Informacje dla osób z niepełnosprawnościami | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie zapraszam do zapoznania się z wiadomościami poświęconymi potrzebom studentów z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Gdańskim. Informacje umieszczone poniżej mają na celu ułatwienie Państwa drogi kształcenia na naszym Uniwersytecie.


1) Student może ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej:

 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium socjalnego,
 • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie,
 • zapomogi.

 
Wydziałowe Komisje Stypendialne przyznają powyższe świadczenia, ustalają termin i miejsce składania wniosków (informacje uzyskać można od pracowników dziekanatu lub ze strony internetowej wydziału).

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobrać ze strony internetowej UG lub w dziekanacie.

Przyznanie stypendium socjalnego uzależnione jest od miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny.

Stypendium specjalne może otrzymać każda osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 • uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności

•  420 zł - znaczny stopień niepełnosprawności
•  360 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności
•  310 zł - lekki stopień niepełnosprawności

 • niezależne od dochodu
 • przyznawane jest na semestr lub rok akademicki przez okres do 9 miesięcy
 • stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku
 • stypendium można pobierać tylko na pierwszym kierunku


Wszelkie informacje na temat przyznawania stypendiów, progów oraz sposobu obliczania dochodów zawarte są w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG.


2) Zestaw Studenta FM

W ramach realizacji programu PITAGORAS - pomoc osobom z uszkodzonym słuchem (PFRON), UG posiada Urządzenia Wspomagające Słyszenie (Sennheiser System 2015-D-EV)

osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Justyną Rogowską – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl
tel: (58) 523-24-39

3) Indywidualny plan studiów

Za zgodą Dziekana student z orzeczonym stopeniem niepełnosprawności

może:

 •  uczestniczyć w zajęciach wyższych lat studiów,
 •  eksternistycznie zaliczać zajęcia,
 •  zajęcia mogą odbywać się według indywidualnych planów,
 •  zaliczenia oraz zdawane egzaminy mogą odbywać się w terminach indywidualnie ustalonych z prowadzącymi zajęcia.


Dziekan ustala zasady i tryb indywidualnego planu studiów na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki.

Informacje uzyskać można od pracowników dziekanatu odpowiedniego wydziału.

Więcej informacji na stronie internetowej (rozdział 6 Regulaminu Studiów UG)

4) Zniżka w opłacie za zajęcia dydaktyczne

Osoby posiadające orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, w wyjątkowych przypadkach, mogą złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części z opłat za usługi edukacyjne:

Zgodnie z § 7 Uchwały Senatu UG nr 64/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez UG oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

Wnioski należy złożyć nie później niż do 20 września. Studenci przyjęci na pierwszy semestr, dla których proces rekrutacji zakończył się po 20 września składają wnioski w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji o przyjęciu na studia. Wskazany wyżej termin nie dotyczy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które pierwszą decyzję ustalającą stopień niepełnosprawności uzyskały w trakcie roku akademickiego.

Wniosek należy złożyć do Prorektora ds. Studenckich dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego profesora nadzwyczajnego
adres: ul. Bażyńskiego 8, pok. R708, 80-309 Gdańsk
telefon: +48 (0-58) 523 24 40
fax: +48 (0-58) 523 25 36
 

5) Biblioteka

Student z niepełnosprawnością lub upoważniona przez niego osoba trzecia może oddawać książki w dowolnej filii biblioteki UG, system komputerowy nie nalicza opłat za przetrzymanie książek, książki mogą być wypożyczane na dłużej i mogą być więcej razy prolongowane.
Więcej informacji udzieli pracownik biblioteki.

6) Specjalistyczne usługi świadczone osobom z niepełnosprawnościami

 • adaptacja dokumentów
 • formatowanie i wykonywanie wydruków brajlowskich.
 • szkolenie i doradztwo techniczne:
  •  Konsultacje psychologiczne
  •  Zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej i zwiększenia mobilności osób z dysfunkcją
  •  Usługa asystenta
  •  Zajęcia rehabilitacyjno-sportowe realizowane przez Centrum WFiS


osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikiem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
 

 mgr Justyna Rogowska

      tel: (58) 523-24-39
      e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl

 

 mgr Rafał Kamiński

      tel: (58) 523-32-72
      e-mail:
rafal.kaminski@ug.edu.pl

Przesyłam przydatne linki do stron, na których umieszczone są ważne informacje:
 
Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim

http://www.bariery.ug.edu.pl/

 

W zakładce kontakty znajdują się e-maile Pełnomocników Dziekanów ds. Osób Niepełnosprawnych
http://bariery.ug.edu.pl/pl/kontakty/

 

Dział Studenckich Spraw Socjalnych
http://nowa.ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/sprawy_socjalne

 


7) UWAGA STUDENCI!!! - O dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki na poziomie wyższym będzie można ubiegać się w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 • adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
  • opłata za naukę,
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.


Mieszkańcy Gdańska mogą składać wnioski o dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Wydział Integracji i Rehabilitacji ul. Dyrekcyjna 5, II piętro, pok. 214.


Więcej informacji na stronie internetowej:

PFRON

MOPS