. dr Adam Kazimierz Sieradzan 2016.01.25 - 2018.01.24 NCN; SONATA; edycja 9     314 200 zł
87 2015/17/N/ST4/03937 Algorytmy globalnego dokowania białek oparte na gruboziarnistym modelu UNRES. dr Paweł Krupa 2016.01.28 - 2018.01.27 NCN; PRELUDIUM; edycja 9       77 000 zł
88 2015/17/N/ST4/03935 Gruboziarnisty model oddziaływań nanocząstek z białkami do symulacji transportu substancji leczniczych do miejsc docelowych. dr Magdalena Anna Mozolewska 2016.01.28 - 2018.01.27 NCN; PRELUDIUM; edycja 9       77 000 zł
89 2014/13/N/ST5/01299 Projektowanie, chemiczna synteza i badania enzymatyczne inhibitorów matryptazy-2. dr Agata Elżbieta Gitlin-Domagalska 2015.02.12 - 2018.02.11 NCN; PRELUDIUM; edycja 7     150 000 zł
90 2012/06/A/ST4/00376 Jednolity model gruboziarnisty makromolekuł biologicznych oparty o średniopolowe oddziaływania multipol-multipol. prof. dr hab. Józef Adam Liwo 2013.03.26 - 2018.03.25 NCN; MAESTRO; edycja 3  1 071 480 zł
91 2013/10/E/ST4/00755 Projektowanie, parametryzacja i wprowadzenie potencjałów oddziaływań łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych w wodzie z zastosowaniem wielkoskalowych symulacji białek. prof. dr hab. Mariusz Makowski 2014.05.05 - 2018.05.04 NCN; SONATA BIS; edycja 3     595 200 zł
92 UMO-2013/08/W/NZ1/00696 Zewnątrzkomórkowa aktywność proteolityczna ludzkiego epitelium - rola modulacji przekazu sygnału w obrębie nabłonka. prof. dr hab. Jan Potempa; prof. dr hab. Adam Lesner (UG) 2013.12.09 - 2018.06.08 NCN; SYMFONIA; edycja 1  6 500 000 zł
93 2014/15/B/ST5/00098 Przestrzennie zorientowane nanostruktury typu TiO2/MxOy otrzymywane metoda elektrochemiczną prof. dr hab. Adriana Karolina Zaleska-Medynska 2015.07.08 - 2018.07.07 NCN; OPUS; edycja 8  1 089 950 zł
94 2013/11/N/NZ7/01240 Badania bionagromadzenia litu przez pieczarkę dwuzarodnikową (Agaricus bisporus) z podłoża wzmocnionego w sole tego pierwiastka wraz z analizą oddziaływań współzależnych z kationami innych metali. Sviatlana Pankavec 2014.08.01 - 2018.07.31 NCN; PRELUDIUM; edycja 6     135 992 zł
95 2014/15/N/ST5/02043 Nowe nanostruktury 3D typu REVO4 do jednoetapowego fotokatalitycznego rozkładu wody pod wpływem promieniowania z zakresu widzialnego dr Paweł Mazierski 2015.08.12 - 2018.08.11 NCN; PRELUDIUM; edycja 8     149 800 zł
96 2017/01/X/ST5/00106 Badanie specyficzności substratowej proteazy NS2B-NS3 wirusa Zika dr Natalia Agata Gruba 2017.08.24 - 2018.08.23 NCN; MINIATURA; edycja 1       45 485 zł
97 DI2013 013843 Specyficzne odziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukleotydach. Modelowanie molekularne oraz badania fizykochemiczne elementów organizacji w komórkach w kontekście skojarzonej foto- i radioterapii nowotworów. dr PAWEŁ WITYK 2014.08.29 - 2018.08.28 MNiSW; Program "Diamentowy Grant"; konkurs 43     199 210 zł
98 2015/19/N/NZ7/01593 Określenie wpływu struktury modyfikowanych powierzchniowo nanocząstek TiO2 na ich cytotoksyczność in vitro w oparciu o połączenie badań eksperymentalnych i modelowania komputerowego dr Alicja Mikołajczyk 2016.09.02 - 2018.09.01 NCN; PRELUDIUM; edycja 10       98 479 zł
99 2014/15/N/ST5/03815 Opracowanie i badanie nowej klasy fotokatalizatorów opartych na koloidalnych kropkach kwantowych oraz tantalanach, cyrkonianach i niobianach o strukturze perowskitu dr Beata Anna Bajorowicz 2015.09.03 - 2018.09.02 NCN; PRELUDIUM; edycja 8     136 800 zł
100 2012/07/D/NZ7/04342 Ocena narażenia środowiska i zdrowia człowieka. dr Celina Sikorska 2013.09.30 - 2018.09.29 NCN; SONATA; edycja 4     468 832 zł
101 2017/24/T/ST5/00221 Modyfikowane nanorurki TiO2: otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie dr Paweł Mazierski 2017.09.18 - 2018.10.01 NCN; ETIUDA; edycja 5       82 676 zł
102 2017/01/X/NZ8/00646 Określenie dynamiki zmian w składzie chemicznym wosków powierzchniowych liści wybranych gatunków uprawnych roślin psiankowatych na początkowym etapie ich wzrostu dr hab. Łukasz Piotr Haliński 2017.10.11 - 2018.10.10 NCN; MINIATURA; edycja 1       24 365 zł
103 2014/15/D/ST5/02747 Wpływ struktury cieczy jonowych na oddziaływania z cząstkami TiO2 w procesie hydrotermalnej syntezy. dr hab. Justyna Łuczak; dr Ewelina Grabowska (UG) 2015.10.12 - 2018.10.11 NCN; SONATA; edycja 8     794 650 zł
104 2017/01/X/ST5/00828 Modyfikacja elektrody złotej w celu określania aktywności wybranych enzymów z grupy konwertaz probiałkowych dr Anna Wcisło 2017.10.28 - 2018.10.27 NCN; MINIATURA; edycja 1       49 500 zł
105 2017/01/X/ST5/01136 Zastosowanie cieczy jonowych w otrzymywaniu półprzewodników bizmutowych modyfikowanych nanostrukturami węglowymi o zwiększonej aktywności fotokatalitycznej w świetle widzialnym dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń 2017.11.23 - 2018.11.22 NCN; MINIATURA; edycja 1       49 500 zł
106 2012/05/E/NZ7/01148 Komputerowa ocena potencjalnego ryzyka stwarzanego przez ciecze jonowe przed ich użyciem w nowych technologiach (CRAB). prof. dr hab. Tomasz Puzyn 2013.02.05 - 2019.01.04 NCN; SONATA BIS  1 256 026 zł
107 2015/17/B/NZ8/02481 Farmaceutyki i produkty ich transformacji w środowisku: analityka, ekotoksykologia i ocena ryzyka prof. dr hab. Piotr Krzysztof Stepnowski 2016.01.28 - 2019.01.27 NCN; OPUS; edycja 9  1 169 000 zł
108 2014/15/B/ST5/05311 Synteza substratów fluorogenicznych, inhibitorów i sond molekularnych specyficznych dla ludzkiej neutrofilnej proteinazy NSP4 i jej ewolucyjnych analogów prof. dr hab. Adam Jerzy Lesner 2015.10.01 - 2019.03.30 NCN; OPUS; edycja 8     877 040 zł
109 2014/14/M/ST5/00715 Diamentowo-grafenowe heterostruktury sensoryczne (Hybrid, three-dimensional graphe-diamond sensing nanostructures). prof. dr hab. Tadeusz Piotr Ossowski 2015.04.20 - 2019.04.19 NCN; HARMONIA; edycja 6     799 500 zł
110 2014/15/B/NZ7/01014 Aktywacja proteasomu jako strategia w powstrzymywaniu rozwoju procesów starzeniowych i neurodegeneracyjnych dr hab. Elżbieta Jankowska 2015.07.09 - 2019.05.08 NCN; OPUS; edycja 8  1 575 015 zł
111 2016/21/N/NZ4/03613 Identyfikacja związków wytwarzanych przez owady pod wpływem infekcji grzybiczej z zastosowaniem HS-SPME-GC/MS Aleksandra Katarzyna Bojke 2017.05.09 - 2019.05.08 NCN; PRELUDIUM; edycja 11       99 600 zł
112 2016/23/N/ST4/00002 Chemia koordynacyjna pirazyno-2-karboksamidu oraz jego analogów względem trójwartościowych jonów metali Ir oraz Os: projektowanie, synteza, charakterystyka oraz aktywność biologiczna dr Małgorzata Maria Biedulska 2017.07.14 - 2019.07.13 NCN; PRELUDIUM; edycja 12       99 360 zł
113 2017/25/N/ST4/02390 Badania porównawcze matryc ciekłojonowych i standardowych stosowanych w spektrometrii z jonizacją MALDI Paulina Urszula Kobylis 2018.01.19 - 2019.07.18 NCN; PRELUDIUM; edycja 13       60 000 zł
