Płatne urlopy naukowe

Zasady przyznawania płatnych urlopów naukowych

określają przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U.2018 poz.1668 (Art. 130, 196 i 223) oraz Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego (§56-§58)

 

O płatny urlop naukowy mogą ubiegać się:
 1. Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w Uczelni, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku;
 2. Nauczyciele akademiccy przygotowujący rozprawę doktorską, w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy;
 3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w celu przygotowania rozprawy doktorskiej lub jej obrony, w wymiarze 28 dni.

 

Nauczyciele akademiccy:
 • Urlopu udziela Rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego, dziekana (po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału) lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej (po zasięgnięciu opinii Rady działającej w jednostce) oraz Prorektora ds. Nauki. A w przypadku urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej również przez Promotora.
 • Urlop przyznawany jest na okres wskazany w pisemnej decyzji Rektora.
 • Do wniosku należy dołączyć:
  • Wykaz dorobku naukowego z 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, który udostępniony jest w profilu naukowym pracownika w Bazie Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego;
  • Opinię Rady Wydziału lub Rady działającej w jednostce ogólnouniwersyteckiej;
  • W przypadku urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej należy dołączyć również zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego lub odpis uchwały Rady dyscypliny naukowej o wyznaczeniu promotora / promotorów.
 • Po zakończeniu urlopu naukowego nauczyciel akademicki składa pisemne sprawozdanie z odbytego urlopu naukowego, zaopiniowane przez bezpośredniego przełożonego oraz Dziekana / Kierownika jednostki.

 

Wniosek o urlop dla nauczyciela akademickiego

  Wniosek o urlop dla nauczyciela akademickiego - rozprawa doktorska

  Sprawozdanie

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
 • Mogą ubiegać się o urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej, udzielany w terminie uzgodnionym z pracodawcą oraz zwolnienie od pracy na obronę rozprawy doktorskiej;
 • Pracownikowi na którego wniosek zostało wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, przysługuje zwolnienie od pracy na uczestnictwo w kolokwium habilitacyjnym;
 • Za okres urlopu oraz zwolnienia od pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.

 

Wniosek dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

 

Składanie wniosków:

Wnioski prosimy składać w Biurze Nauki (dr Dagmara Wójcik-Fudalewska, Rektorat, p. R401).

 

 

 

Kontakt:

Biuro Nauki 

dr Dagmara Wójcik-Fudalewska

e-mail: dagmara.wojcik-fudalewska@ug.edu.pl

tel. 58 523 31 68

 

 

 

Załączniki - płatne urlopy naukowe

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 17. Marzec 2014 - 09:34; osoba wprowadzająca: Alicja Paczuska Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Lipiec 2023 - 14:05; osoba wprowadzająca: Dagmara Wójcik-Fudalewska