Doskonała nauka

Projekty finansowane w ramach programu "Doskonała nauka"

IMIĘ I NAZWISKO

KIEROWNIKA PROJEKTU

Aneta Szymańska

Tytuł projektu: „Konferencja międzynarodowa CYSTATINS 2022

Konferencja połączy ze sobą naukowców, dla których głównym tematem zainteresowań badawczych jest ludzkie białko cystatyna C i jej analogi. Uczestnicy tej konferencji będą pochodzili m.in. z Polski, Szwecji, Norwegii, Słowenii i Wielkiej Brytanii. Głównym celem konferencji będzie wymiana doświadczeń oraz informacji na temat wyników najnowszych badań nad podmiotowym białkiem. Bedzie to też doskonała możliwość do dyskusji nad nowymi kierunkami badań oraz nawiązania nowych współpracy.
W ostatnich czterech latach konferencja nie mogła się odbyć. Dlatego też jednym z głównych efektów wydarzenia będzie rewitalizacja kontaktów między naukowcami z różnych grup naukowych, zajmujących się badaniami nad cystatyną C. Spodziewać można się powstania nowych kierunków badań i nawiązania nowych współpracy i nowych wspólnych projektów. Spotkania tego typu pozwalają również na zaplanowanie wymiany naukowej między grupami naukowymi (np. w ramach programów ERASMUS, NAWA itp.). Jest to szczególnie zwłaszcza młodych naukowców, rozpoczynających pracę w tematyce cystatyny C, którzy, poprzez wyjazd do innej grupy, mogą poszerzyć swój warsztat naukowy i nabyć nowe umiejętności.

 

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Chemii

NUMER UMOWY

DNK/SP/513683/2021

OKRES REALIZACJI

27.10.2021-26.04.2023

KWOTA

FINANSOWANIA

63 937,50 zł

IMIĘ I NAZWISKO

KIEROWNIKA PROJEKTU

Mirosław Przylipiak

Tytuł projektu: "Organizacja konferencji „Visible Evidence

Wniosek dotyczy 28 edycji konferencji „Visible Evidence”, która odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim we wrześniu roku 2022. Konferencja „Visible Evidence” to najważniejsza, najbardziej prestiżowa w wymiarze światowym konferencja dotycząca kina dokumentalnego i szerzej – roli i miejsca przekazów faktualnych we współczesnym świecie. Odbywa się nieprzerwanie od roku 1993, w różnych miejscach świata. W ostatniej dekadzie odbywała się, między innymi, w Stambule, Canberze, Sztokholmie, Delhi, Toronto, Buenos Aires, Los Angeles. Najbliższa konferencja obędzie się we Frankfurcie, a kolejna – właśnie w Gdańsku. Tym samym konferencja po raz pierwszy w swojej historii zawita do naszej części świata. Jest to wynik kilkuletnich zabiegów organizacyjnych.
Konferencja gromadzi rokrocznie kilkuset uczestników z całego świata, zarówno akademickich filmoznawców, jak i czynnych filmowców-dokumentalistów.

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Filologiczny

NUMER UMOWY

DNK/SP/513658/2021

OKRES REALIZACJI

01.07.2021-31.12.2022

KWOTA

FINANSOWANIA

156 580,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO

KIEROWNIKA PROJEKTU

Sylwia Mrozowska

Tytuł projektu: „Nauka i Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju"

Celem projektu jest organizacja i realizacja międzynarodowej konferencji naukowej prezentującej najnowsze wyniki badań oraz wymiana doświadczeń badawczych pomiędzy europejskimi naukowcami w zakresie:  zmian klimatu oraz  problematyki migracji klimatycznych w dobie pandemii Covid-19. Projekt zapewni forum do prezentacji badań dotyczących zrównoważonego rozwoju i przyczyni się do upowszechniania celów Agendy 2030 oraz zachęci do krytycznej i międzydyscyplinarnej dyskusji na temat bieżących projektów i inicjatyw w tym zakresie. Organizacja konferencji jest bezpośrednio powiązana z działalnością Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZR UG) i wynika z założenia, że sektor szkolnictwa wyższego jest szczególnie ważnym miejscem dla podejmowania badań i edukacji w myśl zrównoważonego rozwoju. Uczelnie przygotowują przyszłe pokolenia oraz liderów politycznych i społecznych, dzięki którym możliwa jest transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju;  uczelnie jako liderzy życia społecznego i gospodarczego mają możliwości wytyczania kierunków działania na poziomach: naukowym, dydaktycznym oraz w kontaktach z otoczeniem w zakresie wspierania realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Konferencja będzie miejscem do dyskusji na temat strategii Unii Europejskiej p.t. Europejski Zielony Ład oraz Polskiej Polityki Energetycznej do 2040r, które wskazują konieczność zrównoważonej transformacji Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Efekty planowane do osiągnięcia w zakresie wskaźników twardych: organizacja i realizacja konferencji międzynarodowej (angielski); 53 uczestników czynnych konferencji (naukowcy/doktoranci/stażyści CZR UG; min. 200 słuchaczy obrad konferencyjnych; 15 publikacji naukowych złożonych do druku w prestiżowych czasopismach naukowych w oparciu o prezentowane na konferencji   projekt przyczyni się również do realizacji wskaźników miękkich: nawiązania współpracy polskich i zagranicznych naukowców oraz instytucji zaangażowanych w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju; wzrostu umiędzynarodowienia Uniwersytetu Gdańskiego.

 

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Nauk Społecznych

NUMER UMOWY

DNK/SP/513689/2021

OKRES REALIZACJI

29.10.2021-28.10.2023

KWOTA

FINANSOWANIA

55220,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO

KIEROWNIKA PROJEKTU

Adam Rutkowski

Tytuł projektu: „Gdańsk Workshop on Mathematical Structures in Quantum Mechanics

 

Celem projektu jest przedstawienie stanu wiedzy w niektórych trudnych, otwartych zagadnieniach mechaniki kwantowej z punktu fizyki matematycznej. Wśród poruszanych tematów będą znajdą się m.in.: teoria odwzorowań dodatnich, nieprzemienne układy dynamiczne, analiza numeryczna układów kwantowych, grafy kwantowe, quantum designes, konstrukcja SIC-POVM.

 

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

NUMER UMOWY

DNK/SP/512609/2021

OKRES REALIZACJI

01.12.2021-31.05.2023

KWOTA

FINANSOWANIA

60 720,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Paweł Antonowicz

Tytuł projektu: "Konferencja naukowa 'Zarządzanie Wartością' - XX edycja jubileuszowa"

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat stale istotnego, perspektywicznego oraz podlegającego ewolucji (z uwzględnieniem nowych paradygmatów w naukach społecznych) nurtu badawczego „Zarządzania Wartością” wśród przedstawicieli wiodących polskich ośrodków akademickich prowadzących badania naukowe i realizujących procesy dydaktyczne.

 

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Zarządzania
NUMER UMOWY DNK/SP/468249/2020
OKRES REALIZACJI 01.01.2021 - 31.12.2022
KWOTA FINANSOWANIA 58 887,10 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Janusz Rak

Tytuł projektu: "Modeling and Design of Molecular Materials 2020"

Głównym celem projektu jest wymiana myśli naukowej w kontekście szeroko pojętej chemii materiałowej (fotokatalizatorów, biokatalizatorów, materiałów do przechowywania wodoru itp.) oraz wybranych aspektów chemii medycznej związanych z projektowaniem leków, głównie przeciwnowotworowych, i metodami ich transportu w organizmie, a także metod chemii komputerowej używanych do projektowania molekuł o pożądanych właściwościach.

 

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Chemii
NUMER UMOWY DNK/SP/461664/2020
OKRES REALIZACJI 01.01.2021 - 31.12.2022
KWOTA FINANSOWANIA 54 689,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Andrzej Powałowski

Tytuł projektu: "Gospodarka w synergii prawa gospodarczego, finansowego i prawnej ochrony środowiska"

Konferencja ta ma na celu umożliwienie przeprowadzenia studiów o charakterze prawnoporównawczym oraz poznanie rozwiązań funkcjonujących w innych państwach, które mogłyby znaleźć praktyczne zastosowanie poprzez implementowanie ich na grunt prawa polskiego.

 

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Prawa i Administracji
NUMER UMOWY DNK/SP/465771/2020
OKRES REALIZACJI 01.09.2020 - 31.05.2022
KWOTA FINANSOWANIA 40 000,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Anna Żeglińska

Tytuł projektu: "Finckensteinowie wschodniopruscy i ich archiwa"
 

Publikacja podejmuje się zadania stworzenia pierwszej próby rekonstrukcji procesów archiwotwórczych archiwum rodowego Prus Wschodnich oraz przedstawienia propozycji komputerowego opisu zasobu archiwalnego zachowanego fragmentarycznie i rozproszonego w różnych archiwalnych instytucjach,  co przyczyni się do rozwoju wiedzy w zakresie historii i archiwistyki.

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Historyczny
NUMER UMOWY DNK/SP/461843/2020
OKRES REALIZACJI 01.07.2020 - 30.11.2021
KWOTA FINANSOWANIA 17 666,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Adamska Krystyna

Tytuł projektu: "Demokracja i organizacja"

W dniach 12-14.09.2022 odbędzie się V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji organizowany przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Efektem planowanym do osiągnięcia jest zapewnienie przestrzeni i warunków do tego, aby Zjazd mógł odbyć się na wysokim poziomie merytorycznym i logistycznym. Zjazd jest unikalną okazją upowszechniania aktualnego stanu wiedzy z całego, szerokiego spektrum psychologii pracy i organizacji. W konferencji wezmą udział badacze i praktycy żywo zainteresowani aspektami kształtującymi kulturę i świadomość organizacyjną. Tegoroczna konferencja odbędzie się pod tytułem „Demokracja i organizacja”.

