Rekomendacje

Rekomendacje Koordynatora Uczelnianego ds. systemu POL-on

Wykwalifikowany Bibliotekarz - jak wykazać w systemie POL-on

Osoba zatrudniona jako wykwalifikowany bibliotekarz, która posiada kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć - może prowadzić zajęcia - w tej sytuacji zawiera się z nią dodatkową umowę cywilno-prawną na prowadzenie określonej liczby godzin/zajęć. Wówczas osoba ta nie prowadzi zajęć jako bibliotekarz, gdyż jego zakres obowiązków jest zupełnie inny, tylko jako inna osoba prowadząca zajęcia na podstawie zawartej z nim umowy cywilno-prawnej.

Inna osoba prowadząca zajęcia - definicja

O innych osobach prowadzących zajęcia jest mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zgodnie z którym zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej uczelni, posiadających kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć oraz przez inne osoby, które posiadają takie kompetencje i doświadczenie. Oznacza to, że inne osoby prowadzące zajęcia są to inne osoby niż nauczyciele akademiccy. Podstawą nawiązania stosunku pracy z nauczycielem jest umowa o pracę. wymóg ten nie dotyczy innych osób prowadzących zajęcia. 

Zatem "Inną osobą prowadzącą zajęcia" jest każda osoba, która spełnia następujące warunki:

- prowadzi zajęcia na określonym kierunku, poziomie i profilu wynikające z programu studiów, co wynika z art. 343 ust. 1 pkt. 9 ww. ustawy;

- posiada kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć;

- nie  jest nauczycielem akademickim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni - warunki rejestracji w systemie POL-on po wejściu w życie nowych przepisów

Zgodnie z przepisami poprzedniej ustawy pracownicy inżynieryjno–techniczni brali udział w działalności statutowej uczelni i dlatego byli przez uczelnie wykazywani w module pracownicy w POL‑on 1.0. Osoby takie podczas migracji ze starego systemu zostały zmigrowane do nowego systemu (POL‑on 2.0) i znajdują się w aktualnym wykazie pracowników.

Jeśli jednak osoby takie nie pełnią już żadnej z ról w podmiocie które to określa nowa ustawa (nauczyciel akademicki, osoba prowadząca lub biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej, „inna osoba prowadząca zajęcia”), to uczelnia ma dwie zasadnicze opcje systemowe:

1. Osoby takie powinny zostać usunięte z rejestru pracowników systemu POL‑on 2

a) osoby takie będą dalej znajdowały się w systemie POL‑on 1 w celu weryfikacji danych historycznych

2. Osobom takim powinno zostać zakończone zatrudnienie systemowe

a) zatrudnienie systemowe nie odpowiada w pełni zatrudnieniu w rozumieniu kodeksu pracy więc nie koliduje to ze stanem faktycznym zatrudnienia w samej uczelni i można takie zatrudnienie systemowe w tym wypadku zakończyć

– opis zatrudnienia systemowego znajduje się pod tym adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zatrudnienie-systemowe

b) data z jaką powinno być zakończone takie zatrudnienie zależy od konkretnego przypadku

– jeśli pracownika w momencie wejście w życie nowej ustawy nie przypisano do jednej z grup określonych w tej ustawie, tj.: nauczyciele akademiccy, osoby prowadzące lub biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej, „inne osoby prowadzące zajęcia” i nie określono dla niego właściwych dla danej grupy obowiązków, to należy ustawić datę zakończenia zatrudnienia i wszelkich warunków zatrudnienia na dzień wejścia w życie nowej ustawy,

– jeśli po wejściu w życie nowej ustawy, pracownik pełnił jeszcze przez jakiś czas obowiązki i zadania właściwe dla jednej ze wskazanych grup: nauczycieli akademickich, osób prowadzących lub biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej, „innych osób prowadzących zajęcia” (zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), to należy zakończyć zatrudnienie systemowe zgodnie z faktem zakończenia wykonywania takich zadań – jest to przypadek klasyczny,

c) alternatywa ta daje możliwość przeglądania i analizowania zatrudnień historycznych w ramach systemu POL‑on 2 (bez konieczności przenoszenia się do odrębnego systemu jakim jest już w zasadzie POL‑on 1).


Powyższy komunikat dotyczy uczelni oraz instytutów. Czas na aktualizację danych jest do 28 lutego 2022 roku.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 1. Sierpień 2023 - 13:02; osoba wprowadzająca: Monika Zientara Ostatnia zmiana: środa, 2. Sierpień 2023 - 12:50; osoba wprowadzająca: Monika Zientara

Rekomendacja Biura ds. Systemu POL-on z dnia 11.04.2022 dotycząca zaprzestania wprowadzania danych w „starym” POL-on (dotyczy zakładki „Działania upowszechniające naukę” - moduły „Konferencje naukowe” oraz „Nagrody i wyróżnienia”)

Moduły „Konferencje naukowe” oraz „Nagrody i wyróżnienia” obowiązywały do 2018 roku.  Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te NIE są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on, dlatego rekomenduje się zaprzestanie wprowadzania danych dotyczących konferencji naukowych oraz nagród i wyróżnień w „starym” POL-onie. Zgłoszono do OPI konieczność zablokowania takiej możliwości.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Kwiecień 2022 - 06:35; osoba wprowadzająca: Urszula Szczęsna Ostatnia zmiana: wtorek, 1. Sierpień 2023 - 12:56; osoba wprowadzająca: Monika Zientara

Rekomendacja Biura ds. Systemu POL-on z dnia 08.12.2021 dotycząca wprowadzania w module „Pracownicy” informacji o stopniach i tytułach

W module „Pracownicy” Systemu POL-on, w metryczce pracownika (zarówno etatowego, jak i rejestrowanego w systemie jako inna osoba prowadząca zajęcia) w zakładce „Stopnie i tytuły” należy wypełnić, w zależności od posiadanych przez pracownika stopni i tytułów, następujące sekcje:

 1. Tytuł zawodowy, (inżynier, licencjat, magister)
 2. Stopień naukowy, (doktor lub doktor habilitowany)
 3. Stopień równoważny (stopień doktora habilitowanego uzyskany bez przeprowadzania habilitacji)
 4. Tytuł naukowy (profesor)

Tytuł zawodowy

W pierwszej kolejności należy wskazać, w jakim trybie został nadany tytuł zawodowy.  W zależności od wybranej opcji, formatka będzie się trochę różnić.

 • Tytuł zawodowy krajowy – kierunek oraz rok wybranego z listy rozwijanej tytułu zawodowego uzyskanego przez pracownika wpisuje się ręcznie, natomiast nazwę podmiotu nadającego tytuł zawodowy albo podpowiada po pierwszych literach słownik aktualnych nazw podmiotów (opcja: podmiot istniejący) albo wpisuje się ją ręcznie (opcja: podmiot historyczny)
 • Tytuł zawodowy zagraniczny autonostryfikowany - tytuł zawodowy nadany przez instytucję zagraniczną uznawany za równoważny polskiemu tytułowi zawodowemu automatycznie. Nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowego postępowania nostryfikacyjnego.
  UWAGA! W polu „Rok uzyskania tytułu” należy wpisać rok, w którym uczelnia przyjęła automatyczne uznanie tytułu, tj. rok zatrudnienia pracownika na uczelni. Dodatkowo należy wpisać nazwę instytucji zagranicznej nadającej tytuł oraz państwo.
 • Tytuł zawodowy zagraniczny nostryfikowany – tytuł zawodowy nadany przez instytucję zagraniczną, który nie jest uznawany w Polsce automatycznie. Osoba posiadająca taki tytuł musiała przejść procedurę nostryfikacyjną, w ramach której polska uczelnia uznała zagraniczny tytuł zawodowy za równoważny odpowiedniemu polskiemu tytułowi.
  UWAGA! W polu „Rok uzyskania tytułu” należy wpisać rok uznania tytułu, tj. rok z zaświadczenia o nostryfikacji. Dodatkowo należy uzupełnić informacje dotyczące podmiotów nadających i uznających tytuł zawodowy, tj. nazwę instytucji zagranicznej nadającej tytuł, państwo oraz nazwę podmiotu nostryfikującego dyplom.

 

Stopień naukowy

W pierwszej kolejności należy wskazać, w jakim trybie został nadany stopień naukowy. W zależności od wybranej opcji formatka będzie się trochę różnić.

 • Stopień naukowy krajowy – po wybraniu z rozwijanej listy nazwy stopnia naukowego posiadanego przez pracownika należy wpisać rok jego uzyskania, a następnie podać dziedzinę i dyscyplinę, w których dany stopień naukowy został nadany. Aby to zrobić trzeba najpierw wybrać w ramach jakiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nastąpiło nadanie stopnia. Ponieważ zmieniała się ona w czasie, zależnie od roku uzyskania przez pracownika stopnia naukowego do wyboru będą trzy klasyfikacje: historyczna, gdzie nazwę dziedziny i dyscypliny trzeba będzie wpisać ręcznie oraz stara i nowa, gdzie system automatycznie podczyta i pozwoli na wybór dostosowanej do danej klasyfikacji listę dziedzin i dyscyplin. Na koniec należy podać podmiot nadający stopień naukowy. 
 • Stopień naukowy zagraniczny autonostryfikowany – stopień naukowy nadany przez instytucję zagraniczną, który jest uznawany za równoważny polskiemu stopniowi naukowemu. Nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowego postępowania nostryfikacyjnego.
  UWAGA! W polu „Rok uzyskania stopnia” należy wpisać rok, w którym uczelnia przyjęła automatyczne uznanie stopnia, tj. rok zatrudnienia pracownika na uczelni. Według tego samego roku należy określić klasyfikację dziedzin i dyscyplin. Oprócz tego należy wpisać nazwę instytucji zagranicznej nadającej stopień, podstawę uznania stopnia zagranicznego oraz państwo. Jeżeli w podpowiedziach nie wyświetla się wpisywana uczelnia zagraniczna nadająca stopień naukowy autonostryfikowany, to należy zgłosić jej brak do MEiN za pośrednictwem Helpdesku POL-on w celu dodania jej do słownika instytucji. Natomiast jako podstawę uznania stopnia zagranicznego do wyboru będą dwie opcje:
  • „nadany przez instytucję, o której mowa w art. 328 ust. 1 i 2 ustawy” – jeśli stopień naukowy został nadany przez uprawnioną instytucję z państwa UE, OECD lub EFTA albo przez Europejski Instytut Uniwersytecki (w przypadku stopnia doktora);
  • „uznany za równoważny na podstawie umowy międzynarodowej” – jeśli istnieje taka umowa międzynarodowa.
 • Stopień naukowy zagraniczny nostryfikowany – stopień naukowy nadany przez instytucję zagraniczną, który nie jest uznawany w Polsce automatycznie. Osoba posiadająca taki stopień musiała przejść procedurę nostryfikacyjną, w ramach której polska uczelnia uznała zagraniczny stopień naukowy za równoważny odpowiedniemu polskiemu stopniowy naukowemu.
  UWAGA! W polu „Rok uzyskania stopnia” należy wpisać rok uznania stopnia, tj. rok z zaświadczenia o nostryfikacji. Według tego samego roku należy określić klasyfikację dziedzin i dyscyplin. Następnie należy uzupełnić informacje o podmiotach nadających i uznających stopień naukowy: nazwę podmiotu nostryfikującego dyplom (jeśli nazwy nie będzie w słowniku aktualnych nazw podmiotów istniejących należy wybrać pole ‘podmiot historyczny’ i wprowadzić nazwę ręcznie), nazwę podmiotu zagranicznego nadającego stopień (do wpisania ręcznie) oraz państwo.

 

Stopień równoważny – stopień doktora habilitowanego uzyskany bez przeprowadzania habilitacji.

Do wypełnienia są tu trzy pola:

 • „Stopień bazowy” –posiadany przez pracownika stopień doktora, który stanowi swojego rodzaju „punkt wyjścia” do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Stopień bazowy należy wybrać z rozwijanej listy, na której znajdują się stopnie doktora posiadane przez pracownika.
 • Data nabycia uprawnień” – do wybrania z kalendarza lub wpisania ręcznie. Zgodnie z art. 226 ust. 4. ustawy 2.0 nabycie uprawnień następuje po upływie 4 miesięcy od dnia otrzymania przez RDN decyzji, o której mowa w ust. 2, jeżeli w tym okresie RDN w drodze decyzji administracyjnej nie wyrazi sprzeciwu i nie uchyli tej decyzji.
 • „Wpis powiązany z zatrudnieniem” – zatrudnienie, w ramach którego stopień równoważny został nabyty. Należy je wybrać z rozwijanej listy zatrudnień pracownika.

 

Tytuł naukowy 

Po wybraniu z rozwijanej listy nazwy tytułu naukowego posiadanego przez pracownika należy wpisać rok jego uzyskania, a następnie podać dziedzinę i dyscyplinę, w których dany tytuł naukowy został nadany. Aby to zrobić trzeba najpierw wybrać w ramach jakiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nastąpiło nadanie stopnia. Ponieważ zmieniała się ona w czasie, zależnie od roku uzyskania przez pracownika stopnia naukowego do wyboru będą trzy klasyfikacje: historyczna, gdzie nazwę dziedziny i dyscypliny trzeba będzie wpisać ręcznie oraz stara i nowa, gdzie system automatycznie podczyta i pozwoli na wybór dostosowanej do danej klasyfikacji listę dziedzin i dyscyplin. W przypadku tytułu naukowego dyscyplina jest wskazywana poprzez zaznaczenie checkboxa z jej lewej strony. Można w ten sposób wybrać więcej niż jedną dyscyplinę. Jeśli tytuł naukowy został nadany w określonej dziedzinie, bez wskazywania dyscyplin, można poprzestać na wskazaniu dziedziny.

