Ubezpieczenie

Ubezpieczenia studentów

Ubezpieczenia studentów

Wnioski (skan z podpisem) w pierwszej kolejności należy wysyłać mailowo: renata.kowalewska@ug.edu.pl

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art.3 ust.3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz 2561 z późn.zm ) :

  • studentów i doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego – na pisemny wniosek studenta i doktoranta
  • studentów i doktorantów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu  ( nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych ) -na pisemny wniosek studenta i doktoranta
  • studentów i doktorantów, którzy studiują w Polsce i są uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, bądź posiadają ważną Kartę Polska.
  • Studentów i doktorantów, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,

Do czasu ukończenia 26 roku życia  student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach  bądź opiekunach prawnych.

Przepisy wskazują kolejność przyjmowania obowiązku zgłoszenia:

  • jeżeli student lub doktorant który ukończył 26 lat  jest zatrudniony na umowę o pracę lub umowę zlecenie  do ubezpieczenia zgłasza pracodawca i opłaca składkę,
  • jeżeli student lub doktorant prowadzi działalność gospodarczą, obowiązek leży po stronie studenta /doktoranta,
  • jeżeli student lub doktorant jest w związku z małżeńskim to powinien ubezpieczyć się przy pracującym współmałżonku.

Student/ doktorant w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego musi  wypełnić wniosek z własnoręcznym podpisem i odesłać mailowo lub zgłosić się osobiście  do Biura Stypendialnego Uniwersytetu Gdańskiego , ul. Bażyńskiego 1 A, pokój 110 .

Powinien mieć przy sobie dowód osobisty (konieczny do ubezpieczenia jest PESEL) , dokument potwierdzający pochodzenie polskie lub  Kartę Polaka.

W ciągu 7 dni należy zgłosić do  Biura Stypendialnego  Uniwersytetu Gdańskiego informację o zatrudnieniu .

STUDENCI I DOKTORANCI KTÓRZY NIE MAJĄ POCHODZENIA POLSKIEGO  SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACAJĄ  SAMI .  W TAKIM PRZYPADKU  NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  UL. PODWALE STAROMIEJSKIE 69, 80-844 GDAŃSK W CELU PODPISANIA UMOWY O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 17. Marzec 2014 - 09:53; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. luty 2024 - 12:02; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska