Projekty finansowane w ramach programu "Mobilność Plus"

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Izabela Adrych-Brzezińska Tytuł projektu: "Instytucja odszkodowania karnego w świetle funkcji prawa cywilnego"


 
NAZWA WYDZIAŁU Wydział Prawa i Administracji
NUMER UMOWY 1633/MOB/V/2017/0
OKRES REALIZACJI 01.07.2018 - 31.12.2018
KWOTA FINANSOWANIA 119 400,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Illia Serdiuk Tytuł projektu: "Nowe związki organiczne dla urządzeń (opto)elektronicznych"


 
NAZWA WYDZIAŁU Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
NUMER UMOWY 1637/MOB/V/2017/0
OKRES REALIZACJI 01.03.2018 - 17.12.2019
KWOTA FINANSOWANIA 252 000,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Magdalena Miklaszewska

Tytuł projektu: "Charakterystyka funkcji kaleozyn w metabolizmie ciał olejowych u roślin"

 

W ostatnich latach wykazano, że ciała olejowe mogą być degradowane na drodze autofagii (lipofagii) u drożdży, glonów czy ssaków. Pomimo istotnego postępu w badaniach mających na celu identyfikację genów zaangażowanych w regulację autofagii u roślin, nasza wiedza na temat mechanizmu działania tego procesu u roślin pozostaje w dużej mierze fragmentaryczna. Ostatnie badania wykazały obecność ciał olejowych na terenie wakuoli w trakcie rozwoju ziaren pyłkowych u ryżu, co sugeruje możliwość udziału autofagii w procesie degradacji ciał olejowych u roślin. Jednakże mechanizm działania autofagii w metabolizmie tłuszczów w tkankach roślinnych pozostaje jak dotąd nieznany.
Celem projektu jest wyjaśnienie roli autofagii w degradacji ciał olejowych u roślin oraz określenie udziału kaleozyn w tym procesie. Zrozumienie przebiegu degradacji ciał olejowych u roślin będzie miało kluczowe znaczenie w stworzeniu molekularnego modelu regulacji metabolizmu tłuszczów zapasowych. Dalekosiężnym celem proponowanych badań będzie wskazanie nowych strategii modyfikacji roślin w kierunku zwiększenie ilości akumulowanych tłuszczów zapasowych na drodze inżynierii genetycznej. Projekt jest wykonywany w Katedrze Biochemii Roślin Uniwersytetu w Getyndze pod kierunkiem Prof. Ivo Feussnera i we współpracy z Dr Agnieszką Zienkiewicz.
W pierwszych etapie projektu zostanie przeprowadzona kompleksowa analiza cech fenotypowych oraz lipidomu mutantów insercyjnych A. thaliana z wyłączonymi genami kodującymi kaleozyny AtCLO1-AtCLO8 hodowanych w warunkach kontrolnych i stresowych. Linie mutantów o najbardziej interesujących cechach zostaną następnie zbadane na poziomie komórkowym z wykorzystaniem technik mikroskopowych w celu wizualizacji degradacji ciał olejowych. Analiza wpływu nadekspresji wybranych genów kodujących kaleozyny na fizjologię i lipidom kiełkujących nasion A. thaliana pozwoli na lepsze zrozumienie funkcji tych białek. W drugim etapie projektu zbadane zostaną interakcje pomiędzy kaleozynami a uczestniczącymi w autofagii białkami z rodziny Atg8. Na podstawie uzyskanych wyników zostaną wytypowane funkcjonalnie sprzężone pary kaleozyna-białko Atg8. Podwójne mutanty A. thaliana z wyłączonymi parami genów clo/atg8 będą hodowane w różnych warunkach, a następnie analizowane pod kątem cech fenotypowych, zmian w lipidomie oraz przemian ciał olejowych na poziomie komórkowym.
Wyniki uzyskane w ramach proponowanych zadań badawczych będą wykorzystane do zaproponowania modelu molekularnego degradacji ciał tłuszczowych u roślin na drodze autofagii z uwzględnieniem udziału kaleozyn w tym procesie. Rezultaty projektu przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat wielu aspektów fizjologii roślin, takich jak metabolizm lipidów, rola białek związanych z ciałami olejowymi, znaczenie autofagii w procesach życiowych roślin oraz kiełkowanie nasion.

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Biologii
NUMER UMOWY 1643/MOB/V/2017/0
OKRES REALIZACJI 01.01.2018 - 31.12.2019
KWOTA FINANSOWANIA 316 000,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Michał Studziński Tytuł projektu: "Zastosowanie teorii reprezentacji grup i algebr w problemach kwantowej teorii informacji"


Jedną z możliwości sprawdzania efektywności korzystania ze zjawisk kwantowo-informacyjnych jest badanie potencjalnych zasobów a także dozwolonych transformacji pomiędzy nimi, użytecznych do przetwarzania informacji. Właśnie szeroko pojęta teoria zasobów w kontekście kwantowej teorii informacji będzie głównym celem niniejszego projektu. W trakcie realizacji ewentualnego stażu w ośrodku zagranicznym jakim jest Departamnet of Applied Mathematics and Theoretical Physics University of Cambridge (DAMTP) kandydat pragnie skupić się na dwóch zasadniczych aspektach badań stanowiących dwa niezależne kierunki w rozwoju szeroko rozumianej kwantowej teorii informacji i jej ewentualnych zastosowań. Pierwsza część projektu będzie dotyczyć nowej, niezwykle dynamicznie rozwijającej się gałęzi fizyki teoretycznej jaką jest termodynamika kwantowa. W tym przypadku wspomnianym zasobem ma być kąpiel cieplna, w której znajduje się nasz system, natomiast badania będą dotyczyć kwantowych drugich praw termodynamiki. W drugiej części projektu przewiduje się prace nad zastosowaniem teorii reprezentacji grup oraz algebr skończonych ze szczególnym naciskiem na reprezentacje grupy symetrycznej i unitarnej do wybranych problemów informatyki kwantowej. Mianowicie celem badań w przypadku zagadnień czysto matematycznych jest podanie i pełna klasyfikacja nieredukowalnych reprezentacji pewnej klasy operatorów wraz z metodą ich konstrukcji macierzowych. Następnie wyniki te mają zostać zastosowane do podania konstruktywnych przykładów kanałów kwantowych, dla których następuję zjawisko łamania addytywności entropii Rényiego. W aspekcie teorio-informatycznym kandydat pragnie również skupić się na badaniu przerw spektralnych dla nielokalnych hamiltonianów, gdzie teoria reprezentacji grupy symetrycznej również będzie pełnić kluczową rolę. Jak widać projekt zaplanowany jest w ten sposób, aby każde z zadań badawczych stanowiło możliwie niezależny i samowystarczalny projekt naukowy. Dodatkowo zagadnienia poruszane w projekcie obejmują dość szeroki wachlarz problemów naukowych od kwantowej termodynamiki przez obwody kwantowe i problemy addytywności aż do teorii reprezentacji. Pozwoli to w nadziei kandydata na nawiązanie szerokiej współpracy naukowej z wieloma osobami z DAMTP.
NAZWA WYDZIAŁU Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
NUMER UMOWY 1271/MOB/IV/2015/0
OKRES REALIZACJI 01.01.2016 - 31.12.2018
KWOTA FINANSOWANIA 563 200,00 zł

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17. Listopad 2020 - 07:29; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: środa, 3. Kwiecień 2024 - 14:43; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg