Instrukcja finansowa MNiD

INSTRUKCJA FINANSOWA MNiD

 INSTRUKCJA FINANSOWA MNiD

dotycząca zadań badawczych oraz opracowywania i obiegu dokumentów finansowych związanych z wydatkowaniem dotacji na działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

I. ZADANIA BADAWCZE

 1. Realizowanym zadaniom badawczym, na podstawie pisemnej informacji dziekana, uwzględniającej wysokość środków przyznanych na ich realizację, Sekcja ds. Rozliczeń nadaje numery z oznaczeniem roku ich rozpoczęcia.
 2. Sekcja ds. Rozliczeń informuje o nadanych numerach zadań badawczych dziekana oraz Sekcję Działalności Naukowej.

 

II. OPRACOWYWANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

 1. Dokumenty finansowe związane z wydatkowaniem dotacji na działalność podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich muszą być opracowywane w następujący sposób:

539 – JO – Nr zadania – Rok rozpoczęcia zadania – SO

gdzie:

539 – oznacza konto księgowe dotacji na działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich,

JO – oznacza symbol jednostki organizacyjnej zgodny z aktualnym wykazem symboli jednostek organizacyjnych UG,

Nr zadania – oznacza numer zadania badawczego nadany przez Sekcję ds. Rozliczeń, Rok rozpoczęcia zadania – oznacza rok na który została przyznana dotacja,

     SO - jest to kod źródła finansowania przypisany dla dotacji na działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni polegajacą na prowadzeniu działań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z       nimi zwiazanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

 1. Za prawidłowy opis dokumentów finansowych i ich kontrolę merytoryczną odpowiada kierownik zadania badawczego. Odpowiednio opisane przez kierownika zadania badawczego dokumenty, należy przedłożyć pracownikowi dziekanatu/sekretariatu w celu rejestracji i przekazania do podpisu dziekana lub innej osoby upoważnionej (bezpośredni przełożony/promotor/kierownik studium doktoranckiego).

III. OBIEG DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

 1. Obieg dokumentów finansowych związanych z wydatkowaniem dotacji na działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, koordynuje i monitoruje Sekcja Dzialalności Naukowej.
 2. Niżej wymienione dokumenty finansowe dotyczące MNiD:

 

 1. faktury,
 2. faktury pro-forma,
 3. faktury zaliczkowe,
 4. faktury korygujące,
 5. przedpłaty,
 6. rachunki,
 7. umowy o dzieło i zlecenia z rachunkami,
 8. delegacje krajowe,
 9. noty księgowe,
 10. wniosek o zaliczkę,
 11. inne pisma (prośby, wnioski) dotyczące przeksięgowań wszystkich rodzajów kosztów po akceptacji dziekana lub osoby upoważnionej, kierownicy zadań badawczych składają do Sekcji Działalności Naukowej.
 1. Sekcja Działalności Naukowej prowadzi bieżącą ewidencję dokumentów finansowych, o których mowa w punkcie 2, przeprowadza ich kontrolę formalno-rachunkową, potwierdza dysponowanie środkami oraz przekazuje do dalszego procedowania w jednostkach administracji centralnej UG, zgodnie z kompetencjami.
 2. Sekcja Działalności Naukowej sporządza raz na kwartał informację o wpływach i wydatkach dotyczących MNiD i przesyła ją dziekanom.
 3. Sekcja Działalności Naukowej przekazuje pracownikowi dziekanatu/sekretariatu oraz kierownikom zadań badawczych, po zgłoszeniu przez nich zapotrzebowania, informacje finansowe dotyczące bezpośrednio realizowanego przez nich zadania.

IV. OPRACOWYWANIE I OBIEG DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYJAZDÓW

SŁUŻBOWYCH ZA GRANICĘ

 1. Wniosek o wyjazd służbowy za granicę finansowany z dotacji na działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, kierownik zadania badawczego po uzyskaniu zgody dziekana lub osoby upoważnionej, składa w Biurze Nauki - Sekcji Działalności Naukowej, która, po potwierdzeniu dostępności środków, przekazuje go do dalszego procedowania.
 2. Sekcja Działalności Naukowej nadaje wnioskowi, o którym mowa w punkcie 1, kod wyjazdu.
 3. Zgodę na wyjazd służbowy za granicę, o którym mowa w punkcie 1, wydaje prorektor właściwy ds.nauki wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia dostępności środków finansowych.

