Zadania Biura

Biuro Projektów Rozwojowych

 1. Sekcja Wsparcia Projektów
 2. Sekcja Monitoringu Projektów


I. Ogólne zadania Biura Projektów Rozwojowych:
Biuro Projektówi Rozwojowych uczestniczy w zarządzaniu strategicznym projektami rozwojowymi:

 1. Przygotowuje i aktualizuje zarządzenia dot. zarządzania projektami rozwojowymi w uczelni.
 2. Sprawuje nadzór formalny nad kierownikami projektów w zakresie zgodności realizacji projektów rozwojowych z wytycznymi programowymi oraz warunkami zawartych umów o dofinansowanie.
 3. Organizuje szkolenia i spotkania dla pracowników dot. wnioskowania o dofinansowanie projektów rozwojowych.
 4. Prowadzi stronę internetową Biura Projektów Rozwojowych.
 5. Zbiera i wysyła informacje na temat konkursów, szkoleń, ofert współpracy, zmian wytycznych i in. w zakresie projektów rozwojowych.
 6. Przechowuje oryginały wniosków, decyzji i umów o dofinansowanie oraz umów partnerskich wraz z aneksami.
 7. Archiwizuje przechowywaną dokumentację.

II. Zadania Sekcji Wsparcia Projektów:

 1. Zapewnia wsparcie przy przygotowywaniu wniosków rozwojowych od strony formalnej.
 2. Weryfikuje dokumenty aplikacyjne składane przez pracowników Uniwersytetu zainteresowanych realizacją projektów rozwojowych pod względem zgodności formalno-prawnej z wytycznymi programów i funduszy oraz możliwości sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania.
 3. Przygotowuje wnioski ogólnouczelniane rozwojowe.
 4. Koordynuje zawieranie umów o dofinansowanie i umów partnerskich oraz aneksów.
 5. Wspiera pracowników UG w zakresie zgodności prowadzonych projektów z wytycznymi i zasadami programów.


III. Zadania Sekcji Monitoringu Projektów:

 1. Monitoruje realizację projektów.
 2. Koordynuje zewnętrzne kontrole i audyty.
 3. Sporządza zbiorcze sprawozdania dot. udziału Uniwersytetu Gdańskiego w projektach rozwojowych.
 4. Prowadzi Rejestr Projektów Rozwojowych.
 5. Zapewnia wsparcie merytoryczne w zakresie analizy rynku i zasady konkurencyjności w  projektach rozwojowych.
 6. Prowadzi obsługę systemu POL-on w zakresie rejestrowania projektów rozwojowych.
 7. Prowadzi nadzór nad realizacją trwałości projektów rozwojowych wynikającą z umów o dofinasowanie.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 3. Kwiecień 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Styczeń 2021 - 21:19; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz