Ubezpieczenie

Ubezpieczenia studentów

Ubezpieczenia studentów

Ze względu na panujący stan zagrożenia epidemicznego należy wnioski wysyłać mailowo.( renata.kowalewska@ug.edu.pl)

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę zgodnie z art.86 ust.1 pkt  6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ( Dz.U. nr 210, poz 2135 ) za:

  • studentów i doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego – na pisemny wniosek studenta i doktoranta
  • studentów i doktorantów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu  ( nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych ) -na pisemny wniosek studenta i doktoranta
  • studentów i doktorantów, którzy studiują w Polsce i są uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, bądź posiadają ważną Kartę Polska. ( W pierwszej kolejności studenci i doktoranci powinni zgłosic sie do Narodowego Funduszu Zdrowia  ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk w celu podpisania " UMOWY O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU" a następnie z taką umową powinni zgłosić się do Biura Stypendialnego Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 1A,  pok. 110. w celu ubezpieczenia się)
  • Studentów i doktorantów, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,

Do czasu ukończenia 26 roku życia  student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach  bądź opiekunach prawnych.

Przepisy wskazują kolejność przyjmowania obowiązku zgłoszenia:

  • jeżeli student lub doktorant który ukończył 26 lat  jest zatrudniony na umowę o pracę lub umowę zlecenie  do ubezpieczenia zgłasza pracodawca i opłaca składkę,
  • jeżeli student lub doktorant prowadzi działalność gospodarczą, obowiązek leży po stronie studenta /doktoranta,
  • jeżeli student lub doktorant jest w związku z małżeńskim to powinien ubezpieczyć się przy pracującym współmałżonku.

Student/ doktorant w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego musi zgłosić się osobiście do Biura Stypendialnego Uniwersytetu Gdańskiego , ul. Bażyńskiego 1 A, pokój 110  by wypełnić wniosek.

Powinien mieć przy sobie dowód osobisty (konieczny do ubezpieczenia jest PESEL) lub Kartę Polaka.

Skreślenie z listy studentów, ukończenia studiów, bądź podjęcia zatrudnienia zgłasza się w Biurze Stypendialnym Uniwersyteu Gdańskiego,

Załącznik Rozmiar
Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym 44.5 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 17 Marzec, 2014 - 09:53; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 10 Październik, 2022 - 08:40; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska