Konkurs ZIELONY UNIWERSYTET GDAŃSKI / GREEN UNIVERSITY OF GDANSK competition

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy nabór do nowego konkursu Zielony Uniwersytet Gdański (Zielony UG), który jest realizowany w ramach projektu SEA-EU 2.0 finansowanego ze środków programu Erasmus+.

Zapraszamy do tworzenia mieszanych zespołów (studenci, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji) i zaproponowania projektów, które stanowić będą wkład w zieloną transformację kampusu UG. Ważne jest, aby każdy zespół angażował co najmniej jedną osobę z dwóch różnych grup naszej społeczności.

Na realizację projektów w edycji organizowanej w 2024 r. przeznaczone jest 80.000,00 zł brutto. Kosztorys realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 20.000 zł brutto. W uzasadnionym przypadku, Komisja konkursowa w drodze głosowania może określić odmiennie wysokość środków przeznaczonych na jeden projekt.

Zgłoś projekt teraz!

Terminy i sposób zgłaszania projektów

  • 18.03.2024 r., godz. 8:00 – początek naboru zgłoszeń
  • 8.04.2024 r., godz. 23:59 – zakończenie naboru zgłoszeń

Zgłaszanie projektów do konkursu Zielony UG w ustalonym przez organizatora terminie odbywa się elektronicznie, w Portalu Pracownika i w Portalu Studenta.

Pomoc i odpowiedzi na pytania w trakcie przygotowania projektu

Szacunkowy koszt projektu przed jego złożeniem i inne kwestie związane z przygotowaniem projektu, wnioskodawca może skonsultować z koordynatorem konkursu Zielony UG w Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: czrug@ug.edu.pl

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie Projektu Zielony Uniwersytet Gdański na stronie Zielony UG.

Koordynator konkursu Zielony UG

w Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 


Dear Academia,

We are opening the call for applications for the first edition of the Green University of Gdansk (Green UG) competition, which we are implementing as part of the SEA-EU 2.0 project funded by Erasmus+.

We invite you to form mixed teams (students, academics and administration staff) and propose projects that will contribute to the green transformation of the UG campus. It is important that each team involves at least one person from two different groups of our community.

A gross amount of PLN 80,000.00 is earmarked for the implementation of projects in the 2024 edition. The cost estimate for the implementation of a single project cannot exceed PLN 20,000.00 gross. In a justified case, the Competition Commission may, by way of voting, determine differently the amount of funds earmarked for a single project.

Submit your project now!

When and how to apply?

  • 18.03.2024, 8:00 - opening of the call for applications
  • 8.04.2024, 23:59 - closing of the call for applications

The submission of projects to the Green UG competition within the deadline set by the organiser is done electronically, in the Employee Portal and in the Student Portal.

Assistance and answers to questions during project preparation

The estimated cost of the project before submission and other issues related to project preparation can be consulted by the applicant with the coordinator of the Green UG competition at the Centre for Sustainable Development of the University of Gdansk: czrug@ug.edu.pl

Detailed information about the competition can be found in the Green University of Gdansk Project Regulations on the Green UG website.

Data publikacji
2024-03-19
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19 Marzec, 2024 - 08:23; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski Ostatnia zmiana: wtorek, 19 Marzec, 2024 - 08:27; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski