współpraca
Dr Rafał Raczyński z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii UG został powołany na członka Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. W Komitecie już drugą kadencję zasiada także dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG z Wydziału Historycznego. Komitet skupia wybitne grono reprezentujących różne ośrodki naukowe ekspertek i ekspertów zajmujących się migracjami oraz diasporami.  Zgodnie z uchwałą…
nauka
Prof. Grzegorz Węgrzyn, fot. Alan Stocki/UG. Wybitny biolog molekularny, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii UG został ponownie wybrany na Prezesa Oddziału PAN w Gdańsku. - To już druga kadencja Prezesa Oddziału PAN w Gdańsku. Wybór był jednogłośny, co uznaję za aprobatę działań w…
nauka
Doktorantki ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, mgr Sandra Żukowska oraz mgr Beata Chmiel, zdobyły nagrodę Instytutu Wsi i Rolnictwa PAN. Wyróżnienie trafiło do nich za przygotowanie projektu, którego ideą była walka z wykluczeniem transportowym. Doktorantki I roku Szkoły Doktorskiej – mgr Sandra Żukowska oraz mgr Beata Chmiel zdobyły III miejsce w konkursie Moja smart wieś…
nauka
Dr Karol Kłodziński z Wydziału Historycznego UG został członkiem-specjalistą Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2021-2024. Od ponad dwóch lat naukowiec uczestniczy w pracach i odkryciach archeologicznych w Afryce Północnej.  Oprócz dra Karola Kłodzińskiego do grona specjalistów zostali także powołani: dr hab. Jan…
nauka
Dr Aleksandra Markiewicz z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii  UG i GUMed specjalizuje się w badaniach nad rakiem piersi. Dr Aleksandra Markiewicz z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed otrzymała nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę naukową, opublikowaną w…
nauka
Komitet Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrody i wyróżnienia im. Profesora Kazimierza Bassalika, za najlepsze prace mikrobiologiczne wykonane w polskich laboratoriach i opublikowane w 2019 roku. Główna nagroda została przyznana zespołowi pod kierunkiem dr hab. Iwony Mruk, prof. UG z Wydziału Biologii Uniwersytetu…
nauka
17 września 2020r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało prof. dr. hab. Tomasza Puzyna z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na członka Zespołu Chemometrii i Metrologii Chemicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Nowy zespół komitetu  powołany został na kadencję 2020-2023. Do zadań Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk należy m.…
nauka
Dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG, został wybrany członkiem-specjalistą Komitetu Nauk o Sztuce PAN, zaś dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG, została wybrana na członka-specjalistę Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Prof. Krzysztof Kornacki z Instytutu Badań nad Kulturą i prof. Magdalena Horodecka z Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UG będą zasiadali w gremiach Polskiej Akademii…
nauka
Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został powołany w skład Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022. Celem funkcjonowania Zespołu jest podejmowanie działań związanych z prowadzeniem debat naukowych i tworzeniem podstaw pragmatycznych w…
nauka
Na stronie PAN ukazał się komunikat związany z opublikowaniem raportu „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej” przygotowanego wspólnie przez organizację EASAC (European Academies Science Advisory Council), zrzeszającą 28 europejskich akademii nauk (w tym Polską Akademię Nauk) oraz FEAM (Federation of European Academies of Medicine). W dokumencie znajdują się zalecenia oraz ostrzeżenia przed stosowaniem…
nauka
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przyznał nagrody i wyróżnienia dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2019 r. W zakresie nauk biologicznych i rolniczych wyróżnienie otrzymali dr Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba z Wydziału Biologii UG i mgr Igor Obuchowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. W zakresie nauk ścisłych i o Ziemi wyróżnienie otrzymała mgr Agnieszka Grajewska…
nauka
Pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego zostali wybrani na Członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r. Poniżej lista: Komitet Imię i nazwisko Wydział 3. Komitet Nauk Demograficznych PAN dr hab. Beata Jackowska, prof. UG Wydział Zarządzania 5. Komitet Nauk Etnologicznych PAN dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG Wydział Historyczny 6. Komitet Nauk Filozoficznych…
nauka
5 grudnia 2019 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, podczas 140. sesji w Warszawie, wyłoniło nowych członków krajowych Polskiej Akademii Nauk. Na grudniowej sesji Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało 38 członków rzeczywistych oraz 51 członków korespondentów. Wybrani badacze reprezentują 9 ośrodków naukowych w Polsce. Są wśród nich badacze z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali te prestiżowe naukowe…