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Nauk Społecznych
NUMER UMOWY DNK/SP/550196/2022
OKRES REALIZACJI 13.02.2022 - 16.09.2022
KWOTA FINANSOWANIA 76 600,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Maria Kaźmierczak

Tytuł projektu: "VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w Służbie Rodziny - Rodzina w Cyklu Życia""

Przedmiotem projektu jest organizacja "VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia w Służbie Rodziny - Rodzina w Cyklu Życia"", która odbędzie się w dniach 26 - 27.09.2022 r. Jest to kolejna edycja tego wydarzenia, która posiada ogólnopolską renomę, skupiając naukowców i praktyków kierujących swoją uwagę ku problemom, szansom i wyzwaniom dotykającym współczesne rodziny.   

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Nauk Społecznych
NUMER UMOWY DNK/SP/547003/2022
OKRES REALIZACJI 01.07.2022 - 28.02.2023
KWOTA FINANSOWANIA 20 000,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Hanna Wolska

Tytuł projektu: "Interes publiczny jako wyznacznik wpływu państwa na gospodarkę i finanse"

Projekt pt.: "Interes publiczny jako wyznacznik wpływu państwa na gospodarkę i finanse" ma na celu zaprezentowanie przez krajowych i zagranicznych naukowców najnowszych wyników badań naukowych prowadzonych w trzech sąsiadujących ze sobą krajach, tj. Polsce, Niemczech oraz Czechach. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez spójne działania naukowe, na które składać się będą następujące przedsięwzięcia, tj. międzynarodowa konferencja naukowa oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej podsumowującej rozważania podjęte przez naukowców w ramach konferencji naukowej.  

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Prawa i Administracji
NUMER UMOWY DNK/SP/547001/2022
OKRES REALIZACJI 01.11.2022 - 31.10.2024
KWOTA FINANSOWANIA 52 580,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Grażyna Tomaszewska

Tytuł projektu: "V Kongres Dydaktyki Polonistycznej - kultura solidarności w przestrzeni edukacyjnej"

Kongres ma charakter cykliczny i wpisuje się – podobnie jak poprzednie - w problematykę szczególnie znaczącą dla edukacji polonistycznej w określonym czasie. Chociaż zagadnienia wszystkich kongresów korespondują ze sobą i pozwalają na dialog międzykongresowy, to każdy z nich miał swoją specyfikę. Pierwszy (UJ, 2013) dotyczył wyzwań związanych z nowym typem ucznia i studenta, a w konsekwencji – szkoły i uczelni, drugi (UŚ w Katowicach, 2015) skupiał się na wpisanych w edukację polonistyczną zobowiązaniach, trzeci (KUL, 2017) – na aksjologii, czwarty (UAM w Poznaniu, 2019) – na kształtowaniu tożsamości wykraczającej poza stereotypowe ograniczenia. Przestrzenią dialogu między uczestnikami V Kongresu (naukowcami, nauczycielami różnych poziomów kształcenia, przedstawicielami instytucji) ma być idea poszukiwania rozwiązań w przestrzeni edukacyjnej dla przełamywania różnego typu separacji, obcości, podziałów niszczących podstawy wspólnotowego istnienia.

Celem projektu jest zatem  debata nad stanem edukacji polonistycznej, wypracowanie języka dydaktyki polonistycznej uwrażliwionego na budowanie wspólnoty oraz rzeczywisty wpływ na praktykę edukacyjną -  poprzez uczestnictwo różnych środowisk nauczycielskich, stworzenie dla nich warsztatów edukacyjnych. W ramach projektu wypracowane zostaną także rekomendacje służące udoskonaleniu edukacji polonistycznej. Zostaną one przekazane władzom ministerialnym.

 

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Filologiczny
NUMER UMOWY DNK/SP/547656/2022
OKRES REALIZACJI 01.05.2022 - 31.12.2022
KWOTA FINANSOWANIA 166 320,00 zł

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU Elżbieta Sontag

Tytuł projektu: "Zapis kopalny w żywicach i osadach – 25-lecie Muzeum Inkluzji w Bursztynie Uniwersytetu Gdańskiego/ Fossil Record in Resins and Sediments – 25th Anniversary of Museum of Amber Inclusions University of Gdansk"

Projekt zakłada przygotowanie i realizację konferencji Paleontologicznej pt. "Fossil Record in Resins and Sediments - 25th Anniversary of Museum of Amber Inclusions Universiyty of Gdańsk".

Konferencja zorganizowana zostanie na terenie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Udostępnienie sal konferencyjnych nie jest wliczone w koszty konferencji.

Konferencja ma na celu rozpropagowanie wiedzy o kopalnych żywicach i zawartych w nich skamieniałościach (inkluzjach) i ukazanie potencjału badawczego bursztynu i jednocześnie Gdańskiej, Uniwersyteckiej kolekcji inkluzji. Przedstawione referaty posłużą realizacji celu konferencji.

 

NAZWA WYDZIAŁU Wydział Biologii
NUMER UMOWY DNK/SP/550876/2022
OKRES REALIZACJI 18.03.2022 - 26.05.2023
KWOTA FINANSOWANIA 205 480,00 zł
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17. Listopad 2020 - 07:25; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: środa, 5. Lipiec 2023 - 14:16; osoba wprowadzająca: Ewa Weronis