4. Niżej wymienione dokumenty finansowe potwierdzające poniesione koszty wyjazdu, o którym mowa w punkcie 1:

 1. druk polecenia wyjazdu służbowego,
 2. rozliczenie dewizowe,
 3. faktura za koszty podróży,
 4. faktura za ubezpieczenie,
 5. faktura za noclegi,
 6. faktura za udział w konferencji,
 7. pozostałe dokumenty np. oświadczenie o poniesionych kosztach,

opracowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w dziale II niniejszej instrukcji, kierownik zadania badawczego rozlicza w Sekcji Działalności Naukowej.

 1. Sekcja Działalności Naukowej weryfikuje poniesione koszty wyjazdu w odniesieniu do kosztów planowanych i uzupełnia opis dokumentów wymienionych w punkcie 4 o kod wyjazdu zgodny z wnioskiem, po czym przekazuje je wg kompetencji do Działu Zamówień Publicznych, a informację o całkowitym poniesionym koszcie wyjazdu zagranicznego do Działu Finansowego.

V. DANE FINANSOWE W SPRAWOZDANIACH ROCZNYCH I KOŃCOWYCH

Dane finansowe w rocznych i końcowych sprawozdaniach merytoryczno-finansowych z realizacji zadań badawczych muszą być zgodne z ewidencją księgową UG oraz potwierdzone przez Sekcję Działalności Naukowej w uzgodnieniu z Działem Księgowości Finansowej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 4 do Zasad gospodarowania środkami budżetowymi na działalność statutową wydziałów UG

 

KATALOG KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH

DOTYCZĄCY WYDATKOWANIA DOTACJI CELOWEJ PRZEZNACZONEJ NA PROWADZENIE

BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH,

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW

ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

 1. Z dotacji budżetowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich mogą być pokryte następujące koszty bezpośrednie:

 

          1) Koszty zakupu literatury naukowej krajowej i zagranicznej,

          2) Koszty prenumeraty czasopism naukowych krajowych i zagranicznych,

3) Koszty zakupu usług obcych niezbędnych do zrealizowania zdania badawczego,

4) Koszty zakupu materiałów, odczynników wykorzystywanych bezpośrednio do zrealizowania zdania badawczego,

5) Koszty nabycia sprzętu laboratoryjnego o wartości poniżej 3.500 zł,

6) Koszty zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zadania badawczego,

7) Koszty odbycia podróży służbowych krajowych i zagranicznych związanych bezpośrednio z wykonywanym zadaniem badawczym,

8) Koszty kwerendy bibliotecznej oraz wypożyczenia literatury pomiędzy bibliotecznej niezbędnej do realizacji zadania,

9) Koszty udziału w konferencjach, seminariach i warsztatach naukowych krajowych i zagranicznych,

10) Koszty udziału w ściśle specjalistycznych kursach i szkoleniach związanych z prowadzeniem badań,

11) Koszty związane z publikacją prac naukowych, w tym m.in. redakcja, tłumaczenie, recenzja, druk,

12) Opłata za publikację prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

13) Innych wyżej niewymienionych pozostających w bezpośrednim związku z wykonywanym zadaniem.

Koszty bezpośrednie niezbędne do zrealizowania zadania badawczego powinny być ujęte w kosztorysie wniosku o dofinansowanie zadania badawczego. Każda zmiana katalogu wymienionego w kosztorysie wymaga zgody dziekana wydziału.

 

 1. Z dotacji budżetowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich nie można finansować:

           1) Kosztów zakupów inwestycyjnych niezwiązanych z realizacją zadania,

           2) Kosztów indywidualnych składek członkowskich wnioskującego z tytułu przynależności do organizacji zawodowych,

           3) Kosztów usług edukacyjnych, takich jak udział w płatnych studiach I, II stopnia oraz studiach podyplomowych, stanowiących podnoszenie kwalifikacji

               zawodowych w rozumieniu kodeksu pracy          

           4) Kosztów usług telekomunikacyjnych, transportowych, kurierskich i pocztowych niezwiązanych bezpośrednio z koniecznością wykonywania badań w

              ramach zadania                 

           5) Kosztów usług gastronomicznych, artykułów spożywczych jeżeli nie jest to uzasadnione wykonywaniem badań w ramach zadania,

           6) Kosztów odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań,

           7) Kosztów zakupu sprzętu AGD. Wyjątek stanowi zakup, na który kierownik zadania uzyskał zgodę prorektora właściwego ds. nauki

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, Maj 21, 2015 - 14:23; osoba wprowadzająca: Elżbieta Szulfer Ostatnia zmiana: środa, Lipiec 7, 2021 - 12:59; osoba wprowadzająca: Elżbieta Szulfer