 

UWAGA: Informacje dotyczące uznawalności w Polsce wykształcenia zdobytego za granicą są dostępne na stronie internetowej NAWA:

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 8. Grudzień 2021 - 14:17; osoba wprowadzająca: Urszula Szczęsna Ostatnia zmiana: środa, 8. Grudzień 2021 - 14:22; osoba wprowadzająca: Urszula Szczęsna

Rekomendacja Biura ds. Systemu POL-on z dnia 22.11.2021 dotycząca sposobu określania i rejestrowania liczby godzin zajęć w module „Pracownicy”

W module „Pracownicy” - w zakładce „Prowadzone zajęcia” znajdują się następujące sekcje:

 • Informacje o prowadzonych zajęciach – w tej sekcji rejestrujemy liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim przypisaną danemu pracownikowi. Informacje te dla pracowników etatowych uzupełniane są  przez Biuro Kształcenia, a dla tzw. innych osób prowadzących zajęcia  to zadanie realizują wydziały.
 •  
 • Roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum dydaktyczne) – w tej sekcji rejestrujemy informację o pensum dydaktycznym zaplanowanym dla pracownika na dany rok akademicki (dotyczy to tylko pracowników etatowych i nie odbywa się na wydziałach).
 • Prowadzenie zajęć w szkole doktorskiej – w tej sekcji odnotowywany jest fakt prowadzenia zajęć przez pracownika w szkole doktorskiej (realizuje Sekcja Obsługi Administracyjnej Szkół Doktorskich).

W niniejszej rekomendacji jako pracowników rozumiemy zarówno nauczycieli akademickich, jak i inne osoby prowadzące zajęcia.

W zakładce „informacje o prowadzonych zajęciach” w polu „liczba godzin zajęć” należy wpisać wszystkie planowane pracownikom godziny zajęć, wynikające i przypisane tym osobom zgodnie z informacjami zawartymi w programie studiów na danym kierunku, poziomie i profilu w danym roku akademickim.  Chodzi więc wyłącznie o liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów, a nie z pensum dydaktycznego ani z faktycznie przepracowanych przez pracownika godzin.

Informacje te są podawane deklaratywnie, jako zatwierdzone przez rektora przed rozpoczęciem roku akademickiego. Nie ma więc konieczności wprowadzania faktycznej liczby godzin zajęć, która została zrealizowana w ramach programu studiów. Nie uwzględnia się nieobecności, zastępstw itp. w sytuacji, gdy np. jeden nauczyciel akademicki zastępuje innego nauczyciela jedynie sporadycznie (pojedyncze zajęcia). W związku z tym nie należy też aktualizować tych danych w czasie, o ile nie nastąpiły istotne zmiany w przydziale liczby godzin zajęć poszczególnym pracownikom. W przypadku ewentualnego wystąpienia istotnych zmian w reprezentacji godzin przez poszczególnych pracowników danego kierunku (np. choroba pracownika i przejęcie znacznej części lub nawet wszystkich zajęć w dłuższym okresie czasu przez innego pracownika), dopuszczalna jest korekta liczby godzin zajęć celem prawidłowego odzwierciedlenia liczby godzin zajęć w Systemie POL-on.

Liczba godzin zajęć określona w programie studiów w wielu przypadkach nie będzie odpowiadać faktycznej liczbie godzin zajęć prowadzonych przez danego pracownika na danym kierunku. Należy pamiętać, że wprowadzona liczba godzin nie może być wyższa niż liczba godzin zajęć wynikająca z programu studiów.

Przykładowo: W przypadku prowadzenia zajęć w więcej niż jednej grupie studenckiej należy podać dla danego nauczyciela akademickiego wyłącznie liczbę wynikającą z programu studiów (np. dla ćwiczeń z „ekonomii” zaplanowanych w programie studiów w wymiarze 30 godzin, które faktycznie realizowane będą przez nauczyciela w trzech grupach, należy podać wyłącznie liczbę 30 godzin).

Zasady szczegółowe zliczania liczby godzin zajęć wraz z przykładami wyliczeń w różnych konfiguracjach przytoczono na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-informacje-o-prowadzonych-zajeciach-liczba-godzin-zajec/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22. Listopad 2021 - 12:48; osoba wprowadzająca: Urszula Szczęsna Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. Listopad 2021 - 12:48; osoba wprowadzająca: Urszula Szczęsna