114 2017/25/N/ST4/02389 Studium porównawcze technik PASSIL i POCIS w monitoringu wybranych farmaceutyków w środowisku wodnym. mgr Hanna Lis 2018.01.19 - 2019.07.18 NCN; PRELUDIUM; edycja 13       60 000 zł
115 2014/14/E/ST7/00104 Przewodzące struktury fotoniczne do wieloparametrycznej diagnostyki biochemicznej dr hab. Mateusz  Śmietana; dr Paweł Niedziałkowski (UG) 2015.05.20 - 2019.08.19 NCN; SONATA BIS; edycja 4  1 476 400 zł
116 2016/23/N/ST5/02812 Allosteryczne inhibitory proteasomu - optymalizacja struktury analogów PR39 w celu uzyskania większej stabilności i efektywności Małgorzata Giżyńska 2017.09.27 - 2019.09.26 NCN; PRELUDIUM; edycja 12       99 900 zł
117 2016/23/N/ST4/02556 Nowe aniony superhalogenowe - struktury, właściwości i potencjalne zastosowania dr Marcin Krzysztof Czapla 2017.07.13 -  2019.10.12 NCN; PRELUDIUM; edycja 12       60 000 zł
118 2016/21/B/ST5/01375 Badanie procesów samoorganizacji lipopeptydów przeciwdrobnoustrojowych oraz ich wpływu na modelowe błony lipidowe. dr hab. Emilia Sikorska 2017.01.18 - 2020.01.17 NCN; OPUS; edycja 11     627 180 zł
119 2015/17/D/ST5/01331 Nanokompozyty RE-TiO2: projektowanie, synteza i charakterystyka. dr Joanna Nadolna 2016.02.08 - 2020.02.07 NCN; SONATA; edycja 9     545 200 zł
120 2016/21/N/ST4/03154 Modelowanie gruboziarniste kationów wapniowych, sodowych, magnezowych i potasowych z białkami dr Agnieszka Gabriela Lipska 2017.02.27 - 2020.02.26 NCN; PRELUDIUM; edycja 11       69 400 zł
121 2016/21/B/ST4/02135 Badania adsorpcji związków biologicznie czynnych na granicy faz metal/roztwór i tlenek metalu/roztwór przy wykorzystaniu technik SERS, TERS i SEIRA. prof. dr hab. Edyta Proniewicz; prof. dr hab. Adam Prahl (UG) 2017.03.22 - 2020.03.21 NCN; OPUS; edycja 11  1 710 730 zł
122 2016/21/D/NZ5/00219 Ewaluacja wpływu Omega Loop Gastric Bypass na poziom bioaktywnych lipidów w przebiegu otyłości olbrzymiej dr hab. Adriana Maria Mika 2017.06.01 - 2020.05.31 NCN; SONATA; edycja 11     792 935 zł
123 2018/02/X/ST5/03609 Opracowanie modelu badania powinowactwa fragmentów płytkopochodnego czynnika wzrostu PDGF-BB z jego receptorami dr Przemysław Karpowicz 2019.04.23 - 2020.06.22 NCN; MINIATURA; edycja 2      48 400 zł
124

2016/23/B/ST8/03336

Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych prof. dr hab. Adriana Karolina Zaleska-Medynska 2017.07.12 - 2020.07.11 NCN; OPUS; edycja 12 1 544 100 zł
125 2016/21/B/ST5/00101 Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjne sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków prof. dr hab. Krzysztof Rolka 2017.01.18 - 2020.07.17 NCN; OPUS; edycja 11 1 172 260 zł
126 2014/15/D/ST5/03941 Zastosowanie inżynierii mostków disulfidowych ludzkiej beta-defensyny 3 w projektowaniu związków o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybowych dr Aleksandra Walewska 2015.07.20 - 2020.07.19 NCN; SONATA; edycja 8 448 170 zł
127 2019/03/X/ST4/00038 Poliaminokwasowe sensory elektrochemiczne do oznaczeń pirazynowych substancji aktywnych leków i farmaceutyków dr hab. Agnieszka Chylewska 2019.10.09 - 2020.10.08 NCN; MINIATURA; edycja 3 33 000 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Ożóg
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 listopada 2020 roku, 12:58