REA Rozwój Edukacji Akademickiej

Konferencje REA- Rozwój Edukacji Akademickiej

O cyklu konferencji 

logo REA

Projekt REA wziął nazwę od skrótu Rozwój Edukacji Akademickiej, jest autorską propozycją Uniwersytetu Gdańskiego, która jako cykl konferencji, poświęconych aktualnym problemom szkolnictwa wyższego, stanowić ma płaszczyznę dyskusji o zmianach w kształceniu akademickim i postrzeganiu współczesnych studiów uniwersyteckich. Cykl konferencji REA ma być okazją do twórczej rekonstrukcji zastanej rzeczywistości i przyczyniać się do zaistnienia takich warunków pracy akademickiej uczonych oraz studentów, w których zarówno jedni, jak drudzy będą mogli rozwijać się bez przeszkód, służąc ludziom (jak głosi składane przez nich ślubowanie) gdziekolwiek będą. 

REA jako cykl konferencji będzie proponował rozwiązania i – wspomagając radzenie sobie z problemami codziennego życia akademickiego – jednocześnie doprowadzi do stworzenia zasad związanych z informacyjnym myśleniem o edukacji wyższej na przyszłe lata i podejmie próbę ukierunkowania kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim oraz innych uczelniach.

Cykl REA skupia kadrę akademicką (pracowników naukowo-dydaktycznych z różnych, polskich uczelni, w szczególności - Uniwersytetu Gdańskiego) oraz gości – w roli ekspertów, dyskutantów i prelegentów - zapraszanych, stosownie do podejmowanej problematyki, z kraju i zagranicy. Rozpoczęła go debata wokół problemów styku edukacji szkolnej i akademickiej, w której uczestniczyły Panie Minister: Katarzyna Hall (MEN) i Grażyna Prawelska-Skrzypek (MNiSW).


 

prof. dr hab. Maria Mendel

„ [...] Stoimy przed wyzwaniem zmiany obrazu uniwersytetu jako miejsca edukacji, już nie tylko dla absolwentów szkół średnich ale także dla ludzi dorosłych, aktywnych zawodowo. Zmieni się punkt ciężkości w proporcji wiekowej studiujących. Z roku na rok powiększać się będzie właśnie ta grupa studentów, będących często już w wieku poprodukcyjnym” – mówi prof. dr hab. Maria Mendel, pomysłodawczyni idei cyklu konferencji.

„Równie dobrze, na przykład kursy, które będą podnosić kwalifikacje praktyczne odbywać się mogą w zakładach pracy, w firmach zatrudniających studenta. Możliwe to będzie dzięki wprowadzeniu tzw. Elastycznych Ścieżek Kształcenia. To – oczywiście – sprawa przyszłości, ale kiedyś pewnie student będzie mógł zdobyć pewną liczbę punktów podczas swojej pracy poza uczelnią, która będzie mogła osiągnięcia te uznać i włączyć w ogólną sumę punktów, wymaganych do uzyskania dyplomu. W związku z opracowywaną strukturą kwalifikacji, zmieniał się będzie również cały system certyfikacji. Osiągnięcia absolwenta będą raczej miały charakter opisu zdobytej przez niego wiedzy i umiejętności, kwalifikujących go do określonych działań. Należy też pamiętać, że to wszystko sprzyjać ma integracji w ramach Unii Europejskiej, zatem obszar tych działań staje się odpowiednio większy”- podkreśla profesor Maria Mendel. 


 

Tematyka zrealizowanych jedenastu konferencji REA:

 1. „Edukacja szkolna i akademicka w Polsce. Elastyczność i sztywność systemu oświatowego w świetle idei uczenia się przez całe życie i dostępności studiów wyższych”, 28 listopada, 2008
 2. „Znaczenie wewnętrznych systemów zapewnienia jakości w świetle nowego podejścia do akredytowania programów studiów”, 13 marca 2009.
 3. „Efekty uczenia się – szanse i wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Polsce”, 26 czerwca 2009.
 4. „Historia życia jest historią uczenia się. Uniwersytet otwarty i nietradycyjni studenci w polskim szkolnictwie wyższym”, 11 grudnia 2009.
 5. „Wychowawcze zobowiązania uniwersytetu w społeczeństwie bez elit”, 25 czerwca 2010
 6. „Problem Based Learning (PBL) a Ramy Kwalifikacji”, 25 marca 2011.
 7. „Uznawanie efektów dotychczasowego uczenia się i walidacja osiągnięć w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Polsce”. 9 grudnia 2011.
 8. "Nowe perspektywy kształcenia praktycznego w Polsce. Studia o profilu praktycznym w polskich uczelniach-in statu nascendi", 19 czerwca 2012.
 9. "Liderzy jakości kształcenia w polskich uczelniach. Uwarunkowania rozwoju i perspektywy działania akademickiej kadry projakościowej". 22 marca 2013.
 10. "Train Professors To Teach- Wokół zaleceń UE dotyczących edukacji nauczycieli akademickich i przygotowania ich do kształcenia uwzględniającego osiągnięcia studentów  poza systemem edukacji formalnej",16 maja 2014.
 11. "Szkolnictwo wobec nowej rzeczywistości prawnej- Polski model akredytacji, dywersyfikacja uczelni, zróżnicowanie oferty programowej uczelni w związku z LLL, uznawanie efektów uczenia się poza edukacją formalną", 12 grudnia 2014.


   

Wśród prelegentów zagranicznych wystąpili, m.in.: prof. Hakan Hult (Linkoping University, Sweden), prof. Pierre Dominice (University of Geneva, Szwajcaria) ), Ülle Kesli (University of Tartu, Estonia), Peter Lassey, PhD (University of Bradford, UK) i Jean-Marie Filloque, PhD(University of West Britany – Brest, France)

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on poniedziałek, Maj 5, 2014 - 08:27 by Changed on piątek, Marzec 6, 2015 - 11:03 by