Płatne urlopy naukowe

Zasady przyznawania płatnych urlopów naukowych

A/ dla nauczycieli akademickich: (obowiązuje od 1.10.2019 r.)

określa art. 130 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U.2018 poz.1668  : baza ISAP –Sejm RP oraz regulamin pracy Uniwersytetu Gdańskiego (§56-§58)

  1. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni - płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań.
  2. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.

Urlopu, o którym mowa w pkt 1 udziela Rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez:

a/ bezpośredniego przełożonego,

b/ dziekana (po zasięgnięciu opinii rady dziekana) lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej

    (po zasięgnięciu opinii rady działającej w jednostce ogólnouniwersyteckiej),

c/ Prorektora ds. Nauki.

Do wniosku nauczyciel akademicki dołącza:

• wykaz dorobku naukowego z 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, udostępniony w profilu naukowym pracownika w Bazie Wiedzy UG.

Urlop jest przyznawany na okres wskazany w pisemnej decyzji Rektora.

Po zakończeniu urlopu naukowego nauczyciel akademicki zobowiązany jest złożyć do Prorektora ds. Nauki pisemne sprawozdanie z odbytego urlopu naukowego, zaopiniowane przez bezpośredniego przełożonego oraz dziekana.

Urlopu, o którym mowa w pkt 2 udziela Prorektor ds. Nauki na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez:

a/ promotora,

b/ bezpośredniego przełożonego.

Do wniosku nauczyciel akademicki dołącza:

•  zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego,

•  wykaz dorobku naukowego.

Urlop jest przyznawany na okres wskazany w pisemnej decyzji wydanej przez Prorektora ds. Nauki  działającego na podstawie upoważnienia Rektora.

Wynagrodzenie za czas płatnych urlopów, o których mowa w pkt 1-2, oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

 

B/ dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 określa art. 196 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U.2018 poz. 1668 - baza ISAP – Sejm RP

 Art. 196 ust.1 Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym przysługuje, na jego wniosek:

1) urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej, udzielany w terminie uzgodnionym z pracodawcą, w wymiarze 28 dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów są dla tego pracownika dniami pracy, oraz

2) zwolnienie od pracy na obronę rozprawy doktorskiej.

Art 223 ust.1  Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, na którego wniosek zostało wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, przysługuje na jego wniosek zwolnienie od pracy na uczestnictwo w kolokwium habilitacyjnym.

 Za okres urlopu oraz zwolnienia od pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on poniedziałek, Marzec 17, 2014 - 09:34 by Alicja Paczuska Changed on środa, Marzec 11, 2020 - 13:15 by Alicja Paczuska